SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

34.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine PGŽ« broj 29/ 07), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 11. sjednici održanoj 22. travnja 2010. godine donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti Gradskom komunalnom trgovačkom društvu Murvica d.o.o na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici

I.

Daje se suglasnost Gradskom komunalnom trgovačkom društvu Murvica d.o.o iz Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1/II, da kao ovlaštenik koncesije na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine PGŽ« broj 29/07) sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga prenese na obavljanje tvrtki »Neptun Vaman« d.o.o, Braće dr. Sobol 2/a iz Crikvenice.

II.

Suglasnost se daje za obavljanje sporednih djelatnosti na lokaciji broj 2. iz grafičkog plana plaže za iznajmljivanje sredstava, sportsko-rekreacijske sadržaje i djelatnosti ugostiteljstva i trgovine u lako uklonjivim objektima u opsegu kako slijedi:

. ugostiteljstvo:

- montažni ugostiteljski objekt s pripadajućom terasom

. trgovina:

- 3 (tri) lokacije za ambulantnu prodaju sladoleda, pića, tiskovina, cigareta i sl.

- lokacija za prodaju voća i povrća

- lokacija za prodaju plažnih rekvizita

- 1 (jedna) lokacija za prodaju pekarskih proizvoda

. sport i rekreacija:

- 250 (dvjestopedeset) ležaljki

- 120 (stodvadeset) suncobrana

- lokacija za sport i sl. (stolni tenis, trampulin,..)

- lokacija za zabavne igre

- lokacija za masažu i sl.

(Grafički plan plaže sastavni je dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama«.)

III.

Suglasnost se daje na rok od jedne godine počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/10-01/4

Ur. broj:: 2170/1-05-01/5-10-29

Rijeka, 23. travnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr