SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 10. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa u Općini Malinska-Dubašnica i to:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Malinska-Dubašnica,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U slučaju da postoji više investitora na istoj nekretnini investitori su obveznici plaćanja komunalnog doprinosa u jednakim dijelovima, odnosno u drugim omjerima o čemu su dužni očitovati se pisanom izjavom.

Članak 3.

Komunalni se doprinos obračunava u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici.

Građevina sagrađena bez građevinske dozvole prije 15. veljače 1968. i građevina sagrađena s građevinskom dozvolom ako se uklanjaju zbog gradnje nove građevine ili se nadograđuju, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnoga doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnoga doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

U Općini Malinska-Dubašnica utvrđuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

- I. zona - objekti smješteni na građevinskim česticama koje se nalaze unutar 150 m od morske obale, uključujući građevinske čestice koje sa 50% površine ulaze u područje unutar 150 m od morske obale, zone obuhvata T1-4 Malin, DPU 'Haludovo', UPU-a 'Dobrinčevo', UPU-a 'Rova', UPU-a Haludovo II, te područje obuhvata UPU 'Hrusta' sve određene Prostornim planom Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/04, 14/06 i 38/09), zone obuhvata područja Regulacijskih planova turističke zone Porat - Vantačići i apartmanske zone Dub (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 30/97)

- II. zona - naselja Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Zidarići, Vantačići i Porat

- III. zona - naselje Sveti Vid-Miholjice, Maršići, Kremenići, Žgombići i Turčići

- IV. zona - poslovne zone sjever i zapad u Svetom Vidu- Miholjice i poslovna zona u Barušićima

- V. zona - ostala naselja u Općini Malinska-Dubašnica

Za građevine izvan građevinske zone komunalni doprinos se obračunava prema zoni koja je najbliža toj građevinskoj čestici.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture, iskazana u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture ubuduće će se utvrđivati na temelju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska - Dubašnica i strukture planiranog utroška komunalnog doprinosa tekuće godine.

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju objekta tipa hotel utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti za pojedinu zonu i koeficijenta 0,80.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju otvorene bazene i otvorena igrališta utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti za pojedinu zonu i koeficijenta 0,30.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Na dospjeli a neplaćeni iznos komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

Članak 8.

Komunalni se doprinos plaća odjednom u roku od osam dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Iznimno, rješenjem o komunalnom doprinosu obvezniku se, na njegov zahtjev, može odobriti obročna otplata.

Obročna otplata komunalnog doprinosa na zahtjev obveznika može se odobriti:

- obvezniku koji gradi stambenu ili poslovnu građevinu može se odobriti obročna otplata u dva jednaka obroka na način da prvi obrok dospijeva osmog dana od dana konačnosti rješenja, a drugi obrok u roku od 6 mjeseca od dana konačnosti rješenja,

- obvezniku koji gradi stambeni objekt namijenjen stambenom zbrinjavanju može se odobriti obročna otplata u tri obroka od kojih prva rata u iznosu od 40% ukupne obveze dospijeva osmog dana od dana konačnosti rješenja, a preostala dva obroka u jednakom iznosu dospijevaju u roku od 12, odnosno 24 mjeseca od dana konačnosti rješenja.

U slučaju iz alineje 2 prethodnog stavka, obveznik je dužan uz zahtjev za obročnom otplatom priložiti ovjerenu izjavu kojom potvrđuje da ne posjeduje druge stambene nekretnine.

Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrit će se uz uvjet upisa založnog prava na nekretnini u visini obveze neotplaćenog dijela komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Povrat sredstava komunalnog doprinosa izvršit će se na zahtjev obveznika bez obračunatih kamata u slučaju:

- ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako akt na temelju kojeg se može graditi nije postao konačan, a obveznik je odustao od zahtjeva za izdavanjem akta na temelju kojeg se može graditi.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučajevima iz prethodnog stavka mora sadržavati potvrdu nadležnog tijela kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Obvezniku kojem je isteklo važenje akta na temelju kojeg se može graditi jer nije započeo s gradnjom, može se izvršiti povrat uplaćenog komunalnog doprinosa na njegov obrazloženi zahtjev o čemu odluku donosi Općinsko vijeće.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 10.

Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica može osloboditi u potpunosti ili u dijelu obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova, trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Malinska - Dubašnica i Primorsko - goranske županije.

Članak 11.

Investitor - fizička osoba koja ima prebivalište na području otoka Krka neprekidno najmanje 10 godina ili 20 godina tijekom života ima pravo na jednokratni popust u iznosu od 50% iznosa komunalnog doprinosa za dio objekta do 1.000 m3, za gradnju svih tipova građevina, u svim zonama osim u IV. zoni - poslovne zone sjever i zapad u Svetom Vidu-Miholjice i poslovna zona u Barušićima, uz uvjet da nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Malinska - Dubašnica s bilo kojeg osnova.

Ukoliko građevina za koju se koristi popust iz stavka 1. ovog članka ima manje od 1.000 m3, investitor ima pravo iskoristiti razliku popusta do 1.000 m3 kod izgradnje drugih građevina.

U slučaju ako kod izgradnje jedne građevine postoji više investitora koji ostvaruju pravo na popust iz stavka 1. ovog članka, isti ukupno mogu ostvariti popust u jednakim dijelovima ukoliko se zahtjevom ne očituju drugačije, na ukupan obujam od najviše 1.000 m3.

Investitori koji grade objekte poslovno-proizvodne namjene u IV. zoni - poslovne zone sjever i zapad u Svetom Vidu-Miholjice i poslovna zona u Barušićima, uz uvjet da nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Malinska - Dubašnica s bilo kojeg osnova, i imaju sjedište tvrtke na području otoka Krka oslobađaju se plaćanja 30% obveze komunalnog doprinosa.

Popusti iz ovog članka mogu se iskoristiti u slučaju izgradnje nove građevine, dogradnje postojeće građevine i legalizacije postojećih građevina.

Članak 12.

Ostvarivanje prava na oslobađenje, odnosno popust na plaćanje komunalnog doprinosa iz članka 10. i 11. ostvaruje se na pisani zahtjev stranke.

Uz pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka stranka je dužna dostaviti dokaze kojima potvrđuje zadovoljenje uvjeta za ostvarenje prava na oslobađanje odnosno popust.

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 13.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članaka 10. i 11. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica iz sredstava poreznih prihoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Obveznici koji su ostvarili pravo na popust temeljem odredbi Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 35/04), nemaju pravo na popust prema odredbama ove odluke, te se oslobađaju obveze uplate razlike do punog iznosa komunalnog doprinosa ako su otuđili objekt za koji su ostvarili popust.

Članak 15.

Postupci koji su pokrenuti do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 35/04).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-10

Malinska, 10. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr