SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

3.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/ 04), članka 2. stavak 1. i 2. i članka 33. stavak 4., 5. i 6. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom gospodarstvu ovom se Odlukom propisuje komunalni red, mjere za njegovo provođenje i kaznene odredbe.

Odlukom o komunalnom redu iz stavka 1. ovog članka propisuju se naročito odredbe o:

1.uređenju naselja,

2.održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

3.korištenju javnih površina,

4.održavanju i čuvanju komunalnih objekata u općoj uporabi,

5.skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

6.uklanjanju snijega i leda,

7.uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,

8.odvodnji otpadnih voda, čišćenju septičkih jama i odvozu fekalija,

9.uvjetima i načinu odvoza i odlaganja iskopanog i otpadnog građevinskog materijala,

10.držanju životinja,

11.održavanju i čišćenju dimnjaka,

12.dezinfekciji. dezinsekciji i deratizaciji,

13.mjere za provođenje komunalnog reda,

14.kaznene odredbe.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve građane, pravne i fizičke osobe na području Općine Ravna Gora, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1.Javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

- javno-prometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, mostovi, podvožnjaci, parkirališta, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, stajališta javnoga prometa i slične površine),

- javne zelene površine (parkovi, dječja igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javno-prometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zelene površine uz objekte javne namjene te odmorišta, nogostupi i slične površine),

- ostale površine uz objekte što su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, sajmišta i slični prostori;

2.Pokretna naprava je štand, odnosno klupa i kolica za prodaju raznih artikala, ledenica, ambulantna, ugostiteljska i slična prikolica, bankomat, automat, peć i naprava za pečenje plodina, spremište za priručni alat i materijal, pozornica i slične naprave, stol, stolica, pokretna ograda i druga naprava koja se postavlja ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini te šatori povodom raznih manifestacija, djelatnost cirkusa, luna parka, zabavne radnje i slično;

3.Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske djelatnosti;

4.Komunalni objekt i uređaj u općoj uporabi je javna rasvjeta, javna telefonska govornica, poštanski sandučić, ploča s planom naselja, spomenik, spomen-ploča, skulptura, sakralno obilježje i slični objekti i uređaji.

Pokretnom napravom u smislu ove Odluke ne smatra se privremeno postavljeni objekt pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti i naprave što ih te osobe koriste pri obavljanju radova iz svog djelokruga.

II.UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Naselja na području Općine moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost zgrada, zelenila, javnih i drugih površina i naprava postavljenih na njima te sličnih objekata, naprava i površina što izgledom i smještajem utječu na izgled i uređenost naselja, a osobito:

- vanjskih dijelova zgrada,

- izloga,

- naziva, natpisa, reklama, zaštitnih naprava i plakata,

- ograda,

- pokretnih naprava i komunalnih objekata i uređaja
u općoj uporabi,

- kioska,

- spomenika, spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta,

- ploča s imenom naselja, ulica i trgova te pločica s
brojem zgrade,

- javne rasvjete,

- zelenila, dvorišta, vrtova i sličnih površina,

- parkirališta, tržnica, groblja i slično.

Članak 4.

O izgledu i uređenju naselja dužne su brinuti pravne i fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje javnih površina i objekata, kao i sve druge pravne i fizičke osobe, građani, vlasnici, odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, oluci i drugo) moraju se održavati te biti uredni i čisti.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.

Na vanjskim dijelovima zgrada okrenutim prema ulici nije dozvoljeno postavljati vanjske jedinice klimatsko-ventilacijskih postrojenja, satelitske i druge TV antene, kao i druge uređaje na način kojim se narušava izgled naselja.

Članak 5.

Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužan je održavati okućnicu, odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini koja ne smije ometati korištenje javne površine.

Zajedničke prostorije u stambenim i poslovnim zgradama moraju se održavati čistima i urednima, uvijek prohodnima i prikladno osvijetljenima. Pod zajedničkim prostorijama podrazumijevaju se ulazi, stepeništa, prostor za smještaj kanti za smeće, kao i okućnice zgrada.

Članak 6.

Vlasnici i korisnici zgrada, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužni su vrtove, okućnice, voćnjake i ostale površine u vlasništvu, odnosno suvlasništvu, uključujući i ogradu, održavati čistima i urednima, orezivati zelenilo i stabla koja svojim granama prelaze na javnu ili susjednu površinu, redovito kositi travu, održavati živice i slično raslinje urednima.

Stabla, ograde od ukrasne živice i drugo zelenilo uz javnu površinu moraju se uredno održavati, po potrebi orezivati, tako da ne prelaze na javnu prometnu površinu i ne ometaju vidljivost i preglednost u prometu.

Vlasniku ili korisniku površine iz prethodnog stavka koji ne izvršava obvezu održavanja tih površina komunalni redar može svojim rješenjem narediti uređenje neuređenih površina.

Ako vlasnik ne izvrši radnju naloženu u rješenju, naloženu radnju će provesti treća osoba na trošak vlasnika nekretnine, prema važećem cjeniku poduzeća koje obavlja poslove uređenja javnih površina.

Članak 7.

Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji, u smislu uklanjanja javne opasnosti.

Ukoliko se utvrdi javna opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku 1. ovog članka, komunalni redar dužan je o tome izvijestiti Građevinsku inspekciju koja će donijeti odgovarajuću odluku.

Članak 8.

Izlog, izložbeni ormarić i slično (u daljnjem tekstu: izlog) služi izlaganju robe i mora biti tehnički i estetski oblikovan, odgovarajuće osvijetljen i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i čistim.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je uništavati izloge te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, dopušteno je na izlozima isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

Za prekrivanje izloga reklamnim plakatom potrebno je ishoditi odobrenje nadležnog upravnog tijela.

Članak 9.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje objekta u kojem koristi poslovni prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru (u daljnjem tekstu: natpis).

Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan, uredan, a ispisani tekst jezično ispravan.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka dužan je ukloniti natpis u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 3. ovog članka ne ukloni natpis u roku od 15 dana, on će se ukloniti preko treće osobe na njegov trošak.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju natpis tvrtke održavati čistim i čitljivim.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su ukloniti natpis tvrtke postavljen na poslovnu prostoriju u koju se ulazi neposredno s javne površine u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko pravne i fizičke osobe ne uklone natpis tvrtke u roku iz stavka 3. ovog članka, ona će se ukloniti preko treće osobe na njihov trošak.

Članak 10.

Plakati, oglasi, osmrtnice i slične objave mogu se isticati samo na oglasnim pločama, oglasnim ormarićima i oglasnim stupovima.

Nije dopušteno izlaganje oglasa, reklama ili plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu i javnom moralu. Takvi plakati, reklame ili oglasi uklanjaju se po nalogu komunalnog redara na trošak fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila, tj. čije interese reklama ili plakat promiče.

Iznimno, za određene potrebe Općina može dozvoliti isticanje plakata, oglasa i sličnih objava i na drugim mjestima.

Prilikom izbornih promidžbi politička stranka i nezavisnih kandidata koji postave svoje promidžbene plakate, dužni su ih ukloniti u roku od sedam dana od prestanka izborne promidžbe.

Članak 11.

Reklame na zemljištu uz javne površine moraju se svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom uklopiti u postojeće okruženje, ne smiju ugrožavati sigurnost prometa i zaklanjati postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju, kulturna dobra i spomenike. Reklame mogu biti osvijetljene.

Vlasnik reklama dužan ih je držati u urednom i ispravnom stanju tako da ne narušavaju izgled mjesta.

Neispravne, napuštene, nepravilno napisane, bez odobrenja ili protivno planu postavljene reklame, reklamne panoe, transparente, viseće trake i oglase vlasnik, odnosno organizator dužan je ukloniti u roku od dva dana.

Ukoliko vlasnik, odnosno organizator ne postupi na način propisan stavkom 3. ovog članka, uklanjanje će izvršiti komunalni redar na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 12.

Na području Općine postavlja se turistička signalizacija koja se mora održavati urednom i u ispravnom stanju tako da ne narušava izgled mjesta.

Članak 13.

U naseljima i u neposrednoj blizini naselja zabranjeno je traktorskim špricama tretirati poljoprivredne površine preparatima koji štete zdravlju ljudi, životinjama i biljkama.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 14.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste te da služe svrsi za koju su namijenjene.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanja čistoće javnih i javno-prometnih površina dužna je te površine održavati čistima i urednima.

Održavanje i čuvanje nerazvrstanih cesta te drugi odnosi s tim u vezi, uređuju se posebnom Odlukom o nerazvrstanim cestama Općine Ravna Gora.

Članak 15.

Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćavanja javnih površina, dužne su ih redovno čistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnici ili korisnici sportskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizatori javnih skupova,

javnih priredbi i zakupci javnih površina koji ih povremeno koriste, obavezni su osigurati čišćenje javnih površina koje služe kao pristup tim objektima ili za postavljanje objekata, tako da budu očišćene u roku od 24 sata nakon završetka priredbe ili vremena korištenja objekta.

Izvanredno čišćenje javnih i javno-prometnih površina određuje nadležno upravno tijelo kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga javne i javno-prometne površine budu prekomjerno onečišćene.

Članak 16.

Na javne površine postavljaju se košare za otpatke.

Košare za otpatke postavlja, prazni i održava fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanja čistoće javnih površina, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Za postavljanje košara mogu se koristiti stupovi, ograde uz nogostup ili slobodno stojeća postolja u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

Košare za otpatke postavljaju se i na drugim mjestima kada je njihovo postavljanje određeno ovom Odlukom ili drugim propisima.

Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove na kojima su postavljeni prometni znakovi i znakovi informacija, ugrađene stupove za isticanje zastava i na spomenike.

Mjesto za postavljanje košara za otpatke određuje nadležno upravno tijelo.

Članak 17.

Na javnim se površinama ne smije ostavljati ili na njih bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

1.bacati ili ostavljati izvan košara i drugih posuda za otpad različit otpad i činiti druge radnje kojima se onečišćuje javna površina,

2.bacati goruće predmete u košare ili druge posude za otpad,

3.oštećivati košare, odnosno posude za otpad ili spremnike za izdvojeno skupljanje ambalažnog otpada,

4.odlagati građevni i otpadni građevni materijal i postavljati predmete, naprave i strojeve na javne površine bez odobrenja nadležnog upravnog tijela,

5.popravljati, servisirati i prati vozila na javnim površinama, osim hitnih popravaka u cilju oslobađanja javno-prometne i druge javne površine,

6.ispuštati otpadne vode i gnojnice i spajati fekalnu kanalizaciju u sistem oborinske odvodnje i zatrpavati kanale i slivnike,

7.bacati reklame i druge letke bez odobrenja,

8.zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u tekuće vode,

9.puštati stoku i perad na javne površine u naselju i onečišćavati javno-prometne i druge javne površine od strane kućnih ljubimaca,

10.odlagati na prometnu i drugu javnu površinu ogrjevno drvo i drugi ogrjevni materijal i ostavljati piljevinu i druge otpatke poslije piljenja drva,

11.paliti otpad,

12.ostavljati vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kamp- prikolice i druga priključna vozila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila,

13.zauzimati javno-prometne i druge javne površine građevinskim i drugim materijalom bez odobrenja nadležnog upravnog tijela,

14.oštećivati, uništavati i premještati prometne znakove i koristiti ih u druge svrhe,

15.obavljati bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javne površine.

Članak 18.

Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

1.zaustavljati, parkirati i voziti motorno vozilo na javnoj zelenoj površini (osim vozila koje se koristi za održavanje javnih zelenih površina i parkovne opreme na njima),

2.sjeći, odnosno rezati drvo ili grm bez odobrenja,

3.oštećivati na bilo koji način drvo, grm, cvjetnjak, živicu ili drugo raslinje,

4.bacati otpatke ili na drugi način onečišćavati javnu zelenu površinu,

5.odlagati građevni materijal, sol, glomazni otpad, šutu, ulje, boju i slično na javnoj zelenoj površini,

6.polagati podzemne instalacije na javnoj zelenoj površini bez odobrenja na udaljenosti od ruba debla manjoj od dva metra,

7.kopati na javnoj zelenoj površini ili odvoziti zemlju, pijesak, humus i slično s iste,

8.prati, servisirati vozilo i slično na javnoj zelenoj površini,

9.obavljati druge radnje koje bi devastirale javnu zelenu površinu.

Članak 19.

Javne zelene površine održava i čisti fizička ili pravna osoba kojoj je to Općina povjerila, odnosno vlasnici javnih površina kojima ne upravlja Općina.

Bez odobrenja nadležnog tijela na javnoj zelenoj površini zabranjeno je osobito:

1.prekopavati javne zelene površine,

2.postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe i opremu dječjih igrališta i slično,

3.odlagati građevni materijal,

4.sjeći i saditi bilje.

Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez odobrenja ili suprotno odobrenju snosi izvođač, odnosno investitor radova.

Članak 20.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javnih zelenih površina dužna je osobito:

- odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine,

- ukloniti suhe i slomljene grane na stablima,

- redovito orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama, a najmanje na visinu 2,20 metra iznad površine namijenjene prometu pješaka i vozila,

- zamijeniti porušena i bolesna stabla novima,

- redovno orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama tako da ne zaklanja tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, ne ulazi u slobodne profile kolnika i nogostupa te ne smanjuje preglednost na raskrižjima i ne smeta zračnim vodovima,

- redovito održavati te zamjenjivati uništene zaštitne stupiće i ograde.

Članak 21.

Za sječu stabla na javnoj površini potrebno je odobrenje nadležnog upravnog tijela.

Tijelo iz prethodnog stavka može po službenoj dužnosti narediti sječu stabla koje se nalazi na zemljištu u vlasništvu, ako postoji opasnost da se stablo sruši na javnu površinu, odnosno da samim padom počini štetu za ljude i imovinu.

Članak 22.

Zabranjeno je crtanje i pisanje raznih poruka i tekstova po javno-prometnim površinama bez odobrenja nadležnog upravnog tijela, osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

Članak 23.

Prema potrebi, uz odobrenje nadležnog upravnog tijela, može se radi zaštite pješaka, stambenih i drugih objekata uz prometnice dozvoliti postavljanje fizičke zaštite (stupića, lanaca, vaza i sl.).

Članak 24.

Vozila koja prevoze tekući ili sipki materijal moraju biti zatvorena tako da se onemogući prosipanje materijala.

Vozila ne smiju ispuštati ulja i masti na javno-prometnu i drugu javnu površinu.

Vozila koja se uključuju u promet na javno-prometne i druge javne površine moraju imati očišćene kotače od zemlje i drugog materijala.

Članak 25.

Zabranjeno je na asfaltiranim i uređenim prometnicama i drugim javnim površinama koristiti na gumama kotača vozila razne vrste lanaca (osim u zimskim uvjetima), koristiti vozilima sa gusjenicama ili na bilo koji drugi način oštećivati prometnice.

Članak 26.

Zabranjeno je po javnim prometnicama i drugim javnim površinama te šumskim i poljskim putovima vući i odlagati trupce, drva i na bilo koji drugi način oštećivati i onečišćivati šumske i poljske putove.

Članak 27.

Javno-prometne ili druge javne površine mogu se koristiti samo u skladu sa svojom namjenom i na način kojim se osigurava njihovo čuvanje.

Izuzetno, javno-prometne i druge javne površine mogu se koristiti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom (izvođenje građevinskih i drugih radova, javnih priredbi, postavljanje naprava, postavljanje zabavnih radnji i slično) samo u skladu sa posebnom odlukom, a na temelju dozvole koju izdaje nadležno upravno tijelo.

Članak 28.

Izvođači građevinskih radova dužni su održavati gradilište u urednom i čistom stanju, odlagati građevinski materijal tako da ne ometa slobodan promet vozila i pješaka i slobodno otjecanje oborinskih voda. Također kod rekonstrukcija, odnosno rušenja objekata dužni su polijevati gradilište radi sprečavanja stvaranja i dizanja prašine.

Za vrijeme obavljanja radova izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti.

Članak 29.

Za istovar ogrjevnog drva, ugljena i sličnog materijala te za piljenje i cijepanje drva ponajprije treba upotrebljavati dvorišta.

U slučaju potrebe dio javno-prometne površine može se privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i sličnog materijala te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet. Drva, ugljen i slični materijal moraju se ukloniti s javno-prometne površine najkasnije u roku od 8 dana, a korištena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika, tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

Zabranjeno je cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javno-prometnim površinama.

Članak 30.

Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar mogu se privremeno obaviti na javno-prometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to izričito zabranjeno.

Ako se iznimno roba mora istovarivati na javno-prometnu površinu, tada se mora složiti tako da ne smeta prometu i mora se ukloniti odmah ili najkasnije u roku od 4 sata nakon istovara.

Članak 31.

Zabranjeno je na javno-prometne površine ispred radnji, prodavaonica i skladišta odlagati ambalažu i slično.

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje ili predmete koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu te takve predmete ostavljati na javno-prometnim površinama.

IV.KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 32.

Javne površine na području Općine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

Članak 33.

Pokretne naprave, kiosci, privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija te nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste.

Naprave i objekti iz stavka 1. ovoga članka mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

Postavljanjem, odnosno građenjem naprava i objekata iz stavka 1. ovoga članka ne smije se sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa te uništavati javne zelene površine.

Smještaj naprava i objekata iz stavka 1. ovoga članka u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smiju smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

Način postavljanja naprava i objekata iz stavka 1. ovog članka na javnim površinama određuje Općinsko vijeće Općine Ravna Gora posebnom Odlukom.

Vlasnici naprava i objekata iz stavka 1. ovog članka moraju iste držati urednima i ispravnima te redovno čistiti njihov okoliš.

Članak 34.

Za postavljanje pokretnih naprava, kioska, privremenih građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija na javne površine, postupak dodjele lokacije, visinu i način plaćanja naknade te drugi odnosi s tim u vezi uređuju se posebnom Odlukom.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava i kioska na javne površine za djelatnosti trgovine na malo i ugostiteljstva određuju se u skladu s posebnim općinskim odlukama.

Pokretne naprave na javnim površinama

Članak 35.

Za postavljanje pokretne naprave na javnu površinu potrebno je odobrenje nadležnog upravnog tijela.

Pokretna naprava postavlja se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispuni svrhu i namjenu za koju se koristi.

Pokretna naprava može se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje, veličina naprave, izgled naprave, način uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se postavlja.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave potrebno je priložiti skicu pokretne naprave i tehnički opis.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka će se donijeti temeljem Plana općeg rasporeda privremenih objekata kojeg donosi Općinski načelnik, a nakon što se zaključi ugovor o plaćanju naknade u skladu sa općinskom Odlukom o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora za postavljanje privremenih objekata, pokretnih naprava te reklamnih i oglasnih predmeta.

Zabranjeno je postavljanje pokretne naprave na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

Kiosci, privremena građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija i nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu na javnim površinama

Članak 36.

Kiosci, privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija i nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu postavljaju se na javne površine u skladu s rješenjem nadležnog upravnog tijela, ako posebnim propisom nije određeno drugačije.

Za namjeravanu gradnju, odnosno postavljanje na javnim površinama objekata i građevina iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost (uvjete) za zahvat u prostoru nadležnog upravnog tijela.

Zabranjeno je postavljanje kioska, privremene građevine za potrebe sajma i javne manifestacije te nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu na javnim površinama bez rješenje ili suprotno rješenju iz stavka 1., odnosno bez ili suprotno prethodnoj suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka.

Prigodno uređivanje javnih površina

Članak 37.

U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnoga može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekta, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično.

Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično potrebno je odobrenje nadležnog upravnog tijela.

Svjetleće žaruljice, ukrasni predmeti bez reklamne poruke, ukrasna drvca i slično postavljaju se prema uvjetima koje utvrđuje nadležno upravno tijelo temeljem Plana općeg rasporeda privremenih objekata.

Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka predmeti se moraju ukloniti najkasnije u roku od 7 dana.

Parkirališta

Članak 38.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja javnim parkiralištima mora ista održavati čistima i urednima.

Na javnim parkiralištima mora se održavati red u skladu s posebnom Odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Javna parkirališta moraju biti propisno označena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom.

Javna parkirališta mogu se koristiti samo u skladu sa svojom namjenom i na način koji osigurava njihovo čuvanje.

Članak 39.

Zabranjeno je na javnim parkiralištima parkirati vozila koja svojim dimenzijama i težinom premašuju dozvoljena opterećenja prema prometnoj signalizaciji na parkiralištima.

Zabranjeno je parkiranje vozila izvan crta horizontalne signalizacije i preko više crta horizontalne signalizacije.

Otvorena tržnica sajmenim danom

Članak 40.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja otvorenom tržnicom sajmenim danom (u daljnjem tekstu: tržnica) na kojoj se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima mora istu održavati čistom i urednom.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja prostorima iz stavka 1. ovoga članka dužna je osiguravati ispravnost i čistoću opreme i uređaja na otvorenoj tržnici, održavati nasade oko prostora tržnice i postaviti odgovarajuću opremu za odlaganje otpada.

Članak 41.

Uvjeti i način pod kojima se obavlja prodaja namirnica i drugih proizvoda na otvorenoj tržnici sajmenim danom propisuju se Tržnim redom kojeg donosi Općinsko vijeće.

Članak 42.

Na otvorenoj tržnici mogu se postavljati kiosci i druge naprave uz suglasnost nadležnog upravnog tijela.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje proizvoda izvan prostora otvorene tržnice, ukoliko to nije utvrđeno posebnim propisima i odlukama.

Članak 43.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja otvorenom tržnicom na malo, dužna je nakon isteka radnog vremena očistiti i urediti tržnicu.

V.ODRŽAVANJE I ČUVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA I UREĐAJA U OPĆOJ UPORABI

Članak 44.

Radi opće potrebe građana i u cilju uređenja mjesta i lakšeg snalaženja građana na području Općine grade se i postavljaju komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi kao što su: groblja, javna rasvjeta, javne telefonske govornice, poštanski sandučići, spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti te ostali objekti, uređaji i oznake.

Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjerena briga o funkcionalnosti i održavanju tih objekata dužna ih je održavati urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 3 dana.

Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Groblja

Članak 45.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila upravljanje grobljima na području Općine mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima i Odlukom o grobljima Općine Ravna Gora.

Javna rasvjeta

Članak 46.

Javno-prometne površine, nogostupi, pješački i drugi glavni putovi na javnim zelenim površinama i drugi odgovarajući javni objekti moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javne rasvjete mora istu redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (mijenjati dotrajale žarulje, prati, ličiti i slično).

Javna rasvjeta, u pravilu, mora svijetliti cijele noći.

Članak 47.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela te crtanje grafita na istima.

Postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično na rasvjetne stupove iznimno se dopušta po odobrenju nadležnog upravnog tijela.

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići

Članak 48.

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići postavljaju se na za te namjene pogodnim mjestima.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe u čijem su vlasništvu ili kome su predane na održavanje.

Pravne ili fizičke osobe iz stavka 2. ovog članka dužne su telefonske govornice i poštanske sandučiće držati u ispravnom, urednom i uporabnom stanju. Uništene ili oštećene telefonske govornice, telefonske aparate i poštanske sandučiće dužne su odmah popraviti, odnosno zamijeniti novima.

Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti

Članak 49.

Na području Općine na objekte, zemljišta i druge prostore uz i na javne površine mogu se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti u skladu s ovom Odlukom i posebnim propisima.

Članak 50.

Podizanje spomenika, spomen-ploče, skulpture, sakralnog obilježja i sličnih predmeta može predložiti Općinski načelnik, udruga, ustanova ili druga pravna i fizička osoba.

Prijedlog za podizanje spomenika podnosi se nadležnom upravnom tijelu, ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno.

Uz prijedlog za podizanje spomenika mora se priložiti lokacija spomenika, mišljenje nadležnog tijela za prostorno uređenje na idejni projekt, idejni projekt te dokaz da je smještaj spomenika u prostoru moguć prema dokumentima prostornog uređenja.

Ako se predlaže postaviti spomenik na objekt ili zemljište koji su vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka u prijedlogu za podizanje spomenika mora navesti način na koji će osigurati financijska sredstva za gradnju i podizanje spomenika te uređenje okoliša spomenika.

Članak 51.

O podizanju i uklanjanju spomenika, spomen-ploče, skulpture, sakralnog obilježja i sličnih predmeta odlučuje Općinsko vijeće Općine Ravna Gora.

Ako se radi o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj iz javnog, kulturnog, političkog i vjerskog života Hrvatske, nadležno upravno tijelo dužno je pribaviti prethodno mišljenje nadležne ustanove ili institucije.

Spomenici, spomen-ploče, skulpture, sakralna obilježja i slični predmeti moraju se održavati urednima i zaštititi od uništavanja.

Zabranjeno je spomenik, spomen-ploču, skulpturu i sličan predmet prljati, oštećivati, uništavati, pisati ili crtati po njima ili na drugi način nagrđivati njihov izgled.

Ostali objekti, uređaji i oznake

Članak 52.

Naselja na području Općine moraju biti označena imenom naselja, ulica i trgova, a zgrade moraju biti obilježene arapskim brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju pločama i pločicama koje moraju biti izrađene od trajnog materijala plave reflektirajuće boje s bijelim slovima, odnosno brojkama.

Način označavanja imena naselja, ulica, trgova i brojeva zgrada utvrđen je posebnim Zakonom o naseljima i Pravilnikom o načinu određivanja imena naselja, ulica, trgova te o obilježavanju zgrada brojevima.

Ploče s imenima naselja, ulica i trgova te pločice s brojevima zgrada iz stavka 2. ovog članka dobavlja nadležno upravno tijelo temeljem godišnjih planova.

Članak 53.

Postavljanje komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi na javno-prometnim površinama odobrava nadležno upravno tijelo, ako ovom Odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno.

Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi moraju biti postavljeni na javne površine na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa, ljudi i imovine.

VI.SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 54.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i glomazni (krupni) otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, gospodarstvu, ustano

vama, uslužnim djelatnostima i sl., a koji se po svojoj veličini ne može odlagati u posude za kućni otpad, a to su osobito kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično.

Članak 55.

Na području Općine komunalni se otpad skuplja i odvozi organizirano.

Na području Općine komunalni otpad sakuplja, odvozi, obrađuje i trajno odlaže fizička ili pravna osoba kojoj je to Općina povjerila ili fizička ili pravna osoba koja ima sklopljen ugovor o obavljanju koncesije (u daljnjem tekstu: skupljač otpada).

Na području Općine Ravna Gora sve fizičke i pravne osobe (vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostorija - u daljnjem tekstu: proizvođač otpada) obavezni su koristiti usluge odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim propisima o otpadu.

Članak 56.

Vrste otpada, način skupljanja i odvoza otpada te postupanje sa skupljenim otpadom propisani su Odlukom o skupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada Općine Ravna Gora.

Skupljač otpada i proizvođači otpada obvezni su poštivati odredbe Odluke iz stavka 1. ovog članka i drugih propisa koji uređuju ove odnose.

Članak 57.

Otpad koji nastaje zbog djelatnosti zdravstvenih i veterinarskih ustanova kao produkt pregleda, liječenja i drugih oblika pružanja medicinske i veterinarske pomoći prikuplja se i odlaže na način određen posebnim propisima o otpadu.

VII. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 58.

Snijeg se s javno-prometnih površina uklanja kad napada do visine 5 - 10 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta.

Led se s javno-prometnih površina uklanja čim nastane.

Članak 59.

Fizička ili pravna osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima dužna je u toku zimskog perioda iste održavati čistima od snijega i leda i prohodnima za promet u skladu s Planom rada zimske službe kojeg donosi Općinski načelnik.

U slučaju poledice pravna ili fizička osoba dužna je posipavati javno-prometne površine pijeskom i solju primjerene granulacije ili nekim drugim odgovarajućim materijalom.

Za vrijeme drugih vremenskih nepogoda, posebno obilnih kiša, poledica, odmah čim to mogućnosti dozvoljavaju moraju se popraviti, očistiti i dovesti u ispravno stanje kanalizacijski otvori, slivnici, kao i druge naprave na javno-prometnim površinama, odvesti nataloženi materijal, polomljene grane i sl.

Članak 60.

Vlasnici i korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada i prostorija dužni su svakodnevno ispred svojih objekata obavljati sljedeće radove:

- čistiti snijeg i led s nogostupa uz zgrade gdje je to tehnički izvedivo ili posebno propisano,

- čistiti snijeg i led s prilaza zgradama i prostorijama u kojima stanuju ili obavljaju poslovnu djelatnost, tako da je pristup uvijek moguć i siguran,

- u slučaju poledice posipavati zaleđene površine posipavati pijeskom primjerene granulacije ili nekim drugim odgovarajućim materijalom.

Članak 61.

O uklanjanju snijega i leda s javnih parkirališta, otvorene tržnice sajmenim danom, sportskih objekata i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja odnosno obavlja poslovnu djelatnost.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 62.

Snijeg i led s krovova zgrada dužni su uklanjati njihovi vlasnici odnosno korisnici kada postoji mogućnost da se isti odroni i ugrozi sigurnost prolaznika.

Vlasnici stambenih i poslovnih zgrada s kojih postoji mogućnost direktnog odrona snijega na javne prolaze, nogostupe i prometnice dužni su postaviti snjegobrane.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 63.

Zabranjeno je na cestama, ulicama, trgovima i na svim drugim javno-prometnim i drugim javnim površinama ostavljati razne pokretne stvari, automobile, priključna vozila i druge predmete.

Predmeti i stvari iz prethodnog stavka postavljeni suprotno odredbama ove Odluke, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

Rješenje o uklanjanju, s rokom uklanjanja donosi nadležno upravno tijelo. Ako vlasnik protupravno postavljenih predmeta, objekata i automobila iste ne ukloni, ukloniti će se na trošak vlasnika, uključujući i troškove premještaja i skladištenja, odnosno čuvanja.

Uklonjene predmete iz stavka 1. ovog članka vlasnik je dužan preuzeti u roku od 30 dana uz podmirenje nastalih troškova.

IX.ODVODNJA OTPADNIH VODA, ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA I ODVOZ FEKALIJA

Članak 64.

Uvjeti i način odvodnje otpadnih, oborinskih i drugih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav odvodnje, obveza posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari, kao i obveza održavanja javnog sustava odvodnje otpadnih voda, a u cilju zaštite čovjekove okoline na području Općine Ravna Gora te prava i obveze vlasnika i korisnika sustava javne odvodnje, propisani su Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.

Članak 65.

Uvjeti priključenja građevine i obveze vlasnika građevine o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Ravna Gora propisani su Odlukom o priključenju na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

X.UVJETI I NAČIN ODVOZA I ODLAGANJA ISKOPANOG I OTPADNOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Članak 66.

Pod iskopanim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

Pod otpadnim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekta.

Članak 67.

Materijal iz članka 65. ove Odluke upotrijebit će se, ako je to moguće, za uređenje gradilišta, odnosno okućnice objekta.

Drveni materijal iz stavka 1. ovog članka upotrijebit će se, ako je to moguće, za ogrjev, a nekoristan drveni materijal, ako je to moguće, kontrolirano i propisno spaliti na mjestu koje odobri, sukladno propisima, nadležno vatrogasno društvo.

Materijal iz stavka 1. ovog članka koji nije upotrijebljen za uređenje gradilišta, odnosno ogrjev, deponirat će se na odlagalište otpada ako ono takav materijal može prihvatiti.

Suglasnost za deponiranje iskopanog i otpadnog materijala na odlagališta otpada daje pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja odlagališta otpada.

Članak 68.

Otpadni građevinski materijal izvođač radova dužan je ukloniti s gradilišta u roku od 48 sati od momenta rušenja postojećeg objekta u svrhu izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije istog.

Okućnica mora biti uređena u roku 15 dana od dana završetka radova.

Članak 69.

Zabranjeno je odlaganje iskopanog i otpadnog građevinskog materijala na lokacije koje nisu propisane ovom Odlukom.

XI.DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 70.

Na području Općine Ravna Gora dozvoljeno je držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca.

Držatelji životinja dužni su se pridržavati uvjeta određenih propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti te Odluke o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama Općine Ravna Gora.

Držatelji životinja dužni su ispunjavati sanitarno-higijenske uvjete, držati životinje u prostorijama ili posebno ograđenim prostorima odgovarajuće uređenim za svoju namjenu koji se moraju redovito čistiti i održavati, osigurati da se neugodni mirisi te buka ne šire na okolicu, osigurati uvjete za očuvanje i unapređenje čovjekove okoline, a s otpadnim tvarima postupati na način da se ne ugrozi zdravlje ljudi i životinja.

Nije dozvoljeno puštanje životinja na javne površine bez nadzora.

Vlasnik životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpadcima njegove životinje.

Radi zaštite imovine, održavanja čistoće, uništavanja zelenila i opće prometne sigurnosti zabranjeno je vršiti ispašu stoke bez nadzora.

XII. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE DIMNJAKA

Članak 71.

Održavanje i čišćenje dimnjaka, kao posebne komunalne djelatnosti, regulirano je Odlukom o načinu obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Ravna Gora.

XIII. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 72.

U svrhu zaštite građana, obavljaju se mjere obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Ravna Gora.

Provedba mjera iz stavka 1. ovog članka obavlja se dva puta godišnje prema ugovorenom rasporedu.

Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, dužna je pravodobno na javnom mjestima izvijestiti mještane i osoblje na objektima tretiranja o vremenu provedbe ugovorenih usluga, mjerama opreza i pružanja prve pomoći u slučaju potrebe.

Pravne i fizičke osobe te građanstvo dužni su omogućiti nesmetan pristup i rad ovlaštenim osobama u objekte u kojima treba izvršiti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Na poziv komunalnog redara pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dužna je izvršiti izvanrednu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, ukoliko se ocijeni da je taj postupak opravdan.

Nadzor nad provedbom mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije vrši Javna ustanova Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

XIV. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Komunalno redarstvo

Članak 73.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo koje se ustrojava u Odsjeku za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni redar.

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu.

Komunalni redar u provođenju komunalnog reda dužan je surađivati s mjesnim odborima i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Komunalno redarstvo podnosi Općinskom vijeću izvješće o svom radu jedan puta godišnje.

Organizacija komunalnog redarstva detaljnije je propisana Odlukom o komunalnom redarstvu.

Članak 74.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima uredovanja.

Članak 75.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć ovlaštene osobe nadležne Policijske postaje.

Ovlasti komunalnog redara

Članak 76.

U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:

1.rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

2.narediti uklanjanje protupravno postavljenih premeta, objekata, uređaja i reklama,

3.zabraniti obavljanje radova,

4.zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone,

5.narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,

6.naplatiti novčanu kaznu,

7.predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

Članak 77.

Ako objekt, predmet ili uređaj koji je postavljen na temelju odobrenja ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen u skladu s odobrenjem, komunalni će redar narediti vlasniku, odnosno korisniku, njihovo otklanjanje, odnosno njihovo usklađivanje s odobrenjem. Komunalni redar će narediti uklanjanje objekta, predmeta ili uređaja ako vlasnik u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, odnosno ne uskladi ih s odobrenjem.

Ako su objekti, predmeti ili uređaji iz stavka 1. ovoga članka postavljeni bez odobrenja, komunalni će redar narediti vlasniku da ih ukloni.

Ako vlasnik objekta ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, objekt ili predmet će biti uklonjen preko treće osobe na njegov trošak.

Djelokrug rada, ovlaštenja i postupak komunalnog redara detaljnije su propisani Odlukom o komunalnom redarstvu.

XV.KAZNENE ODREDBE

Članak 78.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

1.uništava pročelje zgrade ili po njemu ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara ili ga na drugi način prlja ili nagrđuje (članak 4. stavak 3. ove Odluke) te postavlja uređaje suprotno odredbama članka 4. stavak 4, ove Odluke (u nastavku teksta ovog članka: Odluke),

2.postupa suprotno članku 5. ove Odluke,

3.ne postupa prema odredbama članka 6. stavak 1., 2. i 3. Odluke,

4.ne postupi u skladu sa člankom 7. stavak 1. Odluke,

5.postupa suprotno članku 8. Odluke,

6.ne postupa na način opisan u članku 9. Odluke,

7.plakate, oglasne osmrtnice i slične objave ističe na mjestima koja za to nisu predviđena (članak 10. stavak 1. Odluke),

8.izlaže oglase, reklame ili plakate čiji je sadržaj suprotan zakonu ili javnom moralu (članak 10. stavak 2. Odluke),

9.ne postupi u skladu s odredbama članka 10. stavka 4. Odluke,

10.postupi suprotno zabrani iz članka 13. Odluke,

11.postupi suprotno članku 14. stavak 2. Odluke,

12.ne postupi prema odredbama članka 15. stavka 2. Odluke,

13.ne postavi košare za otpatke na mjesta određena člankom 16. stavak 6. Odluke,

14.postupi suprotno zabranama iz članka 17. Odluke,

15.postupi suprotno zabrani iz članka 18. Odluke,

16.postupi suprotno zabrani iz članka 19. stavak 2. točke 1., 2., 3. i 4. Odluke,

17.ne postupa prema odredbama članka 20. Odluke,

18.postupi suprotno zabrani iz članka 22. Odluke,

19.postupi suprotno odredbama članka 24. Odluke,

20.postupi suprotno zabrani iz članka 25. Odluke,

21.postupi suprotno zabrani iz članka 26. Odluke,

22.postupa suprotno odredbama članka 27. Odluke,

23.postupa suprotno odredbama članka 28. Odluke,

24.se ne postupi prema odredbama članka 29. Odluke,

25.se postupi suprotno odredbama članka 30. Odluke,

26.se postupi suprotno zabrani iz članka 31. Odluke,

27.se postupa suprotno članku 33. stavak 2., 3., 4. i 6. Odluke,

28.postavi pokretnu napravu na javnu površinu bez odobrenja (članak 35. stavak 6. Odluke),

29.postupi suprotno zabrani iz članka 36. stavka 3. Odluke,

30.se ne pridržava članka 37. stavka 3., 4. i 5. Odluke,

31.ne postupa prema odredbama članka 38. Odluke,

32.parkira vozilo suprotno članku 39. Odluke,

33.ne postupa prema odredbama članka 40. Odluke,

34.ne ispuni obaveze iz članka 41. Odluke,

35.prodaje ili izlaže proizvode izvan prostora otvorenih tržnica (članak 42. stavak 2. Odluke),

36.ne postupi prema odredbama članka 43. Odluke,

37.ne postupi prema odredbama propisanim člankom 44. stavak 2. i ako postupi suprotno zabrani iz članka 44. stavak 3. Odluke,

38.se ne pridržava odredaba članka 45. stavak 1. Odluke,

39.se ne pridržava odredaba članka 46. stavak 4. Odluke,

40.postupa suprotno zabrani iz članka 47. stavak 1. Odluke,

41.ne postupa u skladu s odredbama članka 48. stavak 3. Odluke,

42.ne postupa prema odredbi članka 51. stavak 3. i ako postupa suprotno zabrani iz članka 51. stavak 4. Odluke,

43.postupi suprotno članku 52. Odluke,

44.postupi suprotno odredbama članka 53. Odluke,

45.postupi suprotno odredbama članka 55., stavak 3. Odluke,

46.postupi suprotno odredbama članka 56. stavak 2. Odluke,

47.ne postupa u skladu sa odredbama članka 57. Odluke,

48.ne postupa na način propisan člankom 59. Odluke,

49.ne postupa u skladu s odredbama članka 60. Odluke,

50.ne ukloni snijeg i led sa mjesta opisanog u članku 61. Odluke,

51.ne postupa u skladu s odredbama članka 62. Odluke,

52.ne ukloni protupravno postavljene predmete i stvari s javne površine i ne postupa prema odredbama članka 63. Odluke,

53.postupa suprotno odredbama članka 67. Odluke,

54.postupa suprotno odredbama članka 68. Odluke,

55.postupa suprotno odredbi članka 69. Odluke,

56.postupa suprotno odredbama članka 70. stavak 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke,

57.ometa komunalnog redara u provedbi njegovih ovlasti (članak 74. Odluke),

58.ne postupi prema odredbama članka 77. Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 300,00 kn do 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kuna.

Članak 79.

Za prekršaje iz članka 78. ove Odluke komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu u iznosu od 100,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana počinjenja prekršaja.

Članak 80.

Novčane kazne naplaćene prema ovoj Odluci prihod su proračuna Općine Ravna Gora.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 82.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/95 i 27/97).

Klasa: 363-01/10-01/13

Ur. broj: 2112/07-01-10-1

Ravna Gora, 11. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr