SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

33.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10), članka 11. stavka 4. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu (»Narodne novine« broj 19/10), članka 28. točke 21. a u vezi s člankom 65. stavak 6. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 22. travnja 2010. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko- goranska županija u 2010. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10), u daljnjem tekstu: Odluka, planirana su sredstva za:

I. Ukupne rashode u iznosu od 48.743.000 kn

od čega za:

1. rashode za zaposlene 27.580.000 kn

2. materijalne i financijske rashode 19.630.000 kn

3. nabavu nefinancijske imovine 933.000 kn

4. hitne intervencije

investicijskog i tekućeg održavanja objekata,

prostora, opreme i vozila, te nabavu
opreme 600.000 kn

II. Planirani vlastiti prihodi u iznosu od
26.718.000 kn

III. Razlika sredstava između ukupnih rashoda i
planiranih vlastitih prihoda koje osigurava
Županija u iznosu od 22.025.000 kn

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene iz točke I. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi;

. Odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2009. godine i broj korisnika doma u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi.

Sredstva za materijalne i financijske rashode iz točke I. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke rasporedit će se domovima prema kriteriju broja korisnika u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi s koeficijentom od 20% i njihova učešća u ukupnom broju korisnika planiranom za 2009. godinu.

Mjerilo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda je broj korisnika doma.

Korektivni kriterij za raspored sredstava za materijalne i financijske rashode je viši nivo cijena na otocima i do sada ostvarena kretanja.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz točke I. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima iz Pravilnika o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi;

. Završetka već započetih investicijskih aktivnosti iz prethodne godine.

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije iz točke I. stavka 1. podstavka 4. ove Odluke rasporedit će se svim domovima u istom iznosu.

Visina vlastitih prihoda ili prihoda za posebne namjene iz točke I. stavka 1. postavka 5. ove Odluke rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Planiranog broja korisnika usluga doma i njihova učešća u ukupnom broju korisnika (u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi)

. Visini ostvarenih prihoda u 2009. godini.

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, za ukupne rashode u iznosu od 48.743.000 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe za:

1. Rashode za zaposlene u iznosu od 27.580.000 kuna:

1.1. DSN KANTRIDA 14.067.276 kn

1.2. DSN VOLOSKO 5.225.009 kn

1.3. DSN MALI KARTEC 4.262.074 kn

1.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 4.025.641 kn

2. Materijalne i financijske rashode u iznosu
od 19.630.000 kuna:

2.1. DSN KANTRIDA 9.953.929 kn

2.2. DSN VOLOSKO 3.195.133 kn

2.3. DSN MALI KARTEC 4.264.510 kn

2.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 2.216.428 kn

3. Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu
od 933.000 kuna:

3.1. DSN KANTRIDA 426.000 kn

3.2. DSN VOLOSKO 157.000 kn

3.3. DSN MALI KARTEC 100.000 kn

3.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 250.000 kn

4. Sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila te nabavu opreme u iznosu od 600.000 kuna

4.1. DSN KANTRIDA 150.000 kn

4.2. DSN VOLOSKO 150.000 kn

4.3. DSN MALI KARTEC 150.000 kn

4.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 150.000 kn

IV.

Planirani vlastiti prihodi iIi prihodi za posebne namjene iz točke I. ove Odluke u iznosu od 26.718.000 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe:

o DSN KANTRIDA 15.740.314 kn

o DSN VOLOSKO 3.810.067 kn

o DSN MALI KARTEC 4.089.029 kn

o DSN MARKO A. STUPARIĆ 3.078.590 kn

V.

Razlika sredstava između ukupnih rashoda (bez rashoda za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) i planiranih vlastitih prihoda koje osigurava Primorsko-goranska županija u Proračunu za 2010. godinu, u iznosu od 20.492.000 kuna na poziciji 43 02 03 »Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe« raspoređuje se po domovima za starije i nemoćne osobe u vlasništvu Primorsko-goranske županije kako slijedi:

o DSN KANTRIDA 8.280.891 kn

o DSN VOLOSKO 4.610.075 kn

o DSN MALI KARTEC 4.437.555 kn

o DSN MARKO A. STUPARIĆ 3.163.479 kn

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke doznačit će se domovima za starije i nemoćne osobe u visini 1/12 odobrenog iznosa kao akontacija za rashode za zaposlene i materijalne i financijske rashode do 15-og u tekućem mjesecu.

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o stvarno nastalim rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu.

Domovi su dužni uskladiti dinamiku ostvarenja rashoda i ostvarenja vlastitih prihoda i prihoda sredstava decentraliziranih funkcija.

VII.

Sredstava za nabavu nefinancijske imovine i sredstava za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačivat će se domovima temeljem:

. dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem,

. računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

. privremene i okončane situacije za izvedene radove,

. odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

VIII.

Doznaka sredstava sukladno točki VI. i VII. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije za 2010. godinu.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/4

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-27

Rijeka, 23. travnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr