SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

11.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 8. travnja 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se:

- područje zona u općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture;

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine;

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa;

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Ravna Gora ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i nadležnost tijela Općine Ravna Gora u svezi primjene članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 2.

Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

Kod gradnje, rekonstrukcije i dogradnje obiteljskih kuća, garaža i spremišta, osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora neprekidno najmanje 5 godina, a što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 80% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju stambeni prostor za svoje stanovanje ukupne veličine do 800 m3 obujma, te garažni, spremišni ili sličan gospodarski prostor veličine do 300 m3 obujma.

Kod novogradnje kao dokaz da nema riješeno stambeno pitanje, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti ovjerenu javnobilježničku izjavu i potvrdu zemljišno - knjižnog ureda i ureda za katastar da nema u vlasništvu i posjedu kuću ili stan na području Općine Ravna Gora.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za smještaj gostiju te pripremu i posluživanje jela, pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje navedene ugostiteljske djelatnosti, koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište odnosno sjedište tvrtke na području Općine Ravna Gora neprekidno najmanje jednu godinu, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 70% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za obavljanje proizvodnih i proizvodno-uslužnih obrtničkih djelatnosti, osobama registriranim za obavljanje navedenih obrtničkih djelatnosti, koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište i sjedište obrta na području Općine Ravna Gora, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 70% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građvinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom.

Članak 4.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog po članku 3. ove Odluke i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisanog člankom 2. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav Općine Ravna Gora.

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša koji donosi akt na temelju kojeg se može graditi, a rješenje se donosi u roku od 30 dana od primitka zahtjeva odnosno dokumentacije.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti;

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa;

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi;

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinica lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

- obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. stavak 3. ovog članka i ostvareni priliv sredstava.

Članak 6.

Komunalni doprinos plaća se u roku 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav Općine Ravna Gora može na zahtjev obveznika plaćanja odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa najviše na rok od godine dana te na najviše 12 rata uz primjenu valutne klauzule primjenom srednjeg tečaja HNB za e na dan konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Prva rata minimalne je visine od 30% utvrđenog komunalnog doprinosa, a obveza plaćanja iste nastaje u roku propisanom člankom 6. ove Odluke.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini kamatne stope poslovne banke Općine Ravna Gora na kratkoročne plasmane. Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok.

Obvezniku plaćanja odobrit će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko kao osiguranje dostavi:

- prijedlog za upis založnog prava na nekretnini veće vrijednosti od ukupnog iznosa komunalnog doprinosa,

- suglasnost s administrativnom zabranom na plaći (mirovini),

- mjenicu,

- zadužnicu.

Ukoliko se ispune uvjeti iz ovog članka, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa sklopit će ugovor o reguliranju međusobnih obveza.

O odabiru vrste osiguranja plaćanja odlučuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, imajući u vidu visinu komunalnog doprinosa i bonitet obveznika plaćanja.

Članak 8.

Općinski načelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa djelomično ili u cijelosti:

- Općinu Ravna Gora,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Ravna Gora osnivač, vlasnik ili suvlasnik, u slučaju izgradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti,

- investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture,

- investitore koji grade objekte za javnu, kulturnu ili sportsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, objekte socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za vatrogasnu djelatnost,

- investitore koji grade poslovne objekte sukladno uvjetima utvrđenim u članku 9. ove Odluke.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka osigurat će se u Proračunu Općine Ravna Gora iz drugih izvora.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donijet će se nakon što se proračunskim dokumentima za tekuću godinu osigura namirenje iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Općinski načelnik može osloboditi djelomično ili u cijelosti od plaćanja komunalnog doprinosa gospodarske subjekte koji imaju sjedište na području Općine Ravna Gora, a što dokazuju potvrdom nadležnog tijela, ukoliko grade, rekonstruiraju, dograđuju ili nadograđuju poslovni prostor u svojem vlasništvu, a isti nije namijenjen prodaji najmanje 5 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu, te ukoliko u istom razdoblju ne promijene svoje sjedište.

Općina Ravna Gora i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa međusobna prava i obveze regulirat će ugovorom s time da gospodarski subjekt kao jamstvo dozvoljava Općini Ravna Gora upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog popusta.

Upis založnog prava traje do isteka roka od 5 godina, a u slučaju prodaje nekretnine ili promjene sjedišta van područja Općine Ravna Gora, Općina Ravna Gora stječe pravo naplate kompletnog iznosa komunalnog doprinosa bez popusta, uključivo sa zakonskom zateznom kamatom od dana konačnosti rješenja do dana namirenja kompletnog potraživanja.

Članak 10.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Ravna Gora ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav odlučuje rješenjem.

Članak 11.

Investitor - obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog načelnika, i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja iz članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (nerazvrstane ceste).

Uvjete, prava i obveze u svezi s izgradnjom objekata i uređaja iz prethodnog stavka obveznik plaćanja i Općinski načelnik utvrđuju pisanim ugovorom.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/04), kao i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/05, 21/ 05, 12/06, 51/06 i 22/07).

Klasa: 363-01/10-01/14

Ur. broj: 2112/7-01-10-2

Ravna Gora, 8. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr