SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 13. sjednici održanoj dana 13. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi obvezatnog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području grada Crikvenice.

Komunalnom otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad iz kućanstava i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina, te glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu.

Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke ne smatra se otpadna vozila, otpadne gume, građevni otpad, otpadna ulja, akumulatori, električki i elektronički otpad.

Članak 2.

Korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada obvezno je na području cijelog grada Crikvenice.

Članak 3.

Komunalnu djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Crikvenice obavlja Gradsko komunalno trgovačko društvo »MURVICA« d.o.o. Crikvenica sa sjedištem u Crikvenici, Trg Stjepana Radića 1/ II (u daljnjem tekstu: komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obvezno je komunalnu djelatnost iz članka 3. ove Odluke obavljati sukladno odredbama ove Odluke, gradske Odluke o komunalnom redu, Zakona o otpadu, Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih propisa koji ureduju predmetnu djelatnost.

Komunalno društvo dužno je komunalnu uslugu pružati trajno i kvalitetno, te osigurati mogućnost korištenja komunalne usluge svim pravnim i fizičkim osobama koje proizvode komunalni otpad na području grada Crikvenice.

II. POSTUPAK

Članak 5.

Na području Grada Crikvenice komunalno društvo dužno je donijeti Program odvoza komunalnog otpada i o istom obavijestiti obveznike plaćanja komunalnih usluga, te organizirati redovni odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno programom odvoza komunalnog otpada.

Članak 6.

Korisnicima usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada u smislu ove Odluke je smatraju se:

- vlasnici ili korisnici građevine odnosno vlasnici ili korisnici posebnih dijelova građevina,

- vlasnici ili korisnici građevinskog zemljišta koje služi za gospodarsku djelatnosti,

- vlasnici ili korisnici kampova,

- korisnici plaža (koncesionari, nosioci koncesijskih odobrenja),

- vlasnici ili korisnici kioska, štandova i sličnih privremenih naprava,

- vlasnici ili korisnici brodova registrirani za prijevoz putnika,

- Lučka uprava.

Korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe korisnika, istu prijaviti komunalnom društvu, te priložiti dokaz o vlasništvu ili korištenju građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje se steklo pravo vlasništva ili korištenja nekretnine koja nije upisana u zemljišne knjige).

Ukoliko korisnik komunalne usluge ne postupi po st. 2. ovog čl., njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja komunalnog društva o nastaloj promjeni.

Korisnici usluge iz stavka 1. ovog članka dužni su povjeriti komunalni otpad na skupljanje i odvoz komunalnom društvu.

Obveza korištenja usluga nastaje u trenutku kad se utvrdi da je građevina (stambeni ili poslovni objekt) minimalno osposobljen za korištenje a što će se zapisnički utvrditi od strane ovlaštene osobe komunalnog društva.

Obveza korištenja usluge može privremeno prestati na pismeni zahtjev vlasnika građevine, kada se utvrdi da ista nije osposobljena za korištenje (urušeni objekti, objekti koji se ne mogu koristiti u svojoj namjeni zbog rekonstrukcije, objekti koji su u fazi gradnje - izvođenja grubih građevinskih radova). Navedene činjenice zapisnički utvrđuju ovlaštene osobe komunalnog društva, te o opravdanosti privremenog prestanka korištenja komunalne uslugu, odluku donosi komunalno društvo.

Članak 7.

Komunalni otpad na području Grada Crikvenice skuplja se i odlaže u plastične posude za otpad.

Korisnici usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Grada Crikvenice vlasnici su posuda za otpad, odgovaraju za njihovo održavanje i dužni su posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge, te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt ili okućnicu objekta do sljedećeg pražnjenja.

Vrijeme predviđeno za iznošenje posuda: od 5,00 do najkasnije 6,00 sati u danu odvoza za mjesec srpanj i kolovoz, odnosno od 6,00 do najkasnije 7,00 sati u danu odvoza za sve ostale mjesece tekuće godine.

Korisnik usluga dužan je posudu za otpad nakon pražnjenja vratiti u svoj objekta ili okućnicu objekta najkasnije do 17 sati istog dana.

U izvršenju svoje obveze iz stavka 1. ovog članka, korisnik usluge dužan je pridržavati se gradske Odluke o komunalnom redu, te ne smije otpad odlagati izvan posuda.

Članak 8.

Korisnici usluge dužni su koristiti plastične posude po standardima DIN 30740, odnosno DIN 30700 s ugrađenim elementima koji omogućavaju registriranje svakog pražnjenja posude.

Korisnici usluge odvoza komunalnog otpada dužni su u roku od 30 dana od dana dobivanja obavijesti od komunalnog društva o obavezi preuzimanja dodijeljene posude, istu preuzeti.

Iznimno korisnici komunalnih usluga koji nisu u mogućnosti koristiti plastične posude za otpad utvrđene u stavku 1. ovog članka mogu uz pismeno odobrenje komunalnog društva koristiti propisane vrećice sa logotipom komunalnog društva koje su dostupne za kupnju na blagajni isporučitelja usluge. Ovlaštena osoba komunalnog društva zapisnički uvidom na terenu utvrdit će činjenice koje mogu biti razlog izuzeća od obveze korištenja posude za otpad.

Korisnici usluge koji već imaju posude odgovarajuće veličine i standarda moći će iste koristiti uz uvjet da omoguće komunalnom društvu ugradnju elementa koji omogućava registriranje pražnjenja posude.

Korisnici usluge dužni su koristiti posude sukladno standardima stavka 1. ovog članka.

Veličinu posude određuje komunalno društvo temeljem Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga.

Posuda koje se koriste za skupljanja i odvoza komunalnog otpada su u veličinama od: 60, 80, 120, 240, 660 i 1100 litara. Kod toga se mogu koristiti i kombinacije od najviše dvije veličine posuda.

Članak 9.

Korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužan je s ambalažnim otpadom (staklo, papir, plastična ili Alu-Fe ambalaža) postupati u skladu s Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Ukoliko korisnici usluge žele izdvajati papir ili plastičnu ambalažu uključujući i PET, mogu dobiti besplatno odgovarajuće vreće na blagajni komunalnog društva. Ove vreće iznose se na javnu površinu, na mjesto iznošenja posude za otpad, prema kalendaru odvoza za ovu vrstu otpada, najkasnije do 7 sati u danu odvoza.

Članak 10.

Zabranjeno je u posude za komunalni otpad odlagati svaki otpad koji nije komunalni otpad sukladno Zakonu o otpadu i ovoj Odluci te krupni otpad.

Članak 11.

Komunalno društvo dužno je u toku kalendarske godine najmanje u dva navrata (proljeće, jesen) organizirati besplatni odvoz krupnog otpada (drveni otpad-namještaj, madraci i metalni otpad) iz kućanstava na području Grada Crikvenice, te o istom obavijestiti korisnike komunalnih usluga.

Ako korisnik usluge želi naručiti odvoz otpada izvan termina proljetne ili jesenske akcije usluga odvoza plaća odvoz prema cjeniku komunalnih usluga komunalnog društva.

Članak 12.

Raspored skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području grada Crikvenice određuje komunalno društvo, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Crikvenice.

Članak 13.

Fizičke i pravne osobe koje nisu korisnici usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada u smislu članka 6. ove Odluke ne smiju odlagati komunalni otpad na području grada Crikvenice.

Članak 14.

Vlasnik građevine izgrađene na području Grada Crikvenice prije stupanja na snagu ove Odluke koji proizvodi komunalni otpad, a nije evidentiran kao korisnik komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada,

dužan je obavijestiti komunalno društvo o vlasništvu građevine, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 15.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke obavlja Grad Crikvenica - Upravni odjel za komunalni sustav prostorno uređenje i zaštitu okoliša - komunalni redar.

Komunalni redar ima u obavljanju nadzora iz stavka 1. ovog članka prava i obveze utvrđene zakonima, a osobito:

- izreći (usmeno ili pismeno) opomenu počinitelju prekršaja koji se ne pridržava odredaba ove Odluke,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja izdat ce mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana uručenja prekršajnog naloga.

Obvezni prekršajni nalog izdaje nadležni Upravni odjel.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Crikvenice ukoliko:

- ne obavlja komunalnu djelatnost sukladno odredbama ove Odluke, Odluke o komunalnom redu, Zakona o otpadu, Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih propisa koji ureduju predmetnu djelatnost (članak 4. st. 1.),

- ne pruža komunalnu uslugu trajno i kvalitetno i ne omogućava korištenje komunalne usluge svim pravnim i fizičkim osobama (članak 4. st. 2.),

- ne donese Program odvoza komunalnog otpada i ne organizira redovni odvoz komunalnog otpada u skladu s Programom odvoza komunalnog otpada (članak 5.),

- ne donese i ne pridržava se rasporeda skupljanja i odvoza komunalnog otpada (članak 13.),

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za naprijed navedene prekršaje i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 18.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se građanin, pravna osoba, fizička osoba (obrtnik) i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ukoliko:

- ne prijavi obvezu skupljanja i odvoza komunalnog otpada (članak 6. i članak 15.),

- ne povjeri komunalni otpad na skupljanje i odvoz komunalnom društvu (članak 6.),

- ne odlaže komunalni otpad u plastične posude (članak 7. st. 1.),

- ne održava posude za otpad i ne pridržava se rasporeda odvoza (članak 7. st. 2.),

- ne vrati posudu za otpad u svoj objekt ili okućnicu objekta (članak 7. st. 4.),

- otpad odlaže izvan posude za otpad (članak 7.st. 5.),

- ne preuzme dodijeljenu posudu u utvrđenom roku (članak 8. st. 2.),

- ne koristi posude za otpad odnosno propisane vrećice (članak 8. st. 1 i st. 3.),

- s ambalažnim otpadom ne postupa u skladu s Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu (članak 9.),

- u posude za komunalni otpad odlaže otpad koji nije komunalni otpad (članak 10.),

- odlaže komunalni otpad na području grada, a nije korisnik komunalne usluge (članak 13.),

- ne obavijesti komunalno društvo u utvrđenom roku (članak 14.),

Za prekršaje navedene u stavku 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

Naplaćene novčane kazne prihod su proračuna Grada Crikvenice.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04 i 21/08).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/33

Ur. broj: 2107/01-01-10-4

Crikvenica, 13. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr