SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD KRK
7

12.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Krka

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu plana, ocjena stanja u obuhvatu plana, razlozi za izmjenu i dopunu plana, ciljevi i programska polazišta plana, obuhvat, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« RH broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), a sukladno odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Službene novine PGŽ, broj 14/00, 12/05, 50/06, 08/09).

II. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje Grada Krka obuhvaća prostor od 110,41 km2 na kopnu, što iznosi oko 3,07% ukupne površine teritorija Primorsko-goranske županije i površinu od 152,27 km2 morskog dijela. Duljina obalne linije Grada Krka je 62,50 km.

Popisom stanovništva 2001. godine na prostoru Grada ukupno je popisano 5 491 osoba, odnosno 1,8% stanovništva Županije. Područje Grada raspolaže znatnim i očuvanim, kako prirodnim tako i stvorenim vrijednostima-resursima, čije racionalno i osmišljeno korištenje pruža jasnu i fizionomsku orijentaciju.

Prostorni plan uređenja Grada Krka (u daljnjem tekstu: Plan) usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka dana 16. veljače 2007. godine, a Odluka o donošenju Plana objavljena je u Službenim novinama Primorsko- goranske županije br. 07/07 dana 26. veljače 2007. godine. Plan je definirao namjenu, način korištenja i uređenja površina, utvrdio standarde prometnog i komunalnog opremanja, te uvjete zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti prostora.

Protekom vremena na području Grada Krka u okolnostima usporenog gospodarskog razvoja postavljaju se zahtjevi novog sagledavanja sveukupnog prostora, u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba stanovništva i poboljšanja svakodnevne kvalitete življenja te stvaranja preduvjeta za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti što i dalje uključuje što racionalnije korištenje prostora i održivi razvoj. Osim toga pojavljuju se inicijative i potrebe za podizanjem razine sportsko-rekreacijskih sadržaja i osiguravanja uvjeta kojima će se podići razina društvenih potreba. Postoje inicijative za projekte sporta i rekreacije koje je poželjno smjestiti u izdvojene zone sporta i rekreacije izvan građevinskih područja naselja. U građevinskim područjima koja se nalaze na samoj obali mora potrebno je razviti i proširiti postojeće sadržaje učinkovitom funkcionalnom organizacijom kako kopnenog tako i morskog dijela za što je potrebna sveukupna urbanističko prostorna analiza. U lučicama koje uglavnom služe za privez brodica lokalnog stanovništva potrebni su zahvati zbog podizanje kvalitete i standarda te utvrđivanje modela luka koji će zadovoljiti svekolike potrebe i eksplataciju prostora uz maksimalno očuvanje obale. Neka postojeća groblja iziskuju proširenje i gradnju popratnih sadržaja. Neiskorištene su mogućnosti upotrebe obnovljivih izvora energije.

III. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 07/07 i 41/09) izrađen je u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i Odlukom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04). Dana 01.10.2007. godine stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) (u daljnjem tekstu: Zakon). Stupanjem na snagu Zakona neophodno je potrebno usklađenje Plana sa njegovim odredbama.Osim usklađenja sa Zakonom, Plan treba uskladiti sa svim relevantnim zakonima i propisima.

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka je rezultat procesa kontinuiranog planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanja stanja u prostoru. Protekom vremena pojavljuje se potreba za unapređenjem stanja u prostoru po određenim segmentima vezanim za korištenje, uređenje i zaštitu prostora u odnosu na pojedina područja što rezultira nužnim izmjenama odredba Plana. Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su već prethodno navedeni, kroz ocjenu stanja u obuhvatu.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Na temelju racionalnog korištenja i zaštite prostora, Izmjenama i dopunama Plana namjerava se:

. uskladiti Plan sa Zakonom i sa svim relevantnim zakonima i propisima, prvenstveno, uz analizu i provjeru mogućnosti, postići smanjenje broja ili smanjenje obuhvata građevinskih područja naselja s obavezom izrade UPU-a, za one dijelove građevinskih područja naselja koji nisu obvezni po Zakonu ne mijenjajući granice građevinskih područja naselja,

. utvrditi morski dio uz građevinska područja NA1 (Krk), R12, (Dunat), T21 (Politin), T23 (Ježevac), za koji

će se zajedno sa tim građevinskim područjima izrađivati urbanistički planovi,

. povećati izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - Butežine,

. povećati građevinska područja groblja,

. omogućiti gradnju i rekonstrukciju u lukama utvrđivanjem građevinskih područja za sve luke otvorene za javni promet,

. omogućiti izgradnju uzgajališta (akvakulturu) u akvatoriju sjeverno od otoka Plavnika,

. omogućiti izgradnju II. faze akumulacije Ponikve,

. preispitati uvjete gradnje u građevinskim područjima naselja, u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja drugih namjena kao i izvan građevinskih područja.

. omogućiti racionalno korištenje obnovljivih izvora energije i stvoriti prostorne preduvjete za modernizaciju sustava uvođenjem novih tehnologija te time biti osnovna infrastrukturna podrška razvoju gospodarstva, zdravstva, turizma, obrazovanja, kulture, uprave,

. ispravak greške u Planu.

V. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Izmjenom i dopunom Plana ne mijenja se obuhvat Plana. Obuhvat je određen planom šireg područja.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 8.

Za potrebe Izmjene i dopune Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana izrađena je analiza odnosno rješenje koja je nastalo na bazi prepoznatih potreba za izmjene prostorno planske dokumentacije od strane Grada Krka te analiziranjem i obradom pojedinačnih zahtjeva fizičkih i pravnih osoba pristiglih nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Krka ili tijekom izrade različitih urbanističkih planova koji su u izradi.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Izmjena i dopuna Plana izradit će se na katastarskim podlogama koje su korištene u izradi Plana, kako je propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, kao i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova. Kartografski prikazi Izmjena i dopuna Plana bit će u mjerilu 1:25000 i 1:5000. Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana izrađivaču će biti dostavljene orto - foto snimke mjerila 1:2000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 Rijeka

4. HEP -Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

5. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske Nova ves 50, 10000 Zagreb

6. Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

7. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

11. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

12. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

14. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV., 10000 Zagreb

15. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

16. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

17. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

18. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

19. Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

20. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

21. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo turizma, 10000 Zagreb, Prisavlje 14

23. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

24. Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

25. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

26. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 1

27. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

28. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

29. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

30. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Žrtava fašizma 17/1

31. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b/I

32. Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove, Rijeka, Splitska 2/I

33. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Ciottina 17b/I

34. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Ciottina 17b/I

35. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

36. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 1

37. Sanitarna inspekcija Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1, Krk

38. Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5, Krk

39. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 5

40. Lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

41. Turistička zajednica Grada Krka, Krk, Vela Placa 1

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 20 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Krku svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

1. dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 20 dana od dostave poziva,

2. izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana od dostavljenih zahtjeva iz čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

3. izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

4. javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana - u trajanju od najviše 15 dana,

5. izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

6. izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

7. ishođenje mišljenja nadležnih tijela određenim posebnim propisima,

8. izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od dana dobivanja potrebnih mišljenja odnosno od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, a koji su se o tome očitovali u zahtjevima,

9. ishođenje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - u roku od najviše 60 dana,

10. izrada završnog elaborata Izmjena i dopuna Plana- 15 radnih dana od dana dobivanja potrebnih suglasnosti.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

U vrijeme izrade Izmjena i dopuna Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenja prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 14.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz Proračuna Grada Krka.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu Izmjena i dopuna Plana.

Tijela i osobe navedeni u čl. 11. ove Odluke moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Izmjena i dopuna Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Članak 16.

Mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana bit će zatražena samo od tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/10-01/22

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=671&mjesto=51500&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr