SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 12. Subota, 3. travnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

13.

Temeljem stavka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 27. 11. 2008. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 30. ožujka 2009., 3. kolovoza 2009. i 8. prosinca 2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/08, 13/09, 32/09 i 51/09) te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2009. godinu donijete temeljem članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna za 2009. godinu.

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način kako slijedi:

r.b.

izvori sredstava

program

razlika

ostvarenje

indeks

1.

Prihodi od komunalne naknade

14.164.620,00

-21.106,00

14.143.514,00

99,85

2.

Koncesijska odobrenja i koncesije
za uporabu pomorskog dobra

600.000,00

0,00

600.000

100,00

3.

Boravišna pristojba

1.408.496,00

-212.083,00

1.196.413,00

84,94

4.

Sredstva Proračuna

7.122.694,00

0,00

7.122.694,00

100,00

 

UKUPNO PRIHODI

23.295.810,00

-233.189,00

23.062.621,00

99,00

Planirani prihodi za financiranje Programa u iznosu od 23.295.810 kuna ostvareni su sa 99,00 % od čega su planirani prihodi od komunalne naknade ostvareni sa 99,85% ili 21.106 kuna manje od plana što je na razini 2008. godine.

Prihodi od boravišne pristojbe ostvareni su sa 84,94% ili 212.083,00 kuna manje od planiranih iz razloga što TZ Grada nisu doznačila ostvareni dio boravišne pristojbe koji pripada Gradu.

Ostali prihodi ostvareni su u planiranom iznosu.

III. Ukupno ostvarenje Programa iznosi 22.152.839 kuna ili 98,26% u odnosu na plan što je na razini 2008. godine. Ako se uzmu u obzir i sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora ukupno ostavrenje iznosi 22.902.839 kuna ili 98,31%.

Planirani Program u dijelu Redovnog održavanja iznosio je 19.240.534 kuna, odnonso sa sredstvima za mjesne odbore 19.990.534 kuna, a realiziran je sa 98,17%, odnosno u iznosu od 18.888.763 kuna, a sa sredstavima za rad mjesnih odbora u iznosu od 19.638.763 kuna ili 98,24%.

U dijelu Pojačanog održavanja komunalne infrastrukture Program je planiran u iznosu od 3.305.276 kuna, a realiziran je sa 98,75% odnosno u iznosu 3.264.075 kuna što je za 8% bolje nego u proteklom razdoblju.

1. REDOVNO ODRŽAVANJE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđena je bila redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju je utvrdio Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 2.020 kom. slivnika, 1 puta godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima obavio Komunalac u planom predviđenom ukupnom iznosu.

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 712 m rešetki 12 puta godišnje, 265 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje - obavili Parkovi.

Radovi su obavljeni u cijelosti u skladu sa zadanim programom.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjereni su poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina realizirani su u planiranim veličinama u cijelosti uz pojačanu kontrolu na lokacijama na kojima smo imali reklamacije Mjesnih odbora. Obavljena je revizija površina koje se čiste i izvršena je na pojedinim lokalitetima preraspodjela vezana za strojno odnosno ručno čišćenje.

Fizički obim pometanja javnih površina realiziran je putem Komunalca (nogostupi, stubišta, ceste, trgovi) u planiranim veličinama, a putem Parkova (obalni put i prilazna stubišta) također u svemu prema planiranim veličinama. Strojnim čišćenjem ulica bilo je obuhvaćeno 23.207.852 m2 godišnje (Komunalac) te 6.525.529 m2 godišnje strojno čišćenje obalnog puta (Parkovi).

Obavljeno je pranje ulica u istom obimu kao i ranijih godina, i to na slijedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, Štangerova ul, I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici 1X ožujak, 2X travanj, 2X svibanj, 4X lipanj, 4X srpanj, 4X kolovoz, 2X rujan, 1X listopad, 1X studeni, 1X prosinac, te pranje nogostupa (Komunalac 32.438 m2 cesta i Parkovi 11.000 m2 nogostupa). Komunalac i Parkovi su obavili pranje javnih površina u skladu sa planom.

Predviđeno pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja obavljeno je u predviđenom iznosu.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija obavljeno je u planiranom iznosu u cijelosti. Programom su bila predviđena sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Plan realiziran u cijelosti.

U 2009. godini uveden je pregled trošakova odlaganja otpada sa javnih površina koje održavaju Parkovi. Prije odlaganja otpada, isti se je izvagao na javnoj deponiji (282,67 t). Biorazgradivi optad (od sječe raslinja) priman se samo u usitnjenom stanju (usitnjeno je 71,78 t drvne mase).

Veterinarsko-higijeničarsku službu te poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu grada (cca 40 h parkovnih površina i nerazvrstanih cesta) obavljala je Veterinarska stanica Opatija uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije. Poslovi su obavljeni u cijelosti u planiranom obimu.

U sklopu ekoloških programa i akcija financirana je nabava sadnica građanima za uređenje okućnica i balkona u iznosu 21.966 kn, te je sufinanciran županijski program suzbijanja bjesnoće u iznosu 4.975,54 kn.

3. Održavanje javnih površina

Redovno održavanje zelenih površina povjereno je Parkovima, koji su program realizirali u cijelosti na ukupno 140.356 m2 raznih zelenih površina. Održavanje obuhvaćalo je i navodnjavanje zelenih površina za što je utrošeno 14.777 m3 vode (6.317 ručno zalijevanje uz 3790 rs godišnje, 8.460 m3 automatsko zalijevanje na godišnjem nivou). Sve zelene površine održavane su u planiranom obimu i standardu.

Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina ostvareno je u cijelosti. Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 13.296,82 m2 zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova, park Gorovo 2016 m2, dio parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m2 i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m2,. zelenoj površini kod crkve Sv. Ane u Voloskom 260 m2, zelenoj površini na trgu Ika 84 m2 i zelenoj površina na P. Kolovi kod zgrade M. Tita 157, 207 m2, kod Paviljona u parku Angiolina 424,5 m2, površina između depandanse Amalija i M. Tita 639,55 m2 te zelena površina na raskrižju A. Dminaka i Liburnijske ulice 28,5 m2, Park Angiolina kod upravne zgrade 262 m2, površina između Ville Angiolina i rasadnika 756 m2. U 2009 godini izrađeno je navodnjavanje na sljedećim površinama: zelena površina na raskrižju Ulica Dr. I. Pošćića - R. K. Jeretova 25 m2, zelena površina na kružnom toku u F. Supila 10 m2, centar Ičića kod marketa 23 m2, zelena površina kod pošte u Opatiji 228 m2.

Planirana sredstva utrošena su za zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja. Radovi su obavljeni u predviđenom obimu u cijelosti.

Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada realizirana je u cijelosti putem Parkova. Zamjenjen je oštećeni Buxus u parteru Parka Angiolina (1.900 kom). Dobavljen je biljni materijala i vaze, te su oplemenjene javne površine u luci Opatija , te u luci u Voloskom. Oplemenjen je i drvored u ulici M. Tita. Utrpšena su sva planom predviđena sredstva.

Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala realizirana je u cijelosti putem Parkova, a otpadni materijal je prije deponiranja usitnjavan, što je činilo veliku uštedu na transportiranju drvne mase. Svi radovi obavljeni su u predviđenom obimu na predviđenim lokalitetima.

Košenje i tretiranje herbicidima obavljeno je uz nerazvrstane ceste u predviđenom obimu.

Održavanje travnjaka nogometnog igrališta ostvareno je u cijelosti putem Parkova.

U okviru ove stavke obavljeno je cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 380.889,58 kn (od toga utrošak vode 96.455,58 kn). Redovno održavanje obuhvaćalo je dobavu travnog sjemena, organskog i umjetnog gnojiva, finog pijeska, popravke i održavanje sustava automatskog navodnjavanja, rad na održavanju travnjaka, pojačano održavanje (osposobljen je travnjak i okoliš u skladu sa zahtjevima komisije za natjecanje).

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava (Parkovi).

Obavljeni su sljedeći radovi: dobava novih parkovnih klupa (10 kom), popravak parkovnih klupa (131 kom), dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 80 l (10 komada), dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (10 kom), pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke - 3 X godišnje (kom 103), dobava i montaža inox poklopaca betonskih posuda za otpatke (kom 10), ličenje nogara klupa (57 kom), popravci komunalne opreme nakon oštećivanja i drugi radovi na ordžavanju komunalne opreme.

Radovi su obavljeni u navedenom obimu do planom predviđene vrijednosti.

Komunalac je dobavio i postavio posude za smeće 20 l (kom 20), te je postojeće održavao u funkcionalnoj ispravnosti.

Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Za javne satove nisu utrošena nikakva sredstva u protekloj godini (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji).

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavio Državni hidrometeorološki zavod. Jednom tjedno Parkovi su čistili staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M. Tita 87 (FINA). Državni hidrometeorološki zavod dostavio je godišnje izvješće o obavljenim mjerenjima tijekom godine. U ovoj godini nismo imali neka veća oštećivanja sustava.

Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva (Parkovi i najpovoljniji ponuđač u dijelu održavanja postrojenja). Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada. Fontane su radile svih 12 mjeseci (čišćene su 12 puta godišnje), i postrojenja su održavana u funkcionalnoj ispravnosti.

Javni izljevi (Komunalac) 25 javnih špina, 7 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko mul, Stari Put, Lipovica, Tomaševac, te 1 tuš na plaži Ika bili su u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna. Sustav je održavan u funkcionalnoj ispravnosti.

Tijekom cijele godine bilo je u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavan je sustav u funkcionalnoj ispravnosti.

Održavanje javnih WC-a realizirano je na način da su isti održavani u funkcionalnoj ispravnosti. Utrošeno je 10% manje sredstava od planom predviđenog iznosa, zbog manjih troškova (manji utrošak vode, energenata i manje oštećivanja).

Održavanjem su bili obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert - povjereno Komunalcu, 12 mjeseci,. WC u sklopu CS Triglav (6 mjeseci), CS Lipovica (12 mjeseci) , CS Tomaševac - Škrbići (6 mjeseci), i novo izgrađeni WC CS Admiral (6 mjeseci) povjereni Komunalcu, Ičići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži - svibanj-rujan, automatski WC na plaži Ičići - 12 mj povjeren Parkovima), plaža Ika (svibanj- rujan, subjekt koji pruža gospodarske usluge na plaži).

Kemijski WC-i bili su postavljeni na igralištu Tošina (12 mjeseci) i na obalnom putu 3 kom (kupalište Črnikovica, kod lučice Ičići (lipanj-rujan) u svemu prema planu, i na platou NK Opatija kom 2 (12 mjeseci). Interventno su postavljani kemijski WC kod održavanja fešti po mjesnim odborima.

Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta (Parkovi). Obavljeni su radovi na održavanju pješačkih komunikacija na šetalištu Slatina i stubištu Lipovica (stari dio).

Komunalac je održavao postojeće nogostupe u funkcionalnoj ispravnosti (uređenje Volosko-Črnikovica, Tošina, Kosićevo, Ika). Radovi su obavljeni do planom predviđenog iznosa.

Održavanje dječjih igrališta (Parkovi) - postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Tošina, Črnikovica, Mušićevac, igralište u parku Margerita, dječje igralište Veprinac) održavani su u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja, ograde i sl) do planom predviđene vrijednosti.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva obuhvaćalo je održavanje ukupno 1.064 ceste (266,37 km), od čega se redovno održava 218 cesta (62,07 km). Redovno održavanje obavljano je u cilju održavanja funkcionalne ispravnosti prometnica, a obuhvatilo je sljedeće: ophodarska služba (1724 sati), čišćenje kolnika ručno 50.979 m2, plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (hladna masa 1,76 t, strojna ugradba 302 t, ručna ugradba 193 t. asfaltne mase), popravci betonskih kolnika, održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 416 m3 kamenog materijala, održavanje bankina 4.402 m2, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje osolina 11,75 m3 ručno i 50 sati strojno), održavanje objekata za odvodnju (1.983 m jaraka, 2545 m rigola, čišćenje propusta i taložnica 2 m3, košenje trave i tretiranje herbicidima 36.400 m2), košenje trave ručno 27.530 m2, orezivanje grmlja uz prometnice strojem 27.936, popravak potpornih i obložnih zidova(6,40 m3 betonskih zidova). Navedeni obim održavanja predstavlja nužan minimum održavanja, obzirom da je većina prometnica takva da bi zahtijevala višestruko veća sredstva i cjelovite rekonstrukcije i usklađenja sa novim elementima iz prihvaćenog plana.

Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.) obavljeno je putem Komunalca. Obavljano je saniranje oštećenja na prometnicama uzrokovanih prometnim nesrećama, kao i oštećenja nastalih dotrajalošću opreme novi (metalni lučni segmenti kom 67, uklanjanje oštećenih lučnig segmenata 54 kom, ograda od NPI profila 78 m, ličenje ograda 169 m, ugradba pomaknutig betonskig elemenata 72 kom, zamjena elastičnih čeličnig odbojnika 72 m, popravci stupića 94 kom i dr.).

Prometna signalizacija horizontalna (najpovoljniji ponuđač) i vertikalna (Komunalac prva polovica godine i najpovoljniji ponuđač druga polovica godine) obnovljena je postojeća horizontalna prometna signalizacija. Obavljeni su radovi redovnog održavanja postojeće vertikalne prometne signalizacije i to: popravci prometnih znakova (153 kom), zamjena dotrajalih i neispravnih prometnih znakova (64 kom) kom, uklanjanje nepotrebnih stupova prometnih znakova (54 kom), postava nedostajućih prometnih znakova (21 kom) , zamjena prometnih znakova koji ne odgovaraju novom pravilniku kom (24 kom), postava prometnih ogledala (3 kom). Ukupno je dobavljeno 29 novih kućnih brojeva.

Zimska služba - program rada zimske službe realiziran je u cijelosti putem Komunalca. Realizacija programa obavljena je u okviru planom predviđenih sredstava.

Održavanje BUS stanica i ugibališta (Parkovi) - obavljeni su popravci na čekaonicama u ulici I.K. Jeretova (kom 3) te na ugibalištu na Pavlovcu. Postavljena je nova BUS čekaonica kod marketa u Veprincu. Obavljeno je označavanje BUS ugibališta na novum gradskim linijama, te je izvršeno opremanje istih. Oržavanje ostalih postavljenih BUS čekaonica u gradu obavlja Metropolis Media koja na istima ima postavljene city light panoe.

Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa - sa osiguranim sredstvima izrađena su potrebna prometna rješenja u svrhu održavanja manifestacija u Gradu. Obavljena je postava privremene prometne signalizacije za vrijeme održavanja manifestacija. Ukupna vrijednost radova iznosi 62.440,69 kn.

5. Održavanje groblja

Redovno održavanje i uređenje spomenika - u cijelosti je realizirano putem Parkova. Obavljeno je redovno održavanje čišćenja i uređenja spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za dan mrtvih.

Realizirano je i plaćanje grobne takse za 15 zaslužnih građana Opatije - poginuli branitelji domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije (Komunalac).

6. Javna rasvjeta

Utrošak struje - podmireni su troškovi utrošaka struje- funkcioniranje javne rasvjete (u punom obimu tijekom cijele godineoko 3.300 različitih rasvjetnih tijela), ukupna vrijednost utroška električne energije iznosi 1.486.975,10 kn.

Održavanje javne rasvjete - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti poslove je obavljao Metal Opatija. Javna rasvjeta održavana je u stanju funkcionalne ispravnosti za iznos od 385.102,14 kn godišnje.

Dekoracija grada - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjerena je najpovoljnijem ponuđaču. Dekoracija grada svjetlećim elementima postavljena je za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje). Ukupni troškovi dekoracije Grada iznose 274.604,42 kn. U 2009. g. obavljena je zamjena priključnih kutija i ožičenja za elemenate dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama obavljena je prema utvrđenom programu (na 132 stupa javne rasvjete.

7. Održavanje pomorskog dobra

Održavanje obalnog puta - povjereno je Parkovima. površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 65 klupa, 100 kanti za otpatke i dr. Nivo redovnog održavanja obuhvaćao je: orezivanje zelenila uz obalni put (9.000 m2), orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta (1.500 m2), pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m2), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l (9.760 pražnjenja košarica), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l (11.433 pražnjenja košarica), hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta - realizirano je (20.325,00 kn). Radovi su obavljeni u cjelini te u planom predviđenom iznosu.

Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža - obavljali su Parkovi. Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2, 194.928 kn).

Održavanje nekomercijalnih plaža sa dječjim igralištima na njima (Lipovica, Belveder, Tomaševac i Črnikovica) - 4 mjeseca.

Održavanje plaža Ičići i Ika, održavano je na način:

A) Plaža Ika

Realiziran je program održavanja u sljedećem obimu: čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, ravnanje plaže strojem, radnik na plaži 200 sati.

B) Plaža Ičići

Koncesionar na Plaži su Parkovi. Realizirano je sufinanciranje aktivnosti održavanja plaže u sljedećem obimu: čišćenje i odvoz otpada, pražnjenje košarica za otpatke, pražnjenje košarica van sezone, odvoz otpada na deponij, dobava i razastiranje finoga morskog pijeska, ravnanje plaže, voda (navodnjavanje, izljevi, popravci), intervencije na čišćenjima izvan sezone, vraćanja nanosa šljunka u more, građevinski popravci na plaži, održavanje dječjeg igrališta, montaže i demontaže plažne opreme i dr. Ukupna vrijednost koja otpada na Grad na plažama sa koncesijom iznosi 353.952,37 kn.

Javna rasvjeta na obalnom putu - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjereno je najpovoljnijem ponuđaču. Održavano je 173 rasvjetnih tijela u funkcionalnoj ispravnosti tijekom cijele godine. Ukupni trošak održavanja javne rasvijete na obalnom putu iznosi 144.919,19 kn.

Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru - obavljeno je čišćenje podmorja u planom predviđenom obimu, kao i dodatno ispitivanje mora za plavu zastavu u Ičićima.

Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora - u okviru ovog Programa osigurana sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurano bilo 50.000,00 kuna, koje su mjesni odbori trošili temeljem svojih programa.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Financirani su radovi hitnih intervencija uslijed elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad. Podmireni su troškovi sanacija izvanrednih događaja (krpanja oštećenja, oštećenja ograda, padovi stabala i dr.).

2. POJAČANO ODRŽAVANJE

2.1 Odvodnja atmosferskih voda

Popravljena je oborinska kanalizacija u ulici A. Štangera u Voloskom (Komunalac). Obavljen je popravak oborinske kanalizacije u Parku Margerita (Parkovi). Ukupna vrijednost radova iznosi 171.835,03 kn.

2.2 Održavanje javnih površina

Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstrukcija postojećih

Obavljena je sanacija i fitopatološki pregled Buxusa u parteru Parka Angiolina, na više lokacija izvršena je kemijska analiza tla, na Šetalištu F. Jozefa uklonjeni su dijelovi krošnje Quercus sp., izvršena je kontrola plodnosti tla na tri lokacije i analize lista Camellia, obavljen je fitopatološki pregled drveća uz obalno šetalište od Hotelijerskog fakulteta do Hotela Ambasador, na Pavlovcu su uklonjena stabla Pinus pinea visine 12-15 m, i drugi radovi.

Postavljeno je 60 m kamenih rubnjaka u Parku Margerita i 69 m u Parku Angiolina. Izvršena je rekonstrukcija 281,04 m2 parkovnih staza u Parku Margerita i 149,86 m2 u Parku Angiolina.

Uređen je ulaz u Park Margerita iz pravca juga (na dijelu kod srušenog zida tenis igrališta Hotela Opatija).

U cijelosti je uređen drugi dio parka Bulgaria, kompletno sa hortikulturnim uređenjem. Vrijednost radova iznosi 241.919,11 kn.

Obavljena je rekonstrukcija zelene površine kod spomenika u Voloskom.

Uređen je drugi dio parka Inperijal (vrijednost radova 80.000,00 kn).

Obavljena je rekonstrukcija zelene površina na plaži u Ičićima (65.511,67 kn).

Izvršena je rekonstrukcija travnjaka u parku Angiolina (980,98 m2).

Obavljeni su građevinski radovi na rekonstrukciji parka Dražica (100.000 kn).

Uređen je dio povijesnih šetnica u zaleđu grada: Veprinac-Falalelići-Ičići (800 m), Put za Veprinac-Vrutki-tunelska cesta-Put za Kolavići-Nova cesta (771 m), Put Veprinac-Slavići-Nova cesta-Opatija (1.022 m), Veprinac škola- Vas, Veprinac - Mandrija-tunelska cesta (715 m), Zatka- Put Joakima Pilata - naselje Zora.

Obavljeno je uređenje zelenih i javnih površina u Poljanama (Sv. Petar) u vrijednosti od 99.999,79 kn.

2.3 Dogradnja mreže za navodnjavanje:

Izrađeno je navodnjavanje zelene površine kod pošte u Opatiji (228 m2), zelena površina kod marketa u Ičićima (23 m2), zelena površina na raskrižju R.K. Jeretova - Dr. I. Pošćića(25 m2),

zelena površina na kružnom toku Supolova obala u Voloskom (10 m2).

2.4 Popravak javnih cisterni:

Izvršen je popravak javne cisterne u Voloskom (kod volte).

2.5 Igrališta:

Izvršen je popravak i dopuna sprava na dječjem igralištu Kosovo (gornje).

Uređeno je u cjelosti dječje igralište kod dječjeg vrtića u Ičićima.

Uređeno je dječje igralište u centru Poljana.

Dorađena je mreža za navodnjavanje na nogometnom igralištu Opatija, nakon što su promjenjene granice igrališta. Obavljeni su i radovi na popravcima ogradnih zidova i ogradama NK Opatija, kao i na pojačanom održavanju travnog tepiha nogometnog igrališta.

Izvedeni su radovi na proširenju i uređenju boćarije u Veprincu.

Izvedeni su radovi na uređenju trim staze oko osnovne škole u Opatiji.

2.6. Održavanje nerazvrstanih cesta

2.6.1 Potporni zidovi na nerazvrstanim cestama:

U MO Kosovo izvršen je popravak potpornog zida kod zgrade San Pietro terme 6.

Izvršeno je proširenje za mimoilaženje vozila na cesti za Koriće.

2.6.2 Ostali radovi na nerazvrstanim cestama

Saniran je plato u ulici Križišće.

Saniran je nogostup kod BUS stanice u centru Ike.

Uređena je ograda od NPI profila na dionici ceste Kuk- P. Kolova (105.000,00 kn).

Uređen je nogostup kod BUS stanice (kod mosta) u Iki.

Uređeno je parkiralište u ulici B. Zrinšćaka.

Obavljena je sanacija stubišta J. Glaxa u MO centar 2.

Uređeno je parkiralište kod dječjeg igrališta na Opriču.

Izvedeni su pripremni radovi za opločenje nogostupa na dionici od hotela Ambasador do HEP-a, te je na istoj zamjenjen kabel javne rasvjete koji je pregorio (100.000,00 kn).

2.6.3 Rješavanja pristupačnosti objektima osobama sa invaliditetima:

Postavljeni su rukohvati na sljedećim lokacijama: u ulici Mušićevac u Opatiji (15,80 m), stubište Adeline del Mestri (M. Tita prema školi) (79,50 m) Volosko, stubište od Komunalca do OŠ R.K: Jeretov (77,20 m), stubište na Lipovici uz Villu Žuži (32 m), stubište Škrbići, Belveder (21,5 m), stepenice prema sudu M. Tita 4 (13 m), stepenice nasuprot dječjeg vrtića koje vode na plažu Tomaševac (37 m), stubište Baredi-Opatija (84,2 m). U 2009 godini ugrađeno je sveukupno 360,20 m rukohvata na javnim površinama.

2.6.4 Čekaonice na BUS stanicama:

Izrađeno je ugibalište za mini BUS i potrebe roditelja kod OŠ u Opatiji (99.622,62 kn) i Voloskom sa uređenjem prilaza do škole izvan površina za promet motornih vozila (199.756,23 kn).

Dobavljena je i postavljena BUS stanica na ugibalištu kod marketa u Veprincu.

Na novim linijama gradskog prevoza izrađena je horizontalna i vertikalna signalizacija, te su postavljeni koševi za otpatke.

2.7 Javna rasvjeta

Izvršena je zamjena priključnih kutija za potrebe dekorativne rasvjete.

2.8. Održavanje pomorskog dobra

Izvedeni su radovi na pojačanom održavanju preostale stare ograde obalnog puta na P. Kolovi i Ičićima.

Obavljene su montaže i demontaže psihološhih barijera na kupalištima, kao i vaterpolo igrališta.

2.9 Hitne intervencije i ostale obveze:

Podmireni su troškovikorištenja deponija otpada na Osojnici u iznosu od 223.668,00 kn.

Klasa: 363-01/08-01/192

Ur. broj: 2156/01-01-10-5

Opatija, 30. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr