SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
GRAD RIJEKA

80.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007.-2011. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/07) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela
stambenog područja Rastočine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Rastočine (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je kartografskim prikazom broj 4.4. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07) pod nazivom D-70.

Članak 2.

Plan je izradilo trgovačko društvo »URBANE TEHNIKE« d.o.o., Vrbik 8a, Zagreb.

Članak 3.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima i opisana u točki I. podtočki 1. Obveznih priloga Plana.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi oko 2,5 ha.

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana te obvezne priloge kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina i površina

2.3.1. Građevine mješovite - pretežito stambene namjene

2.3.2. Građevine mješovite - pretežito poslovne namjene

2.3.3. Građevine javne i društvene - predškolske namjene

2.3.4. Ostala ulica

2.3.5. Kolno-pješačka površina

2.3.6. Zaštitna zelena površina

2.3.7. Transformatorske stanice

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

2.6.1. Uređenje građevne čestice oznake M1-1

2.6.2. Uređenje građevne čestice oznake D4-43

3. Način opremanja zemljišta prometnom, elektroničkom komunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1. Ostala ulica

3.1.2. Kolno-pješačka površina

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Garažne površine

3.1.5. Biciklističke staze

3.1.6. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroničke komunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Elektroopskrba

3.3.2. Javna rasvjeta

3.3.3. Opskrba pitkom vodom

3.3.4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.5. Opskrba plinom

3.3.6. Opskrba toplinskom energijom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

5.1. Površine za gradnju

5.2. Udaljenost građevina od ruba čestice

5.3. Visina i katnost građevina

5.4. Uređenje javnih prometnih površina

5.5. Kolni prilazi

6. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

7. Mjere provedbe plana

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

8.1. Mjere u fazi projektiranja zahvata

8.2. Mjere u fazi gradnje

8.3. Mjere u fazi korištenja zahvata

8.4. Zaštita od buke

8.5. Zaštita zraka

8.6. Zaštita voda

8.7. Odlaganje otpada

8.8. Zaštita od svjetlosnog zagađenja

9. Mjere posebne zaštite

9.1. Sklanjanje ljudi

9.2. Zaštita od rušenja

9.3. Zaštita od požara

10. Uklanjanje građevina

B. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi:

1. Korištenje i namjena površina M 1:1000

2. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

- Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.2. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

- Pošta i elektroničke komunikacije M 1:1000

2.3. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

- Elektroopskrba i javna rasvjeta M 1:1000

2.4. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

- Vodoopskrba M 1:1000

2.5. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

- Odvodnja M 1:1000

2.6. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

- Plinovod i toplovod M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Način i uvjeti gradnje

4.1. Način i uvjeti gradnje - podzemna etaža -5 M 1:1000

4.2. Način i uvjeti gradnje - podzemna etaža -4 M 1:1000

4.3. Način i uvjeti gradnje - podzemna etaža -3 M 1:1000

4.4. Način i uvjeti gradnje - podzemna etaža -2 M 1:1000

4.5. Način i uvjeti gradnje - podzemna etaža -1 M 1:1000

4.6. Način i uvjeti gradnje - prizemlje i0.00 M 1:1000

4.7. Način i uvjeti gradnje - kat +1 M 1:1000

4.8. Način i uvjeti gradnje - karakteristični kat M 1:1000

Grafički prilozi:

1. Postojeće stanje M 1:1000

2. Mjere zaštite i spašavanja M 1:1000

3. Mjere zaštite od požara M 1:1000

4. Poprečni presjeci prometnica M 1:1000

4.1. Poprečni presjeci prometnica 2-6 M 1:100

4.2. Poprečni presjeci prometnica 7-10 M 1:100

4.3. Poprečni presjeci prometnica 11-12 M 1:100

4.4. Poprečni presjeci prometnica 13-14 M 1:100

4.5. Poprečni presjeci prometnica 15-16 M 1:100

4.6. Poprečni presjeci prometnica 17-18 M 1:100

4.7. Poprečni presjeci prometnica 19-22 M 1:100

C. OBVEZNI PRILOZI

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.3.1. Korištenje i namjena prostora

1.1.3.1.1. Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

1.1.3.1.2. Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena (M2)

1.1.3.1.3. Javna i društvena namjena (D4)

1.1.3.1.4. Cestovni promet

1.1.3.1.5. Ostale površine unutar osnovne namjene

1.1.3.2. Uvjeti gradnje

1.1.3.2.1. Uvjeti gradnje stambeno-poslovnih i poslovno- stambenih građevina unutar područja mješovite namjene - pretežito stambene namjene (M1) i mješovite namjene - pretežito poslovne namjene (M2)

1.1.3.2.2. Uvjeti smještaja i gradnje građevina i površina javnih i društvenih djelatnosti

1.1.3.2.3. Uvjeti utvrđivanja trasa i površina prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže

1.1.3.3. Urbana pravila

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1.Prometna mreža

2.3.1.1. Ostala ulica

2.3.1.2. Kolno-pješačka površina

2.3.1.3. Javni gradski promet

2.3.1.4. Parkirališne i garažne površine

2.3.1.5. Biciklističke staze

2.3.2. Elektronička komunikacijska mreža

2.3.3. Komunalna infrastrukturna mreža

2.3.3.1. Opskrba plinom

2.3.3.2. Opskrba toplinskom energijom

2.3.3.3. Elektroopskrba

2.3.3.4. Javna rasvjeta

2.3.3.5. Vodoopskrba

2.3.3.6. Odvodnja otpadnih voda

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

2.5.1. Mjere u fazi projektiranja zahvata

2.5.2. Mjere u fazi gradnje

2.5.3. Mjere u fazi korištenja zahvata

2.5.4. Zaštita od buke

2.5.5. Zaštita zraka

2.5.6. Zaštita voda

2.5.7. Odlaganje otpada

2.5.8. Zaštita od svjetlosnog zagađenja

2.6. Mjere posebne zaštite

2.6.1. Sklanjanje ljudi

2.6.2. Zaštita od rušenja

2.6.3. Zaštita od požara

2.7. Uklanjanje građevina

II. IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA:

- Izvod iz Odluke o donošenju Generalnog urbaništičkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07)

III. STRUČNE PODLOGE NA KOJOJ SE TEMELJE RJEŠENJA PLANA:

- Posebna geodetska podloga za izradu DPU stambenog dijela područja Rastočine, Geodetski zavod Rijeka d.o.o (listopad 2008.),

- Prometna studija spoja stambeno-poslovnog kompleksa »Novi Belveder« na mrežu prometnica, Institut IGH d.d. (svibanj 2009.)

IV. POPIS PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispr. i 163/04),

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 - ispr. i 87/09),

- Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08),

- Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/ 07),

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/ 09),

- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08),

- Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/ 06, 60/08 i 87/09),

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08),

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 33/05,107/07 i 38/09),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95),

- Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj 178/04, 109/07 i 67/08),

- Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 153/09),

- Uredba o klasifikaciji voda (»Narodne novine« broj 77/ 98 i 137/08),

- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim voda (»Narodne novine« broj 94/08),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07),

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04 i 46/08),

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08 i 67/09),

- Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (»Narodne novine« broj 2/91 i 74/93),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/03),

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06),

- Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

(»Narodne novine« broj 35/94 i 55/94-ispr.),

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (»Narodne novine« broj 35/94),

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (»Narodne novine« broj 35/94 i 110/05),

- Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),

- Uredba o ozonu u zraku (»Narodne novine« broj 133/ 05),

- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine« broj 114/08),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (»Službeni list SFRJ« broj 7/84, »Narodne novine« broj 21/90, 55/96 i 158/03),

- Zakon o normizaciji (»Narodne novine« broj 163/03),

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08),

- Zakon o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/ 04, 82/06,138/06,146/08, 152/08 i 38/09),

- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (»Narodne novine« broj 110/01),

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine« broj 33/05, 64/05- ispr. i 155/05),

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine« broj 119/07),

- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (»Narodne novine« broj 53/02),

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (»Narodne novine« broj 42/09),

- Odluka o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/94, 12/94-ispr., 12/95, 24/96 i 4/01),

- Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/98),

- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08),

- Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 55/09),

- Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 55/02),

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06),

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85 i 42/86).

V. ZAHTJEVI, MIŠLJENJA I SUGLASNOST NA PLAN:

ZAHTJEVI:

- HEP - operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Rijeka (Broj i znak:401200401-30758/08- GG) od 31.07.2008. i (Broj i znak:401200401-5733/09- GG) od 20.05.2009.,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb (Klasa:350-05/08-01/4049; Urbroj: 376-10/ŽO- 08-2) od 31.07.2008. i (Klasa: 350-05/09-01/3150; Urbroj: 376-10/SP-09-2) od 12.05.2009.,

- Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka (Broj: 2643/ 08/RTS/ZR) od 01.08.2008.,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka (Broj: 511-09-21/1-175/273-2008.DR) od 01.08.2008. i (Broj: 511-09-175/273/2-2009.DR) od 13.05.2009.,

- Rijeka promet d.d. Rijeka (Znak:02-1300/08-TC) od 08.08.2008.,

- Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka (Znak i broj:GG,ing./2313) od 29.08.2008. i (Znak i broj: JJ/2313/1) 24.10.2008.,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova (Klasa: 350-02/08-01/691; Urbroj: 374-23-4-08-2/VŠ/) od 01.10.2008. i (Klasa: 350- 02/09-01/379; Urbroj: 374-23-4-09-2/VŠ/) od 01.06.2009.,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci (Klasa: 612-08/09- 23/1172; Urbroj: 532-04-15/12-08-2) od 24.04.2009.

MIŠLJENJA:

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, Rijeka (Klasa: 350-01/10-01/21; Urbroj: 543-12-01-10-2) od 07.05.2010.,

- Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka (Znak i broj: inž. VR-827) od 22.04.2010.,

- Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka (Broj: 1266- 10/RTS/HK) od 20.04.2010.,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka (Broj: 511-09-21/1-175/273/5- 2008.DR) od 16.04.2010.,

- HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Rijeka (Broj i znak:401200401-5913/10- GG) od 13.04.2010.,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb (Klasa: 350-05/10- 01/1908; Urbroj: 376-10/ ŽO-10-2) od 02.04.2010. i (Klasa:350-05/10- 01/1908; Urbroj: 376-10/ŽO-10-2) od 19.04.2010.,

- Rijeka promet d.d. Rijeka (Znak: 02-955/10 SM; Urbroj: 1500/02-05) od 10.05.2010.,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova (Klasa: 350-02/10-01/785; Urbroj: 374-23-4-10-2) od 04.05.2010.,

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo (Klasa: 320-02/10-01/8; Urbroj: 2170-03-03-10-02) od 29.04.2010.,

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (klasa: 325- 01/10-01/00198; Urbroj: 538-10/1- 0-18-10/04) od 04.05.2010.

VI. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI

VII. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Na području obuhvata Plana namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1. Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

2. Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena (M2)

3. Javna i društvena namjena - predškolska namjena (D4)

4. Ostala ulica (OU)

5. Kolno-pješačka površina (KP)

6. Zaštitna zelena površina (Z)

7. Površina transformatorske stanice (TS)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 6.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina utvrđeni su kartografskim prikazom broj 3. te kartografskim prikazima od broja 4.1. do 4.8.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica prikazani su u kartografskom prikazu broj 3.

Članak 8.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 9.

U provedbi Plana, pojedini pojmovi iz ove Odluke imaju sljedeće značenje:

- građevinska (bruto) površina zgrade/građevine je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade/građevine (PPo, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, balkona i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,

- koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) je odnos građevinske (bruto) površine zgrade/građevine i površine građevne čestice,

- ukupan koeficijent iskoristivosti (Kis) predstavlja odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja građevnih čestica na području obuhvata ovoga Plana,

- koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice,

- gustoća izgrađenosti (Gig) predstavlja odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica na području obuhvata ovoga Plana,

- izgrađena površina zemljišta pod građevinom predstavlja vertikalnu projekciju svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine (osim balkona) na građevnu česticu, uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne garaže,

- pretežito ukopana etaža (PPo) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je s najmanje 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine te kao takva predstavlja podzemnu etažu.

Članak 10.

Površina građevne čestice, najveća dopuštena građevinska (bruto) površina građevine, najveća dopuštena katnost te ostali prostorni pokazatelji za svaku građevnu česticu posebno prikazani su u Tablici 1 koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Tablica 1).

U površinu garaže uračunate su tehničke prostorije i spremišta.

Ukupna površina obuhvata Plana, najveća dopuštena tlocrtna izgrađenost područja, najveća dopuštena građevinska bruto površina te ostali prostorni pokazatelji na nivou područja obuhvata u cjelini prikazani su u Tablici 2 koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Tablica 2).

Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) za građevnu česticu oznake M1-1 iznosi 3,49, a za građevnu česticu oznake D4-43 iznosi 0,60.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) za građevnu česticu oznake M1-1 iznosi 0,74, a za građevnu česticu oznake D4-43 iznosi 0,36.

Članak 11.

Na području obuhvata Plana planirana je gradnja podzemnih etaža građevina.

Površine podzemne etaže građevine koje su namijenjene smještaju vozila ne ulaze u obračun koeficijenta iskoristivosti građevnih čestica.

2.3. Namjena građevina i površina

Članak 12.

Namjena građevina i površina utvrđena je u točki I. podtočki 2.2. Obveznih priloga Plana te u kartografskim prikazima broj 1. i 3.

2.3.1. Građevine mješovite - pretežito stambene namjene

Članak 13.

Na građevnoj čestici oznake M1-1 planirana je gradnja građevine mješovite - pretežito stambene namjene.

U podzemnim etažama, u prizemlju i na prva dva kata građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se uređenje prostora za obavljanje javne i društvene, sportske, rekreacijske i poslovne (trgovačke, uredske i uslužne) te ugostiteljske djelatnosti.

Površina za obavljanje trgovačke djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka ne smije prelaziti (neto) korisnu površinu od 3000 m2.

Na građevnoj čestici iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja i uređenje garaže, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javnih površina (trgova) te uređenje javnih zelenih površina.

2.3.2. Građevine mješovite - pretežito poslovne namjene

Članak 14.

Na građevnoj čestici oznake M2-1 dopuštena je rekonstrukcija građevine mješovite - pretežito poslovne namjene u postojećim gabaritima.

2.3.3. Građevine javne i društvene - predškolske namjene

Članak 15.

Na građevnoj čestici oznake D4-43 planirana je gradnja predškolske građevine s podzemnom garažom, gradnja i uređenje trga, zelenih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Na građevnoj čestici iz stavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je graditi/uređivati dječja igrališta i ozelenjene površine na terasama i krovovima planirane građevine, a sva igrališta potrebno je zaštiti ogradom čija visina iznosi najmanje 1,80 m.

2.3.4. Ostala ulica

Članak 16.

Na području namjene »Ostala ulica« planirana je rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka.

2.3.5. Kolno-pješačka površina

Članak 17.

Na području namjene »Kolno-pješačka površina« planirana je gradnja/uređenje kolno- pješačkog pristupa i javnog trga.

2.3.6. Zaštitna zelena površina

Članak 18.

Na području namjene »Zaštitna zelena površina« planirana je sadnja i održavanje visokog zelenila.

2.3.7. Transformatorske stanice

Članak 19.

Na području namjene »Površina transformatorske stanice« planirana je gradnja transformatorske stanice.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 20.

Smještaj građevine na građevnoj čestici, građevni i regulacijski pravci te gradivi dio građevne čestice utvrđeni su u kartografskom prikazu broj 3. te u kartografskim prikazima od broja 4.1. do 4.8.

Građevine planirane za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43 moraju se s najmanje 2/3 svoje dužine graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše 1,50 m prema jugu unutar gradivog dijela građevne čestice.

Uvlačenje prizemne etaže ne smatra se odstupanjem od obveznog građevnog pravca.

Gradnja nadzemnog dijela građevine dozvoljena je isključivo unutar gradivog dijela građevne čestice.

Članak 21.

Izvan gradivog dijela građevne čestice odnosno obveznog građevnog pravca dozvoljava se:

- gradnja kolnih izlaza iz podzemne garaže,

- gradnja vanjskih stubišta i rampi,

- postavljanje nadstrešnica, trijema i prozirnih konstrukcija iznad ulaza u građevinu,

- postavljanje instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 22.

Građevine treba oblikovati na način da suvremenim oblikovanjem, materijalima i odnosom prema okruženju jasno prikazuju sadržaje i namjenu same građevine.

U arhitektonskom oblikovanju građevina potrebno je težiti jednostavnim i funkcionalnim volumenima.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 23.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Svaka građevna čestica mora imati osiguran neposredan kolni pristup javno - prometnoj površini.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kolni pristup građevnim česticama oznake M2-1, T-1 i T-2 osiguran je preko kolno-pješačke površine sukladno kartografskom prikazu broj 3.

2.6.1. Uređenje građevne čestice oznake M1-1

Članak 24.

Građevnu česticu oznake M1-1 nije dozvoljeno ograđivati.

Članak 25.

Pješački spoj područja obuhvata Plana s površinom južno od područja obuhvata Plana planirano je graditi/urediti na građevnoj čestici oznake M1-1 unutar zone označene na kartografskom prikazu broj 3.

Članak 26.

Neizgrađeni dio građevne čestice oznake M1-1 potrebno je urediti kao zelene ili pješačke površine.

Najmanje 30% ukupne površine građevne čestice potrebno je urediti kao zelene površine.

Članak 27.

Površinu krova podzemnih etaža potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu za javno korištenje na kojoj su planirani vrtovi, šetnice i druge opločane površine, dječja igrališta te postavljanje urbane opreme.

Članak 28.

Na građevnoj čestici oznake M1-1 planirano je uređenje javne pješačke komunikacije, stubišta s odmorištima i zelenim terasama koje će spajati površinu zapadnog prilaznog trga s Ulicom Petra Kobeka.

Stubište i ostale površine iz stavka 1. ovoga članka potrebno je, radi savladavanja izuzetno strmog terena, graditi izvođenjem terasa i podzida.

Na površini podzida moguća je sadnja vertikalnog zelenila.

Članak 29.

Na površinama uz Ulicu Petra Kobeka, koje su na kartografskom prikazu broj 3. označene kao zaštitno zelenilo, planirana je sadnja visokog zelenila (drvoreda).

Površine iz stavka 1. ovoga članka izvest će se kao opločane prohodne površine s rešetkastim ili vodopropusnim elementima oko pojedinih stabala.

Članak 30.

Kolno-pješačka površina planirana u istočnom dijelu građevne čestice oznake M1-1 služit će kao kolni pristup građevnim česticama oznake T-2 i D4-43.

2.6.2. Uređenje građevne čestice oznake D4-43

Članak 31.

Na građevnoj čestici oznake D4-43 potrebno je osigurati najmanje 70% površine građevne čestice kao uređene zelene površine, s dozvoljenim odstupanjem do 25%.

Unutar zelenih površina iz stavka 1. ovoga članka potrebno je graditi/urediti površine kao dječja igrališta, opločane površine, staze, podzide za stabilizaciju terena i pokose.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, elektroničkom komunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 32.

Prometna mreža na području obuhvata Plana gradit će se i rekonstruirati u skladu s kartografskim prikazom broj 2.1.

Projektnu dokumentaciju / zahvate u prostoru na prometnoj mreži potrebno je temeljiti na rezultatima prethodnih geomehaničkih istraživanja kako bi se osigurala ispravnost zahvata i onemogućilo narušavanje kakvoće tla bilo kakvim oštećenjima ili onečišćenjima.

3.1.1. Ostala ulica

Članak 33.

Na građevnim česticama oznake OU-1 i OU-2 planirana je rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka, koja je ovim Planom i prostornim planovima šireg područja utvrđena kao ostala ulica.

Rekonstrukcija ulice iz stavka 1. ovoga članka razumijeva gradnju trećeg prometnog traka koji će služiti kao trak za pristup na građevnu česticu oznake M1-1, opremanje ulice horizontalnom i vertikalnom signalizacijom te izvođenjem skošenih rubnjaka.

Sa sjeverne strane Ulice Petra Kobeka potrebno je stabilizirati pokos kamenim podzidom kako bi se izbjegao odron ili erozija tla.

Nasip za proširenje ulice iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je s južne strane završiti potpornim zidovima ili konstrukcijom građevne jame građevina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43.

Ako se nasip za proširenje ulice izvodi gradnjom potpornih zidova, isti se moraju nalaziti u građevnoj čestici ostale ulice i moraju imati zaštitnu ogradu radi osiguranja pješaka od pada.

3.1.2. Kolno - pješačka površina

Članak 34.

Na građevnoj čestici oznake KP-1 planirano je uređenje javnog trga postavljanjem urbane opreme, skulptura, javne rasvjete i sadnjom zelenila u skladu s projektom krajobraznog uređenja te gradnja kolnog pristupa građevnim česticama oznake M1-1, M2-1 i T-1.

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 35.

Ulicom Petra Kobeka planirana je linija javnog gradskog prijevoza s autobusnim stajalištima sa sjeverne i južne strane.

3.1.4. Garažne površine

Članak 36.

Unutar garaža potrebno je osigurati garažna mjesta kako slijedi:

- na građevnoj čestici oznake M1-1 najmanje 680 garažnih mjesta,

- na građevnoj čestici oznake D4-43 najmanje 36 garažnih mjesta.

Članak 37.

Uvjeti gradnje i smještaja garaža utvrđuju se kako slijedi:

- izvedbom garaže potrebno je osigurati zaštitu od buke i svjetlosti prema susjednim stambenim površinama i građevinama,

- ako se uz garažno mjesto nalazi zid ili stup potrebno ga je proširiti za 0,25 m,

- najmanje 5% garažnih mjesta potrebno je osigurati za vozila osoba smanjene pokretljivosti/invalida.

3.1.5. Biciklističke staze

Članak 38.

Gradnja biciklističkih staza planirana je na građevnim česticama oznake M1-1 i OU-2 sukladno kartografskim prikazima broj 2.1. i 3.

Biciklističke staze planirane su za dvosmjeran promet, a najmanja dozvoljena širina staza iznosi 1,60 m.

3.1.6. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 39.

Parterno uređenje trgova i većih pješačkih površina mora biti u skladu s cjelokupnim urbanističko - arhitektonskim uređenjem područja obuhvata Plana.

Pri uređenju trgova i drugih većih pješačkih površina dozvoljava se postavljanje urbane opreme, skulptura, javne rasvjete te sadnja zelenila u skladu s projektom krajobraznog uređenja.

Na trgovima i pješačkim površinama planiranim za gradnju na građevnim česticama oznake KP-1, M1-1 i D4-43 dozvoljava se kretanje vatrogasnih, komunalnih i dostavnih vozila.

Pješačke površine potrebno je projektirati u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07 i 76/07).

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroničke komunikacijske mreže

Članak 40.

Elektroničku komunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.

Na području obuhvata Plana planirana je kabelska kanalizacija za pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu i elektronička komunikacijska mreža s pripadajućom komunikacijskom opremom.

Planirana elektronička komunikacijska infrastruktura (elektronička komunikacijska mreža te pripadajuća oprema) treba biti prilagođena svim operatorima.

Članak 41.

Glavne trase kabelske kanalizacije za pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu planiraju se voditi po javnim površinama.

Za gradnju kabelske kanalizacije potrebno je koristiti cijevi PVC O 110 i PHD O 50, a za odvajanje i ulazak u građevinu te skretanje potrebno je koristiti montažne zdence tipa D1, D2 i D3.

Za priključke pojedinih građevina na elektroničku komunikacijsku mrežu

planirana je gradnja kabelske kanalizacije od građevine do ruba građevne čestice.

Do svake planirane građevine planirano je polaganje najmanje dvije cijevi najmanjeg promjera O 50 mm.

Priključke građevina na elektroničku komunikacijsku mrežu planirano je voditi s ostalim infrastrukturnim priključcima (elektroenergetski, vodoopskrbni i kanalizacijski) poštujući najmanje udaljenosti prema drugim instalacijama i objektima sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (»Narodne novine« broj 42/09).

U zoni elektroničke komunikacijske mreže ne smiju se izvoditi radovi niti graditi nove građevine koje bi mogle oštetiti ili ometati rad te mreže.

Infrastrukturu pokretnih elektroničkih komunikacija dopušteno je postavljati na krovove građevina.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Elektroopskrba

Članak 42.

Rješenje sustava elektroopskrbe unutar obuhvata Plana prikazano je kartografskim prikazom broj 2.3.

Na području obuhvata Plana planirana je gradnja dvije nove transformatorske stanice TS-1 i TS-2 na građevnim česticama oznaka T-1 i T-2 u skladu s posebnim uvjetima HEP - operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka i tehničkim propisima.

Planirane građevine potrebno je priključiti na niskonaponsku mrežu podzemnim kabelima.

3.3.2. Javna rasvjeta

Članak 43.

Rješenje sustava javne rasvjete prikazano je kartografskim prikazom broj 2.3.

Napajanje javne rasvjete osigurat će se iz planiranih trafostanica TS-1 i TS-2.

Kablove javne rasvjete potrebno je polagati podzemno te razvoditi do rasvjetnih stupova.

Prilikom odabira vrste rasvjetnih stupova i ostalih rasvjetnih tijela potrebno je voditi računa o unificiranoj urbanoj opremi.

Detaljno rješenje javne rasvjete potrebno je prikazati u izvedbenim projektima.

3.3.3. Opskrba pitkom vodom

Članak 44.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4.

Unutar obuhvata Plana planirana je rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda koji prolazi Ulicom Petra Kobeka zamjenom PVC cjevi O125 ljevano željeznim (ductile) cijevima O250 (nodularni ljev) u dužini od 250 m.

Rekonstrukcija vodovoda ne smije remetiti vodoopskrbu odnosno postojeći vodovod treba ostati u funkciji do završetka rekonstrukcije.

Rekonstrukcijom iz stavka 2. i 3. ovoga članka, planirano je izvođenje zasunskih komora na mjestu priključaka građevina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43.

Za građevinu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1 dimenzija priključka iznosi O200 mm, a za građevinu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake D4-43 iznosi O65 mm.

Vanjska hidrantska mreža planirana je u sklopu gradske vodovodne mreže odnosno u sklopu rekonstruiranog vodovoda.

3.3.4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 45.

Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.5.

Unutar obuhvata Plana planiran je razdjelni kanalizacijski sistem odnosno razdvojena odvodnja oborinske od sanitarne kanalizacije.

Članak 46.

Oborinska odvodnja čistih otpadnih voda na području obuhvata Plana obuhvaća odvodnju svih površinskih voda s krovova.

Na građevnoj čestici oznake M1-1 planirana je gradnja drenažnog bloka kapaciteta od približno 300 m3 s površinom upojnosti od približno 250 m2 putem kojeg će se čiste oborinske vode upuštati u teren.

Točno dimenzioniranje drenažnog bloka iz stavka 2. ovoga članka, odredit će se projektom hidroinstalacije za građevine planirane za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43, nakon što se odrede stvarne količine i površine krovova s kojih se odvodi oborinska voda te nakon što se ispita upojnost terena na kojem će se izvesti drenažni blok.

Odvodnja onečišćenih voda sa silaznih rampa, trgova, kolnih površina, parkirališta i pješačkih šetnica spojit će se na postojeću mješovitu gradsku kanalizaciju nakon što se prethodno pročisti preko separatora ulja i masti i slivničkih taložnika.

Članak 47.

Sanitarna kanalizacija građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1 planirana je kao jedinstvena kanalizacijska mreža koja će se gravitacijski priključiti na postojeći kanalizacijski priključak na zapadnom dijelu obuhvata Plana.

Sanitarnu kanalizaciju na građevnoj čestici oznake D4- 43 planirano je internim crpnim stanicama priključiti na postojeću gradsku kanalizaciju u Ulici Petra Kobeka, a ako gravitacijski tok to bude zahtijevao, dozvoljava se mogućnost vođenja priključka sanitarne kanalizacije južnim dijelom obuhvata Plana.

Postojeći priključak sanitarne kanalizacije ?200 koji se nalazi neposredno uz zapadni dio obuhvata Plana potrebno je održavati i prema potrebi rekonstruirati.

Članak 48.

Ovim je Planom predviđeno izmještanje trase kanalizacije oborinskih voda gradske autoceste oznake iz GUP-a GAC s gradivog dijela građevne čestice oznake M1-1 (prije gradnje građevina na toj građevnoj čestici), a točan položaj buduće trase izmještaja odredit će se nakon geodetske snimke postojećih revizionih okna sukladno uvjetima Hrvatskih voda.

3.3.5. Opskrba plinom

Članak 49.

Na području obuhvata Plana plinoopskrba je prikazana na kartografskom prikazu broj 2.6.

Na postojećoj trasi plinovoda planirana je rekonstrukcija, a kapacitet i dimenzije plinovoda utvrdit će distributer plina.

Građevine planirane za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43 dozvoljeno je priključiti na plinovod iz stavka 2. ovoga članka kada isti bude u funkciji, a kapacitet i dimenzije priključka utvrdit će se idejnom projektnom dokumentacijom.

3.3.6. Opskrba toplinskom energijom

Članak 50.

Opskrbu toplinskom energijom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.6.

Planom je predviđena gradnja toplovoda u Ulici Petra Kobeka na koji će se priključiti građevine planirane za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43.

Planirani toplovod iz stavka 2. ovoga članka priključit će se na toplanu Škurinje, njegov kapacitet i dimenzije definirat će distributer toplinske energije, a kapacitet i dimenzije priključka novoplaniranih građevina utvrdit će se idejnim projektom.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 51.

Na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43 planirano je uređenje javnih zelenih površina i to: javnog parka i

odmorišta ili vrtova sukladno kartografskom prikazu broj 3. te kartograskim prikazima od broja 4.1. do 4.8.

Na površinama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se:

- održavanje, zaštita i sanacija zelenih i ostalih površina uz uvažavanje mikrolokacijskih, oblikovnih i ekoloških obilježja prostora,

- sadnja i zamjenska sadnja autohtonog zelenila,

- gradnja manjih građevina u funkciji parka (nadstrešnica, paviljon itd.), komunalnih objekata i uređaja, šetnica, staza, stubišta i rampi,

- opremanje parkovnom opremom te opremom za dječja igrališta i javnom rasvjetom,

- uređenje evakuacijskih izlaza iz garaže.

Članak 52.

Prilikom izrade projektne dokumentacije javnog parka planiranog za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1, radi depresije i djelomice vrlo strmog terena, potrebno je naći rješenje koje će zadovoljiti sigurnosne, ekološke, estetske i funkcionalne potrebe prostora.

Članak 53.

Na krovu podzemnih etaža građevine na građevnoj čestici oznake M1-1 planirano je uređenje vrtova čije su površine na kartografskom prikazu broj 3. utvrđene načelno, a točan položaj i oblikovanje površina vrtova utvrdit će se projekom krajobraznog uređenja.

Za sadnju srednje visokog i visokog zelenila na površinama iz stavka 1. ovoga članka potrebno je omogućiti statičku ispravnost i dovoljnu količinu nadsloja zemljanog supstrata za uspješan rast zelenila.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 54.

Uvjeti i način gradnje unutar obuhvata Plana određeni su točkom I. podtočkom 2.4.1. Obveznih priloga Plana i kartografskom prikazu broj 3. te kartografskim prikazima od broja 4.1. do 4.8.

5.1. Površine za gradnju

Članak 55.

Na kartografskom prikazu broj 3. i kartografskim prikazima od broja 4.1. do 4.8. prikazane su površine unutar kojih je dozvoljena gradnja građevina odnosno gradivi dio građevne čestice.

Veličina i oblik gradivih dijelova građevnih čestica proizlaze iz planiranog građevnog pravca, veličine građevne čestice, najmanje udaljenosti od ruba građevne čestice te mogućnosti pristupa za vatrogasna vozila.

U izgrađenost građevne čestice ne uračunava se površina kolnih prilaza ni površina za operativni rad vatrogasnih vozila.

Ispod javnih površina dozvoljena je gradnja i uređenje garaže i poslovnih prostora.

5.2. Udaljenost građevina od ruba čestice

Članak 56.

Na kartografskim prikazima od broja 4.1. do 4.8. prikazane su udaljenosti građevina od ruba građevne čestice.

Na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43 dozvoljena je gradnja garaže do granice građevne čestice sukladno kartografskim prikazima od broja 4.1. do 4.5.

5.3. Visina i katnost građevina

Članak 57.

Na kartografskom prikazu broj 3. prikazana je najveća dozvoljena katnost građevina.

Nivelacijske kote prizemlja građevina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43 uglavnom prate razinu Ulice Petra Kobeka.

Najveća dozvoljena katnost građevina planiranih za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1 iznosi 5 pretežito ukopanih etaža, prizemlje i 15 katova (5PPo+P+15) a KJEJEROnivelacijska kota prizemlja definirana je kotama ulaza u stambene nebodere te iznosi od 71,0 m n.v. do 74,2 m n.v.

U prizemnoj etaži građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1 dozvoljena je izvedba galerije i to do najviše 75% tlocrtne površine stambenog nebodera.

Najveća dozvoljena katnost građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake D4-43 iznosi podrum, prizemlje i 1 kat (Po+P+1) a nivelacijska kota prizemlja postavljena je na visini 77,1 m n.m.

Ukupna visina građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1, mjereno od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova ne smije biti veća od 82,0 m.

U ukupnu visinu građevine ne uračunava se visina kućice za dizalo, izlaza na krov, uređaja termotehničkih sustava građevine, završetaka ventilacijskih kanala i dimnjaka te antenskih i telekomunikacijskih naprava smještenih iznad kote završetka plohe pročelja građevine.

5.4. Uređenje javnih prometnih površina

Članak 58.

Sve kolne površine unutar obuhvata Plana trebaju biti asfaltirane, a sve ostale površine unutar koridora prometnice moraju biti odvojene od kolnih površina visinskim elementima.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na mjestima spoja pješačkih površina i biciklističkih staza s kolnim prilazima iz članka 59. ove Odluke, izvode se prijelazi na razinu kolnika osigurani ukošenim rubnjacima sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07 i 76/07).

5.5. Kolni prilazi

Članak 59.

Na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43 planirana je gradnja kolnih prilaza planskih oznaka od KPr-1 do KPr-3 na Ulicu Petra Kobeka, sukladno kartografskim prikazima broj 2.1. i 3.

Širina kolnih prilaza iz stavka 1. ovoga članka iznosi 6,0 m.

6. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

Članak 60.

Unutar obuhvata Plana potrebno je očuvati postojeće zelenilo u najvećoj mogućoj mjeri.

Za ozelenjenu padinu uz južnu granicu obuhvata Plana planirana je zaštita krajobraznih vrijednosti očuvanjem postojećeg te sadnjom autohtonog srednje visokog i visokog zelenila.

7. Mjere provedbe plana

Članak 61.

Građevina koja je planirana na građevnoj čestici oznake M1-1 ostvaruje pristup sa ulice na građevnoj čestici oznake OU-1 i OU-2.

Rekonstrukcija ulice planirana na građevnoj čestici oznake OU-1 i OU-2 funkcionalno je povezana sa gradnjom/rekonstrukcijom dijela prometne mreže planiranom Prometnom studijom spoja stambeno-poslovnog kompleksa »Novi Belveder« na mrežu prometnica (Institut IGH d.d. iz svibnja 2009.) iz članka 4. stavka 1. točke C. podtočke III. ove Odluke te predstavlja jedinstveni zahvat u prostoru.

Pod dijelom prometne mreže iz stavka 2. ovoga članka kojeg je nužno rekonstruirati razumijeva se najmanje rekonstrukcija, i to:

- ulice Rastočine, u dijelu trase od građevne čestice oznake OU-1 do raskrižja s ulicom Mihačeva Draga,

- raskrižja ulica Rastočine i Mihačeva Draga,

- raskrižja Osječke ulica i ulice Mihačeva Draga.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dijelovi građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1 određeni fazno u skladu s člankom 63. ove Odluke, mogu se staviti u uporabu prije izvođenja dijela prometne mreže iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 62.

U slučaju da zahvat rekonstrukcije ostale ulice planirane na građevnim česticama oznake OU-1 i OU-2 prethodi izvođenju zahvata na građevnim česticama oznake M1-1 i D4-43, rekonstrukcija ulice mora se osigurati odgovarajućom potpornom konstrukcijom zida.

Članak 63.

Planom se dozvoljava gradnja građevine na građevnoj čestici oznake M1-1 u fazama, koje će biti definirane idejnim projektom za lokacijsku dozvolu.

Članak 64.

Područje obuhvata Plana dijelom se nalazi u zaštićenom obalnom području mora.

Očuvanje zaštićenog obalnog pojasa mora unutar obuhvata Plana provedeno je određivanjem mjera zaštite okoliša te planiranjem razvitka javne infrastrukture.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 65.

Nepovoljni utjecaji zahvata na okoliš sprječavat će se poduzimanjem sljedećih mjera:

- opremanjem zemljišta komunalnom infrastrukturom,

- uspostavljanjem naprednog sustava odvojenog skupljanja i odvoza otpada,

- ograničavanjem ispuštanja onečišćujućih tvari u okoliš,

- praćenjem kakvoće okoliša i nepovoljnih utjecaja na okoliš (monitoring) i slično.

8.1. Mjere u fazi projektiranja zahvata

Članak 66.

Prije početka gradnje, izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradnje s razradom radova i mjera zaštite koje će jamčiti izvršenje radova u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i zaštite od iznenadnih zagađenja.

8.2. Mjere u fazi gradnje

Članak 67.

Prilikom gradnje potrebno je provoditi mjere utvrđene projektom organizacije gradnje koje sadržavaju rješenja za:

- sprječavanje zagađenja tla mazivima, gorivima i kemikalijama,

- postupanje sa svim vrstama i količinama otpada,

- sprječavanje prašenja i raznošenja blata, dima i neugodnih mirisa,

- odvodnju otpadnih i oborinskih voda,

- zaštitu od buke,

- zaštitu od svjetlosnog zagađenja,

- sprječavanje izvanrednih događaja (požar, eksplozija, ispuštanje većih količina opasnih tvari, velike oborinske vode i slično),

- održavanje urednog izgleda i reda na gradilištu.

Nastala oštećenja okoliša dužan je sanirati investitor o svom trošku.

8.3. Mjere u fazi korištenja zahvata

Članak 68.

Na području obuhvata Plana otpadne vode ispuštaju se u okoliš sukladno člancima 45. do 48. ove Odluke i kartografskom prikazu broj 2.5.

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

8.4. Zaštita od buke

Članak 69.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04 i 46/08).

Na području obuhvata Plana najviša dopuštena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 65 Db, a za noć 50 Db.

Bitne zahtjeve za građevine, glede zaštite od buke, potrebno je osigurati rješenjima koja će se utvrditi projektom fizike građevine.

Širenje buke izvan prostorija ugostiteljskih objekata potrebno je sprječavati kontroliranim korištenjem zvučnih uređaja, akustičkom izolacijom prostorija te izvedbom otvora (prozora i vrata) na građevini.

Zaštitu od buke nastalu od opreme i uređaja (klima uređaji, rashladne vitrine, zvučnici, TV i radioprijemnici i slično) koji se privremeno ili trajno postavljaju na otvorenom prostoru ili na dijelove građevina treba provoditi nadzorom njihove zvučne snage.

Za postojeće građevine zaštitu od buke potrebno je provesti prilikom njihove prve rekonstrukcije.

8.5. Zaštita zraka

Članak 70.

Zaštitu zraka potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08) uz obvezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Na području obuhvata Plana nije dopušteno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka određene propisima koji reguliraju zaštitu zraka.

8.6. Zaštita voda

Članak 71.

Prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/94, 12/94-ispr., 12/95, 24/96 i 4/01) područje obuhvata Plana nalazi se u II. zoni sanitarne zaštite

voda te je potrebno primjenjivati Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 55/02).

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/98).

8.7. Odlaganje otpada

Članak 72.

Proizvođači otpada dužni su se pridržavati mjera ekološkog i ekonomskog postupanja s otpadom, i to kako slijedi:

- izbjegavati ili smanjiti količinu otpada na mjestu nastajanja,

- razvrstavati otpad po vrstama na mjestu nastanka,

- iskorištavati vrijedna svojstva otpada u materijalne i energetske svrhe,

- sprječavati nenadzirano postupanje s otpadom,

- odlagati otpad na postojeće odlagalište,

- sanirati otpad onečišćenih površina.

Za dio građevine na građevnoj čestici oznake M1-1, u kojoj je planirano obavljanje poslovne djelatnosti, mora se osigurati prostor unutar građevine za privremeno skladištenje vlastitog tehnološkog otpada koji mora biti osiguran od atmosferskih utjecaja te bez mogućnosti utjecaja na podzemne i površinske vode.

Prostor za privremeno skladištenje tehnološkog otpada iz stavka 2. ovoga članka mora biti jasno obilježen.

Za dio građevine na građevnoj čestici oznake M1-1, u kojoj je planirana stambena namjena, mora se osigurati prostor unutar građevine za privremeno skladištenje komunalnog otpada, koji mora biti osiguran od atmosferskih utjecaja te bez mogućnosti utjecaja na podzemne i površinske vode.

Na području obuhvata Plana potrebno je osigurati potreban broj spremnika za otpad u skladu s odredbama Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09).

Veličina lokacije za postavljanje spremnika za komunalni otpad te spremnika za odvojeno sakupljanje otpada mora biti najmanje 15 m2.

Pristup lokacijama za postavljanje spremnika iz stavka 6. ovoga članka mora biti nesmetan, u razini ceste (bez stepenica, rubnjaka i slično) radi mogućnosti dopremanja spremnika do kamiona za odvoz.

Na pješačkim i drugim javnim površinama nije dopušteno postavljanje spremnika za skupljanje komunalnog otpada, već samo koševa.

Članak 73.

Mjere postupanja s komunalnim otpadom utvrđuju se kako slijedi:

- količinu otpada potrebno je smanjiti,

- otpad je potrebno reciklirati (odvojeno skupljati i preraditi),

- ostatke otpada potrebno je zbrinjavati (preostali otpad tretirati odgovarajućim fizikalnim, kemijskim i termičkim postupcima).

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom potrebno je organizirati na temelju odvojenog skupljanja pojedinih korisnih komponenti komunalnog otpada koje se mogu korisno upotrijebiti u postojećim tehnološkim procesima odnosno razgraditi za potrebe daljnjeg iskorištavanja.

Odvojeno prikupljanje (tzv. primarna reciklaža) korisnog dijela komunalnog otpada predviđa se putem tipiziranih posuda odnosno spremnika za otpad ili metalnih kontejnera s poklopcem za prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada (papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET, metalni ambalažni otpad, istrošene baterije i slično).

8.8. Zaštita od svjetlosnog zagađenja

Članak 74.

Svjetlosno zagađenje unutar obuhvata Plana potrebno je spriječiti postavljanjem odgovarajuće javne rasvjete i svjetlosnih barijera.

Javnu rasvjetu potrebno je izvesti na način da se prvenstveno osvjetljava površina kojoj je rasvjeta namijenjena.

Javna rasvjeta ne smije ometati korištenje površina i prostora te prometnu sigurnost.

9. Mjere posebne zaštite

Članak 75.

Mjere posebne zaštite odnosno mjere zaštite i spašavanja prikazane su u grafičkom prilogu broj 2.

Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni seizmičnosti 7Ê MCS, prema seizmičkom zoniranju utvrđenom Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05).

Članak 76.

Uzbunjivanje stanovništva provodi se u skladu s Pravilnikom o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06).

Postavljanje sirene za javno uzbunjivanje planirano je na stambenom neboderu planiranom za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1 sukladno grafičkom prilogu broj 2., a za građevinu na građevnoj čestici oznake D4-43 potrebno je osigurati samostalni sustav uzbunjivanja sukladno odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

9.1. Sklanjanje ljudi

Članak 77.

Na etaži -4 građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1, planirana je gradnja/uređenje dvaju dvonamjenskih skloništa osnovne zaštite, a na etaži -3 planirana je gradnja/uređenje jednog skloništa osnovne zaštite.

Skloništa iz stavka 1. ovoga članka namijenjena su korisnicima građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1, njihova otpornost iznosi 100 kPA, a prilikom gradnje/uređenja skloništa moraju se u potpunosti poštivati uvjeti gradnje skloništa osnovne zaštite (hermetizacija, otpornost, ventilacija, filtriranje zraka, veličina svake jedinice i drugo), osim ugradnje sklonišne opreme.

Za skloništa iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno osigurati izlaz van zone urušavanja ako svako sklonište ima najmanje tri izlaza na površinu izvan skloništa.

Na etaži -1 predškolske građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake D4-43, planirana je gradnja/ uređenje dvonamjenskog skloništa osnovne zaštite sa svim tehničkim zahtjevima.

Kapacitet skloništa iz stavka 1. i 4. ovoga članka, Planom je utvrđen prema očekivanom broju korisnika građevine planirane za gradnju na tim građevnim česticama, a točan

kapacitet skloništa utvrdit će se idejnim projektom za lokacijsku dozvolu sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85 i 42/86).

9.2. Zaštita od rušenja

Članak 78.

U slučaju rušenja građevine na građevnoj čestici oznake M1-1, skloništa će se opskrbljivati električnom energijom preko trafostanice TS-1 koja nije ugrožena urušavanjem.

Materijal koji je nastao kao posljedica rušenja privremeno će se deponirati uz južni rub obuhvata Plana, sukladno grafičkom prilogu broj 2.

Istočni dio građevne čestice oznake D4-43 koji nije ugrožen urušavanjem Planom je definiran kao zona za evakuaciju ljudi, sukladno grafičkom prilogu broj 2.

9.3. Zaštita od požara

Članak 79.

Zaštita od požara na području obuhvata Plana prikazana je u grafičkom prilogu broj 3.

Gradnja građevina unutar obuhvata Plana mora biti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05,107/07 i 38/09).

Pri izradi projektne dokumentacije za gradnju građevine na građevnoj čestici oznake M1-1, potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2) iz kojeg će biti moguće ocijeniti odabrani sustav zaštite od požara.

Radi omogućavanja spašavanja osoba i materijalnih sredstava iz građevina te gašenja požara na građevini i na otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz i površinu za operativni rad vatrogasnih vozila sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/03).

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, unutarnja i vanjska hidrantska mreža mora se projektirati sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06).

Prilikom projektiranja dijela građevine na građevnoj čestici oznake M1-1, kod kojeg je kota poda zadnje etaže u odnosu na operativnu površinu za rad vatrogasnih vozila viša od 22,0 m, potrebno je primijeniti Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (»Službeni list SFRJ« broj 7/84, »Narodne novine« broj 21/90, 55/96, i 158/03).

Do donošenja propisa kojima će biti regulirano pitanje mjera zaštite od požara garažnih prostora, primjenjivat će se pravila tehničke prakse i to američke smjernice - prostori za parkiranje NFPA 88A /2002, uz izvedbu mehaničkog odimljavanja garažnog prostora.

Do donošenja propisa kojima će biti regulirano pitanje mjera zaštite od požara trgovačkih prostora, primjenjivat će se pravila tehničke prakse i to američke smjernice NFPA 101/2006.

Do donošenja propisa kojima će biti regulirano pitanje mjera zaštite od požara uredskih prostora, primjenjivat će se pravila tehničke prakse i to američke smjernice NFPA 101/2006.

Do donošenja propisa kojima će biti regulirano pitanje mjera zaštite od požara odgojno-obrazovnih prostora (dječji vrtić), primjenjivat će se pravila tehničke prakse i to austrijske smjernice - građevinske sigurnosne mjere - škole TRVB 130 za nadzemni dio građevine, te austrijske smjernice - požarna zaštita u srednjim i velikim garažama TRVB N 106/1990 za podzemnu garažu predmetne građevine.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 33/05,107/07 i 38/09) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08).

Točne pozicije evakuacijskih stubišta odredit će se projektnom dokumentacijom.

Vatrogasnim pristupom, u smislu ove Odluke, pored kolne površine smatra se i javna kolno-pješačka površina ako udovoljava tehničkim karakteristikama vatrogasnog pristupa.

Korištenje istočnog dijela građevne čestice oznake M1-1 planirano je kao vatrogasni pristup građevini planiranoj za gradnju na građevnoj čestici oznake D4-43.

10. Uklanjanje građevina

Članak 80.

Sve postojeće građevine na građevnoj čestici oznake M1- 1 potrebno je ukloniti u skladu sa grafičkim prilogom broj 1.

Nakon uklanjanja građevine, investitor je dužan zbrinuti nastali građevinski otpad na način da se iskoristivi dio ponovo upotrijebi (oporabi i reciklira) a ostatak je potrebno odložiti na odlagalištu otpada.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

Plan je izrađen u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 82.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada Rijeka, Javnoj ustanovi Županijski zavod za prostorno planiranje i održivi razvoj, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj - Zavodu za prostorno planiranje.

Članak 83.

Tekstualni i grafički dijelovi te obvezni prilozi Plana iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 84.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/108

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-5

Rijeka, 27. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Odluka o donošenju Detaljnog plana   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=674&mjesto=51000&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr