SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
OPĆINA LOPAR
7

10.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 7. svibnja 2010. godine donijelo je sljedeću

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
o javnom ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Članak 2. Odluke o javnom ukidanju statusa javnog dobra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«) mijenja se i glasi:

»Javno dobro ukida se na nekretnini u sljedećoj površini:

1. k.č. br. 10204/2 iz Popisa I k.o. Lopar u površini od 1175 m2 - javno dobro, put«.

Članak 2.

U preostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-06

Lopar, 7. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=671&mjesto=51281&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr