SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 10. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopunu Odluke o grbu i zastavi
Općine Malinska - Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o grbu i zastavi Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 97) - (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se članak 8. i glasi:

»Članak 8.

Načelnik Općine Malinska - Dubašnica može fizičkoj i pravnoj osobi odobriti uporabu grba ako ocjeni da je to u interesu Općine Malinska - Dubašnica i to u slučajevima ako ocjeni:

- da će ta uporaba doprinijeti društvenom i gospodarskom razvoju i promidžbi Općine i

- u slučaju da ta uporaba na bilo koji način ne šteti ugledu Republike Hrvatske, Općine i njenih tijela.

Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, uporaba grba ne može se odobriti političkim strankama u svrhu korištenja istog kako stranačkog simbola.

Odlukom o davanju odobrenja u smislu odredbi stavka 1. ovog članka Općinski načelnik utvrđuje uvjete pod kojima se daje odobrenje, vrijeme uporabe, iznos naknade za uporabu, način zaštite grba i ostale obveze za pravne i fizičke osobe.«

Članak 2.

Članak 10. i 11. Odluke mijenjaju se i glase:

»Članak 10.

Zastava Općine Malinska - Dubašnica obvezno se ističe u dane blagdana Republike Hrvatske i u dane koje Općina svečano obilježava, na zgradama u kojima se nalaze poslovne prostorije tijela Općine i na ostalim javnim prostorima (trgovima, ulicama i sl.) na kojima postoji tehnička mogućnost za postavljanje zastava.

Članak 11.

Zastava Općine Malinska - Dubašnica može se isticati:

- prigodom međunarodnih susreta, natjecanja i drugih manifestacija (znanstvenih, kulturno-umjetničkih, športskih i dr.) koje Općina Malinska - Dubašnica organizira, na kojima sudjeluje ili je predstavljena, u suglasju s pravilima takvih skupova i

- u drugim slučajevima ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 3.

Članak 12. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 12.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalno redarstvo, pri čemu je komunalni redar ovlašten:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- narediti fizičkim i pravnim osobama radnje ako utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,

- naložiti uklanjanje predmeta postavljenog suprotno odredbama ove Odluke,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

- izricati i naplaćivati novčane kazne na licu mjesta i

- poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Komunalni redar ovlašten je donositi pismene i usmene naloge u vidu rješenja za provedbu radnji utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka.«

Članak 4.

Iza članka 12. Odluke dodaje se novi članak koji glasi::

»Članak 12a.

Globom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama ove Odluke.

Globom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti globe utvrđene ovim člankom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-8

Malinska, 10. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=672&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr