SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
GRAD RAB
7

20.

Temeljem članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka Ustavnog suda RH i 73/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o porezima Grada Raba

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Rabu kao vlastiti prihodi Grada, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine, način obračuna i plaćanja poreza te oslobođenja od plaćanja.

II.VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradski porezi su:

1. Porez na potrošnju,

2. Porez na kuću za odmor,

3. Porez na tvrtku ili naziv,

4. Porez na korištenje javnih površina.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju obračunava se i plaća mjesečno najkasnije do 15. (petnaestog) u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 4.

Porez na potrošnju plaćaju obveznici tog poreza po stopi od 3% na osnovicu. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Bezalkoholnim pićima, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se gazirana pića i mineralne vode.

Osnovica poreza na potrošnju jest prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na potrošnju, iskazati ga u prijavi poreza na potrošnju te dostaviti Gradu Rabu, Jedinstvenom Upravnom odjelu, koji će vršiti nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju.

IV.POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Raba.

Vlasnikom kuće za odmor smatra se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatra se i osoba koja je vanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojim se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i na temelju zakona a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Članak 6.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Odmaralište je ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge smještaja djelatnicima odnosno članovima udruženja i organizacija osnivača odmarališta, a mogu se pružati i druge usluge.

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište.

Ako je kuća za odmor stečena u vlasništvo nakon 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, plaća se razmjerni dio poreza prema broju mjeseci preostalih do kraja tekuće godine.

Članak 7.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbi članka 5.i 6. Ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjave svjedoka, očevid i svi drugi raspoloživi dokazi.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju obveznici tog poreza godišnje po 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Gradu Rabu dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 15 dana od dana nastanka promjene koja utječe na utvrđivanje poreza.

Porez na kuću za odmor plaćat će se u visini 50 posto od cijene predviđene iz stavka 1. ovog članka za nasljednike prvog nasljednog reda iza ostavitelja koji je imao prebivalište na Rabu neprekidno zadnjih 5 godina.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti zbog starosti i trošnosti.

Činjenicu starosti i trošnosti određene kuće za odmor zbog koje se određeni obveznik poziva, utvrđuje posebno povjerenstvo ili osoba koju imenuje gradonačelnik, koja utvrđuje stanje kuće te stupanj useljivosti. Ukoliko se utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da nije podobna za stanovanje, tj. da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanare, vlasnik kuće će se osloboditi plaćanja poreza za tekuću godinu pa sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti za stanara.

V.POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 10.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju domaće i strane pravne i fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda ili registar obrtnika, a dužni su na području Grada Raba istaknuti tvrtku.

Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se u godišnjem iznosu i to:

A) Pravne osobe:

- ugostiteljstvo, turizam i trgovina 1.200,00 kn

- svi ostali 800,00 kn

B) Fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnosti:

- ugostiteljstvo, turizam i trgovina 800,00 kn

- svi ostali 400,00 kn

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Grada Raba za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 11.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je tvrtku ili naziv i promjenu imena tvrtke ili naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom tijelu gradske uprave koje obavlja poslove utvrđivanja, nadzora i naplate ovog poreza, u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno nastanak promjene.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 12.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju: državni organi, jedinice lokalne uprave i samouprave te njihovi organi, obveznici iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, domovi zdravlja, centri za socijalnu skrb, humanitarne organizacije, neprofitna udruženja građana, registrirane političke stranke, svi obveznici koji djelatnost obavljaju isključivo u staroj gradskoj jezgri tijekom cijele godine, te oni obveznici koji djelatnost u staroj gradskoj jezgri obavljaju sezonski a imaju prebivalište na području Grada Raba najmanje 10 godina. Oslobođeni su od plaćanja i obveznici novoosnovanih tvrtki u prvoj godini obavljanja djelatnosti.

VI.POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH
POVRŠINA

Članak 13.

Porez na korištenje javnih gradskih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koristejavne površine temeljem ugovora o korištenju javne površine.

Zone su određene člankom 28. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje.

Natječajem za dodjelu na korištenje javnih površina mogu se odrediti i drugačije cijene od navedenih u stavku 2. ovog članka, uvažavajući objektivne okolnosti vezane uz korištenje predmetne javne površine.

Članak 14.

Početna visina poreza za korištenje javne površine za postavljanje luna parkova, zabavnih radnji i slično utvrđuje se po m2 zauzimanja javne površine po danu i to:

- od 0,00 m2 do 50,00 m2 5,00 kn/m2/dan

- od 50,00 m2 do 100,00 m2 4,00 kn/m1/dan

- od 100,00 m2 do 200,00 m2 3,00 kn/m2/dan

- od 200,00 m2 do 400,00 m2 2,00 kn/m2/dan

- od 400,00 m2 do 800,00 m2 1,50 kn/m2/dan

- od 800,00 m2 do 1.600,00 m2 0,75 kn/m2/dan

- od 1.600,00 m2 do 3.000,00 m2 0,40 kn/m2/dan

- od 50,00 m2 do 5.000,00 m2 0,20 kn/m2/dnevno
za cjelogodišnje korištenje

Članak 15.

Naknada za korištenje javne površine za druge namjene utvrđuje se kako slijedi:

- za odlaganje građevinskog materijala i
postavljenje skela 2,00 kn/m
2/dan

- prodaja poljoprivrednih proizvoda iz vlastitog
uzgoja 15,00 kn/m
2/dan

- za postavljanje transparenata i reklama na
javnim površinama 30,00 kn/m
2/dan

- za postavljanje slobodnostojećih, jednostrukih ili dvostrukih reklamnih panoa:

- do 1 m2 10,00 kn na dan po strani panoa

- preko 1 m2 20,00 kn na dan po strani panoa

- za korištenje stupova javne rasvjete u svrhu
postavljanja reklamnih tabli maksimalne veličine 1 m
2
400,00 kn godišnje

- za prezentaciju vozila i sl. (za 50 m2) 500,00 kn/ dan

- stalci za bicikle i motorkotače 10,00 kn/m2/dan

- stalci za izlaganje robe (vješalice) 25,00 kn/m2/dan

- prikolica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
25,00 kn/m
2/dan

- prikolica za obavljanje trgovačke djelatnosti
20,00 kn/m
2/dan

- prikolica za obavljanje turističke djelatnosti
20,00 kn/m
2/dan

- jastuk za skakanje (trampolin) i pista za autiće
1,00 kn/m
2/dan

- privremeno korištenje javnih površina za razdoblje
do 30 dana (za blagdane i prigodne manifestacije)
250,00 kn/m
2/dan

Članak 16.

Gradonačelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne, sportske akcije, te za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada.

Zbog objektivnih okolnosti koje su nastale tijekom korištenja javne površine, gradonačelnik može odobriti smanjenje zaduženja poreza.

Članak 17.

Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Raba te se plaća u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Iznimno, radi izvanrednih okolnosti, Gradonačelnik može odobriti i obročno plaćanje poreza na korištenje javnih površina, temeljem zahtjeva poreznog obveznika.

VISINA GODIŠNJEG POREZA U KUNAMA/M2

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskom porezima Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 8/01, 24/01, 22/06 i 9/08).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06//10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-23

Rab, 30. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51280&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr