SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 12. Subota, 3. travnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

14.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 27. 11. 2008. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 30. ožujka 2009., 3. kolovoza 2009. i 8. prosinca 2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/08, 13/09, 32/09 i 51/09).

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA

Planirani prihodi za realizaciju Programa ostvareni su kako slijedi:

IZVORI SREDSTAVA

Program

Ostvarenje

Razlika

Ind.

Komunalni doprinos

6.020.000

5.689.789

-330.211

94,5%

Sredstva proračuna (ostali izvori)

2.220.000

2.220.000

0

100,0%

Naknada za priključenje

80.000

57.100

-22.900

71,4%

Poseban račun o iz cijene vode (4,00 kn)

4.900.000

4.589.603

-310.397

93,7%

Prihodi iz cijene putne karte

820.000

796.963

-23.037

97,2%

Prihodi od pomoći državnog Proračuna,
PGŽ i fondova

562.815

554.362

-8.453

98,5%

Koncesije i koncesijska odobrenja

1.600.000

1.360.729

-239.271

85,0%

Višak 2008. (komunalni doprinos)

4.124.980

4.124.980

0

100,0%

Višak 2008. (ostalo)

7.477.694

7.477.694

0

100,0%

UKUPNO PRIHODI

27.149.721

26.814.120

-934.269

98,8%

Komunalni doprinos ostvaren je za 5,5% manje od planiranog što se može smatrati zadovoljavajućim budući da ostvarenje planiranog u mnogome ovisi o broju zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola s obzirom da se komunalni doprinos obračunava prije izdavanja navedenih dozvola.

U odnosu na plan, prihodi od namjenskog povećanja cijene vode ostvareni su sa 93,7% odnosno za 310.397,00 kuna manje od planiranog što je posljedica manje potrošnje vode od planiranih budući ostvarenje prihoda s obzirom da isti ovise o ostvarenom prihodu od prodaje vode.

Planirani prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja ostvareni su sa 85%. Razlog manjem ostvarenju od planiranog u prvom je redu neplaćena obveza na ime koncesijskog odobrenja za terasu na prostoru Pančere na koje je uložena žalba.

Ostali prihodi ostvareni su u skladu s planiranim ili neznatno ispod planiranih veličina.

III. Izvješće o izvedenim radovima po svim stavkama programa iskazani su u Tabeli 1. koja je sastavni dio Programa.

1. U odnosu na realizaciju Programa kako je iskazano u tabeli 1. daje se slijedeće obrazloženje:

Planirani Program u iznosu od 27.149.721,00 kuna realiziran je sa 62,45% u odnosu na planirana sredstva.

U odnosu na 2008. godinu ostvarenje Programa bolje je za 7%.

Uzimajući u obzir ukupno nerealizirana sredstva (10.194.158,27 kn) ističemo da se dio odnosi na radove koji su realizirani u cijelosti ali u manjoj vrijednosti od planiranog (na natječaju su postignute manje cijene koštanja) 2.638.254,17 kuna ili 25,88%.

Pored toga dio planiranih radova započet je ili ugovoren tek krajem 2009. godine i njihov će završetak uslijediti u 2010. godini. Ukupna vrijednost tih radova iznosi 2.240.534,32 kuna ili 21,98% od ukupnog iznosa ostataka sredstava.

Činjenica je također da se dio aktivnosti nije započeo iz razloga što nije prikupljena potrebna dokumentacija i riješeni imovinsko pravni odnosi (npr. izgradnja Ulice Šet. Carmen Sylva, priznavanje ulaganja u izgradnju ceste kod objekta Matra, izgradnja prilazne ceste u Dobreću, uređenje dijela šetnice u ičićima uz izgradnju kolektora ), a njihova se realizacija očekuje u 2010. godini. Ukupna vrijednost tih investicija iznosi 5.393.306,87 kuna ili 52,91% od ukupnog iznosa ostataka sredstava.

Ako se dakle uzmu u obzir podataci o vrijednosti investicija koje su dovršene ali u manjoj cijeni koštanja kao i investicija koje su započele ili ugovorene krajem 2009. godine , možemo reći da je realno ostvarenje Programa 80,42%.

Investicije koje su u tijeku kao i investicije koje nisu započele i čiji se početak očekuje u idućoj godini prenijeti će se u 2010. godinu kroz izmjene Programa.

2. REALIZACIJA PO POTPROGRAMIMA

U 2009. godini radovi na projektima u okviru pojedinih potprograma realizirani su kako slijedi:

2.1) ODVODNJA OBORINSKIH VODA: Potprogram je realiziran sa 9,97% od čega je projekt oborinske kanalizacije uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere realiziran u 9,77% planiranih vrijednosti budući se dio planiranih radova koji se odnose na oborinsku kanalizaciju na Novoj cesti koja se planira realizirati prije početka turističke sezone 2010. godine. Za drugi projekt ovoga Potprograma - Izrada projekta odvodnje oborinskih voda u izrađen je dio dokumentacije te je u dogovoru sa HV dogovoreno da će nastavak projektiranja kao i izvođenje radova obaviti HV.

Nerealizirana investicije se prenose u 2010. godinu.

2.2) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (sanitarna kanalizacija): realizirana je u dijelu doznaka Proračunskom fondu sa 93,67%, a ostvarenje ovisi o prikupljenim sredstvima iz cijene vode.

Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže kao i na razdvajanju sanitarne i oborinske kanalizacije realizirani su sa 77,18% s time da će preostali ugovoreni radovi izvesti u 2010. godini za što je potrebno prenijeti nerealizirana sredstva.

Planirani iznos za sufinanciranje Izrade projekta CS Ika realiziran je u dijelu izrade idejnog projekta te je ishođena lokacijska dozvola.

2.3) IZGRADNJA VODOOBSKRBNOG SUSTAVA: radovi na projektu vodoopskrbe Poljana kroz sufinanciranje radova na izgradnji projektne dokumentacije realizirano je u cijelosti ali njihova cijena koštanja bila manja dok su planirani radovi na rekonstrukciji vodovoda uz Jadranski projekt su realizirani ali isto nije zaračunato do kraja 2009. godine.

2.4) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA: Za Projekt izgradnja dionice ceste Šetalište Carmen Sylva ishodovana je lokacijska dozvola te započela izrada projekta kao i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi ceste. Tako je pokrenut postupak izvlaštenja za što su na poseban račun uplaćena sredstva. Ostatak sredstava prenose se u iduću godinu kada se očekuje početak radova.

Planirana investicija rekonstrukcije ulice J. Rakovca nije započeta iz razloga što početak iste ovisi o planirano dovršetku radova na izgradnji garaže Slatina koji nisu bili dovršeni u obimu koji bi omogućio početak planirane investicije.

Planirana izgradnja prilazne ceste u Dobreću kao i nogostupa na dijlu ceste prema Preluku nisu započeli iz razloga što nije dobivena građevna dozvola do kraja 2009. godine dok sanacija potpornog zida uz ulicu J. Dobrile nije započela s obzirom na protivljenje vlasnika parcele na kojoj se nalazi potporni zid te se naručila izmjena projekta.

Planirani projekt Sanacije pokosa na opatijskom zavoju u cijelosti je dovršen.

Projekti izgradnje gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama ostvareni su u cijelosti s time da se kod ceste za Šavroni zbog konfiguracije iste nije vršilo asfaltiranje već sanacija betonom.

U dijelu izrade projektne dokumentacije svi planirani projekti su ugovoreni, a dijelom i dovršeni. Izrada projektne dokumentacije koja je u tijeku prenosi se u 2010. godinu.

2.5) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE: Svi planirani radovi na proširenju javne rasvjete u prigradskim mjestima i u priobalnim mjestima kao i na ulazu u Opatiju u cijelosti su dovršeni. U cijelosti je dovršena planirana izrgradnja javne rasvjete u parku Margarita, javne rasvjete na dijelu ulice I.M.Ronjogova do granice sa Gradom Rijeka kao i rekonstrukcija javne rasvjete u ulici M.Tita uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

2.6) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na postavi ograde obalnog puta od Ike do Ičića u dijelu dok su radovi na dionici od Dražice do Zerta u Opatiji ugovoreni i započeli krajem godine, a dovršeni početkom 2010. godine kada će isti biti i plaćeni. Radovi na sanaciji mula u Opatiji kroz sufinanciranje iznosa Lučkoj upravi u cijelosti su dovršeni.

Radovi na sanaciji obalnog puta uz izgradnju stubišta i javnog WC-a u Ičićima nisu realizirani budući da se isti izvode uz izgradnju kolektora sanitarne kanalizacije čiji je početak pomaknut u 2010. godinu.

2.7) IZGRADNJA GROBLJA: planirani projekt izrade glavnog i izvedbenog projekta uređenja površine na ulazu u groblje Volosko je dovršen dok je izrada projekta proširenja groblja u Veprincu ugovorena ali posao nije dovršen u cijelosti te se stoga isti prenosi u 2010. godinu kada se očekuje njegov dovršetak.

2.8) FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI:

Za planirano Sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica nisu doznačena osigurana sredstva budući od strane Komunalca nije pristigao zahtjev za povlačenjem istih s obzirom da tijekom 2009. godine nije bilo ugovorenog otkupa zemljišta niti su ishođene potrebne dozvole za projekt sanacije.

U cijelosti su realizirani radovi na izgradnji odvojka DTK, izrađen je projekt uređenja zgrade tržnice u Opatiji koji je vodio Komunalac d.o.o., dovršena je izrada GIS-a javne rasvjete te nabavljeni štandovi za obavljanje djelatnosti na javnim površinama.

2.9) PRIZNAVANJE ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU (Izgradnja stambene ulice kod objekta Matra): Projekt priznavanja ulaganja od strane investitora Matra nije realiziran iz razloga što investitor nije priložio uporabnu dozvolu što je jedan od uvjeta da bi se ulaganje moglo priznati.

S obzirom da je uporabna dozvola dostavljena početkom ove godine, konačan obračun izvedenih ulaganja obaviti će se u 2010. godini za što će biti potrebno prenijeti ostatak sredstava.

IV. Svi započeti projekti kao i oni čiji se početak očekuje u idućoj godini prenose se u 2010. godinu.

Klasa: 363-01/08-01/1

Ur. broj: 2156/01-01-10-5

Opatija, 30. ožujka.2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr