SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

42.

Temeljem odredbe članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine PGŽ« broj 33/01,60/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. i članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 12. sjednici održanoj 27. svibnja 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o plaćama i drugim pravima Župana i zamjenika Župana Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se plaće i druga prava Župana i zamjenika Župana Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: dužnosnici ) koja nisu uređena Statutom i drugim općim aktima Primorsko-goranske županije.

II. PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 2.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici imaju:

1. pravo na plaću,

2. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova.

3. druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti.

Članak 3.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće.

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Koeficijenti za izračun plaća dužnosnika su:

1. Župan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,20

2. zamjenik Župana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,20

Članak 5.

Zamjenici Župana koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, imaju pravo na naknadu za rad u iznosu od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg dužnosnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 6.

Dužnosnici imaju pravo na godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust i ostala materijalna prava, osim onih koja su izrijekom isključena ovom Odlukom.

Navedena prava dužnosnici ostvaruju u skladu s propisima i općim aktima koji se odnose na službenike i namještenike upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Dužnosnici ne ostvaruju pravo na regres za godišnji odmor, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, božićnicu, kao i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u dane blagdana, neradne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom.

Članak 8.

Dužnosnici imaju pravo na naknadu troškova za službena putovanja i na upotrebu službenog automobila.

Dužnosnici koji ne koriste službeni automobil imaju pravo na naknadu troškova prijevoza.

Na naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se propisi i opći akti koji se odnose na službenike i namještenike upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Dužnosnici za vrijeme trajanja mandata imaju pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja tijekom 24 sata.

Osnovica za obračun premije osiguranja iz stavka 1. ovog članka je kumulativni iznos neto plaće dužnosnika u mandatnom razdoblju.

Članak 10.

Dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i o ostvarivanju drugih prava dužnosnika utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove u Primorsko-goranskoj županiji.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.

III. POSEBNA PRAVA

Članak 12.

Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 (stoosamdeset) dana od dana prestanka dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja im je isplaćivana za vrijeme od 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 13.

Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 14.

Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijet će se pojedinačna rješenja o plaći za rad Župana i njegovih zamjenika iz članka 11. ove Odluke.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Pravilnika o obvezama i pravima dužnosnika Primorsko-goranske županije Klasa: 022-04/02-03/14; Ur. broj: 2170/01-92-02/26 od 27. lipnja 2002. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama i pravima dužnosnika Primorsko-goranske županije od 9. lipnja 2005. godine.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2010. godine.

Klasa: 021-04/10-01/5

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-10

Rijeka, 27. svibnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr