SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
GRAD RAB

33.

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 116/06, 60/08 i 87/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2010. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Raba
za 2008. i 2009. godinu

1. Uvod 2

2. Uspostava novog sustava tijekom 2008. i

2009. godine 3

3. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada

tijekom 2008. i 2009. godine 3

3.1. Prikupljanje otpada 4

3.2. Odvoz otpada 4

3.3. Zbrinjavanje otpada 4

4. Količine proizvedenog komunalnog otpada 4

5. Postojeće stanje primarne reciklaže 6

6. Usporedba sa procjenama količina

komunalnog otpada za 2008. i 2009. g. 8

6.1. Komunalni otpad 8

6.2. Primarna reciklaža 8

7. Divlja odlagališta 9

8. Edukacija stanovništva tjekom 2008. i 2009.

godine 9

Uvod

Prema Zakonu o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) gradovi i općine su obvezne donijeti svoje planove gospodarenja otpadom. Svrha planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, a regulira se zasebno kao cjelina u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ili u više lokalnih jedinica koje mogu imati zajednički Plan gospodarenja otpadom.

Prema članku 4. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 111/06), planovi gospodarenja komunalnim otpadom se rade za razdoblje od osam godina, a njihovo izvršavanje se provjerava godišnje.

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, u travnju 2008. godine završen je Plan gospodarenja otpadom Grada Raba (u nastavku PGO) za razdoblje 2008. - 2016. godine. PGO je donesen (prihvaćen) na sjednici gradskog vijeća Grada Raba, održanoj 30. svibnja 2008. godine, a objavljen je u Službenim movinama Primorsko-goranske županije, 2. lipnja 2008. godine (»Službene novine PGŽ« broj 20/08).

Iz razloga što se plan nije mogao provoditi kroz cijelu 2008. godinu, za nju nije rađeno izvješće, već je odlučeno da se nakon isteka 2009. godine napravi izvješće koje će pokrivati 2009. godinu i preostalo razdoblje u 2008. godini. Ovaj koncept je izabran iz razloga kako bi se daljnja dinamika izrade godišnjih izvješća mogla provoditi prema kalendarskim godinama.

Mjere gospodarenja otpadom Grada Raba proizašle su iz zakonske regulative koja sukladno tehničkim i ekonomskim polazištima uključuju sljedeće hijerarhijske postavke:

a) Izbjegavanje nastanka otpada

b) Smanjenje količina i vrsta otpada

c) Ponovna upotreba otpada za istu namjenu uz obradu

d) Ponovna upotreba bez obrade

e) Recikliranje otpada, iskorištavanje uz obradu

f) Obrada otpada

g) Odlaganje otpada

Navedene postavke čine IVO koncept (Izbjegavanje- Vrednovanje-Odlaganje) koji je opće prihvaćena univerzalna koncepcija za postupanje sa svim vrstama otpada, a određena je Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Grad Rab je dužan uskladiti svoje aktivnosti prema donesenom Planu gospodarenja otpadom Primorsko - goranske županije. Shodno IVO konceptu, sustav gospodarenja otpadom županije te time i Grada Raba obuhvaća:

. izgradnju središnje građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada (CZGO Marišćina)

. izgradnju pretovarnih stanica

. izgradnju mreža reciklažnih dvorišta i organiziranje eko otoka

. uspostavu sustava za odvojeno skupljanje, sortiranje, predobradu i obradu otpada:

. unapređenje postojećeg načina odvojenog skupljanja otpada

. organiziranje prijevoza odvojeno sakupljenog otpada (sustav prijevoza otpada)

Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom postojeća odlagališta u županiji moraju se sanirati i zatvoriti.

Obzirom na gore izrečeno, analiziraju se mjere u nadležnosti Grada Raba i njihova primjena. Potrebne mjere za poduzimanje kao i ocjena uspješnosti njihove primjene analizirane su u daljnjem tekstu.

Ovi zahtjevi su usklađeni sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije.

2. Uspostava novog sustava tijekom 2008. i 2009. godine

Uspostavom novog sustava postojeća odlagališta u županiji se moraju zatvoriti i sanirati do 2011. g. Za otok Rab je Prosotrnim planom županije određeno reciklažno dvorište i nastavak odlaganja na odlagalištu Sorinj. Međutim, donošenjem Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, na otocima je zabranjeno odlaganje otpada po uspostavi županijskih i regionalnih centara za gospodarenje otpadom, odnosno nakon sanacije odlagališta Sorinj.

Na lokaciji odlagališta Sorinj, nakon sanacije je predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta i transfer stanice.

Do sada su na sanaciji odlagališta Sorinj u 2008. g. napravljeni sljedeći koraci: Izgrađena je ograda oko odlagališta, i riješen je dio protupožarnog puta i postavljeni su temelji za kolnu vagu.

Na odlagalište se odlaže samo komunalni otpad i otpad sličan komunalnom, ali ne potpuno efikasno. Ipak se pri ulazu radi vizualna kontrola vrste i količine zaprimljenog otpada na odlagalištu Sorinj.

Što se tiče dodatne infrastrukture, postavljeni su novi spremnici na postojećim i novim eko-otocima za izdvajanje reciklabilnog korisnog otpada, ukupno 65 spremnika.

3. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada tijekom 2008. i 2009. godine

Na području Grada Raba provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Komunalni otpad se zbrinjava odlaganjem na službeno odlagalište Sorinj. Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi komunalno društvo Vrelo d.o.o. Rab, koje upravlja i odlagalištem Sorinj.

Na odlagalište Sorinj se odlaže komunalni otpad iz kućanstava, komunalni i otpad sličan komunalnom iz gospodarskih i komercijalnih subjekata i uslužne djelatnosti (trgovine, gospodarske tvrtke i zanatske radionice, škole, zdravstvene ustanove, uredi, turistički i ugostiteljski objekti i dr.), otpad s javnih površina (ulice, parkovi, šetališta) te glomazni otpad.

U Gradu Rabu se od 2002.g. provodi izdvojeno sakupljanje korisnog otpada i to: PET, staklo, karton, papir, aluminijske doze, metalni otpad, te posebnih kategorija otpada i to: gume, otpadno jestivo ulje, akumulatori i baterije.

3.1. Prikupljanje otpada

Sakupljanje otpada u Gradu Rabu je organizirano putem plastičnih spremnika od PEHD volumena 750 l, 240 l i 120 l, te putem vreća za smeće. Sakupljeni otpad se po točno određenom rasporedu odvozi na zbrinjavanje vozilima za prijevoz otpada.

3.2. Odvoz otpada

Prikupljanje i odvoz otpada u Gradu Rabu provodi komunalno društvo Vrelo d.o.o. koje raspolaže s vlastitim voznim parkom. Vozni park tvrtke Vrelo d.o.o. sastoji se od 9 specijalnih vozila za odvoz otpada (4 zatvorena, 2 otvorena - mala, 2 otvorena kipera s dizalicom za glomazni otpad i 1 vozilo za pranje kontejnera).

Sakupljanje i odvoz otpada u Gradu Rabu se obavlja po točno određenom rasporedu, koji se razlikuje za zimski i ljetni period. U zimskom periodu (studeni - veljača) kada je na otoku prisutno isključivo domicilno stanovništvo, sakupljanje i odvoz iz pojednog naselja se provodi dve puta tjedno, u proljetnom (ožujak - svibanj) i jesenskom razdoblju (listopad) tri puta tjedno. U ljetnom periodu (lipanj-rujan) otpad se odvozi svakodnevno s glavnih prometnica u svim naseljima te iz hotela i autokampova.

3.3. Zbrinjavanje otpada

Komunalni otpad s područja Grada Raba odlaže se na odlagalištu komunalnog otpada Sorinj, koje je od grada Raba udaljeno 12,5 km.

Odlagalište se prostire na površini od oko 34.000 m2, ograđeno je i nadzire se u 3 smjene u ljetnom periodu, a u 2 smjene u ostalom dijelu godine, ima protupožarni pojas i ugrađene bunare za pasivno otplinjavanje odlagališnog plina.

Odlagalište raspolaže s protupožarnom opremom (spremnik za vodu). S odlagalištem upravlja tvrtka Vrelo d.o.o. koji ima izrađen Poslovnik o radu na odlagalištu. Redovito se vodi dnevnik rada odlagališta i očevidnici o odloženim količinama otpada. Vozila koja dopremaju otpad na odlagalište se registriraju, a količine se procjenjuju na principu zapremine vozila budući da odlagalište ne raspolaže vagom.

Otpad se istresa na odlagalište, strojno zbija i prekriva inertnim materijalom. Na odlagalištu se redovito provode mjere dezinfekcije i deratizacije.

Lokacija odlagališta sanirat će se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom (»Narodne novine« broj 130/05) i Planu gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 17/07), nakon čega će se uklopiti u novi sustav gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županije, a na kojoj se predviđa izgradnja pretovarne stanice Rab i reciklažnog dvorišta.

4. Količine proizvedenog komunalnog otpada

Na odlagalištu Sorinj se zbrinjava komunalni otpad iz kućanstava i gospodarskih subjekata te otpad od održavanja javnih površina.

Otpad koji se odlaže na odlagalištu se ne važe, već se evidencija količina provodi na temelju postojećih podataka o voznom parku, načinu sakupljanja otpada (rasporedu odvoza) i posudama za prikupljanje otpada. O količini odnosno volumenu odloženog otpada vodi se dnevna, mjesečna i godišnja evidencija.

Evidencija količina otpada provodi se za komunalni (kućni) otpad, miješani otpad (industrijski i kućni otpad), otpad s javnih površina i glomazni otpad.

U tablici 1 je prikaz evidentiranih količina otpada Grada Raba odloženih na odlagalište Sorinj u periodu od 2003. do 2009. g., prema podacima tvrtke Vrelo d.o.o.

Tablica 1. Evidencija godišnjih količina otpada, odloženih na odlagalište Sorinj u periodu od 2003. do 2009. g.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Ukupni volumen komunalnog (kućnog) i miješanog otpada iz gospodarskih, uslužnih i turističkih djelatnosti te otpada s javnih površina u Gradu Rabu u 2008. i 2009. g., prema evidenciji iz gornje tablice iznosi 25.138 + 23.141 = 48.279 m3.

Pretpostavljena minimalna gustoća komunalnog otpada u rastresitom stanju iznosi 130 kg/m3, dok u zbijenom stanju u vozilima iznosi 400 kg/m3;

Ukupna količina komunalnog otpada koja je nastala u Gradu Rabu u 2008. i 2009. godini iznosi 23.141 m3 x 0,4 t/m3 + 25.138 m3 x 0,4 t/m3 = 19.311 t.

Količine proizvedenog otpada variraju tijekom godina i tijekom godine. Evidentno je ukupno godišnje povećanje proizvedenog komunalnog otpada, dok se tijekom godine poglavito u ljetnom periodu (svibanj - rujan) količina višestruko povećava. Navedeno je rezultat turističke djelatnosti na otoku. Navedeni podaci su preuzeti od tvrtke Vrelo d.o.o., a prikazani su na slici 1 i u tablici 2.

Slika 1. Sakupljeni komunalni otpad u m3 na otoku Rabu od 2003. - 2009. godine. U razdoblju od 2003. - 2007. godine prikazano je stanje cjelog otoka Raba (Grad Rab i općina Lopar), a za 2008. i 2009. godinu prikazano je stanje samo za Grad Rab.

Tablica 2. Sakupljeni komunalni otpad u m3 na otoku Rabu od 2003. - 2009. godine. U razdoblju od 2003. - 2007. godine prikazano je stanje cjelog otoka Raba (Grad Rab i općina Lopar), a za 2008. i 2009. godinu prikazano je stanje samo za Grad Rab.

*tablice se nalaze na dnu stranice*

 

5. Postojeće stanje primarne reciklaže

Na području Grada Raba je djelomično uspostavljen sustav integralnog postupanja s komunalnim otpadom odnosno primjenjuje se sustav primarne reciklaže s izdavajanjem reciklabilnih iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada osim biorazgradivog otpada. Tvrtka Vrelo d.o.o. je započela 2002. g. u Gradu Rabu s primarnom reciklažom odnosno odvojenim prikupljanjem korisnih vrsta otpada. Odvojeno se sakupljaju sljedeće vrste komunalnog otpada: papir, karton, staklo, PET, ALU doze, metalni otpad i PVC folija.

Primarna reciklaža odnosno odvojeno prikupljanje korisnih otpadnih tvari uobičajeno se provodi putem mreže eko otoka i reciklažnih dvorišta.

Prostornim planom Primorsko-goranske županije, te Prostornim planom uređenja Grada Raba kao i Planom gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji je predviđeno jedno reciklažno dvorište na lokaciji odlagališta Sorinj, u okviru uspostave novog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji.

U Gradu Rabu su postavljeni eko otoci i sabirna mjesta za odvojeno sakupljanje korisnih komponenti iz komunalnog otpada iz kućanstava.

U svakom naselju u Gradu Rabu postavljeni su plastični spremnici za prikupljanje reciklabilnih korisnih dijelova otpada i to za papir, PET, staklo, ALU doze. Spremnici za sakupljanje navedenih vrsta otpada su volumena 2.000 l, 750 l i 240 l. Spremnici volumena 2.000 l za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada: PET, staklo i ALU doze, su postavljeni u autokampovima na otoku Rabu, dok su ostali manji spremnici postavljeni u naseljima.

Prema ugovoru koji je Grad Rab potpisao sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u prosincu 2009. godine, nabavljeno je 50 komada novih kontejnera volumena V=770 l za komunalni otpad, 40 komada novih kontejnera volumena V=770 l za papir, 20 komada novih kontejnera volumena V=770 l za staklo i 20 komada novih kontejnera volumena V=770 l za plastiku. Nabavljen je i jedan komplet edukativnih sprmnika za vrtić (oblik žabe, dupina i mede).

Uvedeno je 150 komada novih kontejnera volumena V=240 l za papir, 25 komada novih kontejnera volumena V=240 l za staklo i 25 komada novih kontejnera volumena V=240 l za plastiku.

Nabavljeno je i 90 komada novih mrežastih posuda volumena V=160 l koje će biti postavljene na plažama.

Svi kontejneri se pravovremeno prazne, a pražnjenje je ustrojeno prema definiranom rasporedu.

Eko otoci i sabirna mjesta u Gradu Rabu se ljeti prazne jednom tjedno, a po potrebi i više, a uglavnom su vezana

za autokampove i turističke objekte (hoteli, apartmanska naselja).

Ambalažni otpad sakupljao se u jumbo vrećama tijekom 2008. godine, a u 2009. godini u namjenskim vrećama Fonda ZOEU. Otpadno staklo iz sustava povratne naknade sakupljeno kod ovlaštenih trgovaca od 2009. godine se privremeno skladišti u prikolici ovlaštenog koncesionara u komunalnoj garaži u Palitu, a preostalo otpadno staklo i dalje na posebnom platou na Sorinju.

Sekundarne sirovine iz sustava povratne ambalaže preuzima ovlašteni koncesionar ili se prevoze do najbližeg centra za gospodarenje ambalažnim otpadom (Metis d.d. u Bakru).

U tablici 3 je prikaz količina selektivno sakupljenog otpada u Gradu Rabu od 2007. do 2009. g., podaci su dobiveni od tvrtke Vrelo d.o.o.

Tablica 3. Količine selektivno sakupljenog otpada za period od 2007.-2009. g.

Ukupna količina selektivno izdvojenog otpada prikupljena u 2007. g. u Gradu Rabu iznosi ukupno 692,7 t., u 2008. g. ukupno 605,74 t i u 2009. g. ukupno 539,08 t.

Glomazni otpad se također odvojeno prikuplja i odvozi do odlagališta Sorinj gdje se isti zbrinjava. Glomazni otpad se sakuplja na poziv stranke bez naplate.

Osim navedenog otpada u Gradu Rabu se odvojeno sakupljaju i posebne kategorije otpada (otpadne gume, akumulatori i otpadno jestivo ulje).

Otpadna ulja, otpadne gume i akumulatore više ne preuzima tvrtka Vrelo d.o.o., već sav nastali otpad preuzimaju ovlašteni sakupljači direktno od ugostitelja, vulkanizera i mehaničara.. Tvrtka Vrelo d.o.o. prikuplja jedino otpadno jestivo ulje od građana u količini od 500 l/god. (po 500 litara je sakupljeno u 2008. i 2009. godini).

6. Usporedba sa procjenama količina komunalnog otpada za 2008. i 2009.g.

6.1. Komunalni otpad

Procjena količina komunalnog otpada koji će se proizvesti za naredni period od šest godina (2010. - 2016.g.) bazira se na podacima iz Plana gospodarenja otpadom Primorsko- goranske županije, podacima PGO Grada Raba i novim podacima za 2008. i 2009. godinu prezentiranim u ovom izvješću. Pri tome, procjenjene količine komunalnog otpada predstavljaju zbroj količina otpada koji proizvede stanovništvo i otpada koji nastaje od turističke djelatnosti.

Navedene procjenjene godišnje količine komunalnog otpada uključuju i otpad koji bi se izdvojio primarnom reciklažom (PET, staklo, papir, metali).

Komunalni otpad uz prethodno izdvajanje korisnih vrsta otpada primarnom reciklažom će se zbrinjavati na odlagalištu Sorinj sve do njegovog zatvaranja i sanacije (predviđeno do 2011.g.). Prostornim planom uređenja Grada Raba te Planom gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije je na predmetnoj lokaciji predviđena izgradnja pretovarne stanice, u okviru koje će se komunalni otpad iz iste upućivati na konačno zbrinjavanje prema županijskom centru za gospodarenje otpadom CZGO Marišćina.

Prema tablicama 1 i 2, vidljiv je trend pada ukupne količine komunalnog i sličnog otpada, međutim to je potrebno uzeti »sa rezervom« jer su u razdoblju od 2003. do 2007. godine dani podaci za cijeli otok Rab, koji je uključivao i općinu Lopar. Od 2008. godine se posebno prati stanje za Grad Rab.

6.2. Primarna reciklaža

Prema Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske procjena udjela primarne reciklaže u RH iznosi 6% za 2006. g.; 8% za 2010. g. te 12% za 2015. g. Prema Planu gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za period 2007.-2015. g., očekivana godišnja stopa porasta primarne reciklaže će iznositi 0,8%.

Procjena količina primarne reciklaže putem eko otoka i sabirnih mjesta s pojedinačnim posudama za period 2008. - 2016. g. se odnosi na PET, papir, staklo i metale, a bazirana je na sljedećim pretpostavkama:

godišnja stopa rasta primarne reciklaže iznosi za period 2005.-2009. g. 0,4%, a od 2010. g. 0,8% sukladno Planu gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji.

U tablici 4 su prikazane količine primarno recikliranog otpada prema podacima tvrtke Vrelo d.o.o.

Tablica 4. Primarna reciklaža (odvojeno sakupljanje) na području Grada Raba

*tablica se nalazi na dnu stranice*


Stopa reciklaže je u 2009. godini mogla biti i veća, međutim, smanjene su količine posebno sakupljenog ambalažnog otpada radi prestanka preuzimanja ambalažnih jedinica stranog porijekla.

Udio reciklaže u postocima je u 2009. godini bio nešto viši u odnosu na 2007. godinu. Najveći udio reciklaže je bio u 2008. godini (6,3%). Uzrok većem postotku udjela recikliranog otpada u 2008. godini je taj što je te godine bila provedena akcija čišćenja »divljih« odlagališta, kada je otpad automatski bio i selektiran, a te je godine odvojeno sakupljeno i 69 nepropisno odbačenih otpadnih vozila.

7. Divlja odlagališta

Odsjek za komunalne poslove (Upravni odjel za komunalni sustav) provodi kontrolu o pojavi divljih odlagališta i okoliša onečišćenog otpadom na području Grada Raba. Stanje s pojavom divljih odlagališta prati komunalno redarstvo Grada Raba.

Na nekim lokacijama, sporadično, evidentan je niz »točkastih« onečišćenja, npr. Grpe u Barbatu, a problematičan je i protupožarni put sv. Ilija - Gonar. Sav otpad sa tih lokacija još nije odvezen.

U suradnji s Gradom Rabom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u jesen 2008. g. sakupljeno i propisno zbrinuto 69 otpadnih vozila, uglavnom nepropisno odbačenih u okoliš.

Uz ranije navedena »točkasta« onečišćenja, prema dostupnim informacijama do završetka ovog elaborata, ne postoje područja na kojima je zabilježeno ilegalno odlaganje većih količina otpada. Komunalno redarstvo nije prijavilo neka druga, eventualno problematična područja.

8. Edukacija stanovništva tjekom 2008. i 2009. godine

Kroz suradnju s osnovnom školom i komunikacijom s udruženjem ugostitelja potiče se aktivna suradnja s ekološkim udrugama i svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na primjeni mjera za smanjenje komunalnog otpada. U osnovnoj školi djeluje eko skupina koja proaktivno educira najmlađe naraštaje, eko kvizom radi provjere znanja i utvrđuje prostor za poboljšanje te kontinuirano provodi projekt zelene zastave. Udruženje ugostitelja uglavnom educira svoje članove o propisima i njihovoj provedbi u gospodarenju otpadom.

Lokalna radio postaja pruža osnovne informacije o mogućnostima izbjegavanja i smanjenja komunalnog otpada. Povremeno se takve obavijesti dostavljaju i poštom. Osnovne obavijesti se nalaze i u reciklažnim dvorištima, eko otocima i na pojedinim kontejnerima.

Tvrtka Vrela d.o.o. na svojoj web stranici daje upute, mjere, aktivnosti i savjete za izbjegavanje nastanka i smanjenje komunalnog otpada.

Za komunikaciju s građanima je uspostavljena linija unutar radnog vremena za prijavu potrebe odvoza glomaznog otpada, što tvrtka Vrela d.o.o. radi bez dodatne naplate. Također se dva puta godišnje korisnicima komunalnih usluga šalju edukacijski i promidžbeni materijali s naputcima za izbjegavanje i smanjenje komunalnog otpada i poticanje korištenja eko otoka i reciklažnog dvorišta.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za 2008. i 2009. godinu objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-41

Rab, 27. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=674&mjesto=51280&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr