SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 12. Subota, 3. travnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

11.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09), članka 11., stavka 2 Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu (»Narodne novine« broj 19/10) i točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 19/10), gradonačelnik Grada Opatije, Ivo Dujmić, ing., dana 1. ožujka 2010. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o načinu raspoređivanja planiranih sredstava
za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva, za osnovnu školu »Rikard Katalinić Jeretov«
za 2010. godinu

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini

u visini od 1.457.621,00 kn, namjenjena za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Opatije, rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke krajnjem korisniku, OŠ R. K. Jeretov, za sljedeće namjene:

I. MATERIJALNE I FINANCIJSKE
RASHODE 1.035.103,00 kn

1. Za opće troškove 432.944,00 kn

2. Za ostale troškove 602.160,00 kn

II. KAPITALNA ULAGANJA I

TEKUĆA I INVESTICIJSKA

ODRŽAVANJA 422.518,00 kn

1. Za rashode za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini 316.929,00 kn

2. Za rashode za materijal, dijelove

i usluge tekućeg i investicijskog

održavanja 105.589,00 kn


UKUPNO: 1.457.621,00 kn

Članak 2.

Planiranim sredstvima iz članka 1. ove Odluke (razvrstanim po namjenama i iznosima u priloženoj tabeli koja čini sastavni dio ove Odluke) raspolaže Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, koji raspoređuje sredstva korisniku na sljedeći način:

1. Za opće troškove - OŠ R. K. Jeretova Opatija mjesečno u visini 1/12 planiranog iznosa.

2. Za ostale troškove - za namjenske troškove na temelju pismenog zahtjeva (prema nastalom trošku) za isporučenu robu, radove i usluge za energiju (struja i nafta), zdrastvene preglede svih djelatnika, pedagošku dokumentaciju i osiguranje imovine.

3. Za troškove prijevoza učenika:

a) OŠ R. K. Jeretova Opatija na temelju pisanog zahtjeva (prema nastalom trošku), a prema ugovoru s Autotrolejom

b) Odabranom prijevozniku za prijevoz učenika iz Vele Učke u školu OŠ V. Nazor, Lupoglav na temelju računa za izvršenu uslugu

c) Za prijevoz učenika osobnim automobilom na relaciji Vela Učka -Volosko, prema ostvarenom broju kilometara uz priznati trošak od 10% cijene goriva po kilometru

4. Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (na temelju pisanog zahtjeva, a prema Planu škole) za materijal za tekuća održavanja, hitne intervencije i usluge za investicijsko i tekuće održavanje koji obuhvaćaju sanaciju muške svlačionice, elektroinstalaterske radove, zamjena ulaznih vrata u školi Volosko i sl..

5. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalna ulaganja - OŠ R. K. Jeretova Opatija) na temelju pisanog zahtjeva, ponude izvođača i računa za obavljenu uslugu i to za nastavak ugradnje aluminijske bravarije, klima uređaje i drugo, te za računalnu opremu i zamjenu namještaja po učionicama.

Članak 3.

Prema članku 15. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010.), Osnovna škola R. K. Jeretova dužna je postupati u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/01

Ur. broj: 2156/01-03-10-6

Opatija, 1. ožujka 2010.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Odluka o načinu raspoređivanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr