SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
GRAD RIJEKA
7

46.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 1. travnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Kantrida

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana

Članak

Odluka o Detaljnom planu uređenja sportsko-rekreacijskog područja Kantrida objavljena je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 12/04 i 2/05) - u daljnjem tekstu: Plan.

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Kantrida (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) utvrđena je glavom II. točkom 2.c) podtočkom 1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

- povećanja površine morskog dijela luke nautičkog turizma i usklađenja namjene luke nautičkog turizma s novim Pravilnikom kojim se uređuje razvrstavanje i kategorizacija luka nautičkog turizma (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a u okvirima utvrđenim Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05) - u daljnjem tekstu: PPUGR,

- usklađenja osnovne koncepcije kaskadne gradnje polivalentne građevine sportske namjene planske oznake R1-5 i Plana u cjelini s odredbama Zakona kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja (u daljnjem tekstu: Zakon).

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju dio građevnog područja za športsku namjenu oznake R1-2 (područje Podkoludrica), dio građevnog područja za rekreacijsku namjenu oznake R2-3 (Kantrida), građevno područje za rekreacijsku namjenu R2-6 (Ploče) i područje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma LN-2 (luka Kantrida).

Površina obuhvata Izmjena i dopuna Plana iznosi 34,09 ha, od čega kopnena površina iznosi 8,37 ha, a morska površina iznosi 25,72 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

PPUGR-om je područje sportske lučice Kantrida i obalni dio brodogradilišta »Kantrida« objedinjeno u jednu cjelinu planske oznake Luka nautičkog turizma LN-2 radnog naziva Kantrida, čime se omogućava povećanje broja vezova predviđenih Planom za oko 100 novih vezova na površini od 20.352 m2.

U razvrstavanju luka nautičkog turizma, novim Pravilnikom više nije predviđena dosadašnja vrsta luke nautičkog turizma za namjenu privezište koja je utvrđena Planom sukladno propisima koji su vrijedili u vrijeme njegova donošenja, pa je Plan u ovome dijelu neprovediv i ograničavajući u obavljanju planirane djelatnosti.

Zakonom je utvrđen drugačiji obračun bruto površine građevina u odnosu na obračun određen Planom, pa je u svrhu realizacije planskih postavki, uvjeta gradnje i programa neophodno njegovo usklađenje s odredbama Zakona.

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 5.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

- utvrditi prostorne i ostale uvjete potrebne za gradnju luke nautičkog turizma (Uvjeti i način gradnje građevnih čestica i građevina),

- uskladiti Plan u cjelini, a naročito detaljne uvjete gradnje na građevnoj čestici R1-5 s odredbama Zakona,

- utvrditi uvjete za priključenje dijela građevnih čestica na javno prometnu površinu,

- osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

VI. Stručne i katastarsko-topografske podloge Izmjena i dopuna Plana i način njihova pribavljanja

Članak 6.

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

- idejnom rješenju luke nautičkog turizma planske oznake LN-2 ,

- idejnom projektu polivalentne građevine na građevnoj čestici planske oznake R1-5,

- katastarskim i topografskim podlogama te digitalnom ortofoto snimku Državne geodetske uprave,

- podlogama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa stanjem postojeće mreže,

- podlogama Hrvatske elektroprivrede, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže,

- podlogama HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka sa postojećim stanjem telekomunikacijskih mreža,

- drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će investitor i nositelj izrade Plana sukladno Ugovoru o (su)financiranju izrade Plana.

VII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

Članak 7.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova - Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

- Energo d.o.o. Rijeka,

- KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

- HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb,

- Lučka kapetanija Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka,

- upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

VIII. Rokovi

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 45 dana od dana pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

- za izradu Prijedloga Plana - rok od 45 dana od provedene prethodne rasprave,

- za provođenje javne rasprave - rok od najmanje 15 dana, ali ne dulje od 30 dana,

- za izradu Nacrta Konačnog prijedloga Plana - rok od 45 dana od provedene javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi najviše 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

IX. Izvori financiranja

Članak 9.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke i sredstava investitora.

X. Završna odredba

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/65

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 1. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51000&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr