SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
GRAD RAB
7

19.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), članka 29. i 31. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine« broj 66/09), članka 5. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) i članka 67. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 33/03, 12/07 i 20/08), Gradsko vijeće Grada Raba na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju javnih površina na privremeno korištenje

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

1.Uvjeti i način davanja na korištenje javnih površina u vlasništvu Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grad) u svrhu postavljanja privremenih objekata kao što su: kiosci, montažni objekti, prikolice, bicikli i motor bicikli, stalci za izlaganje robe, pokretne radnje, uslužne naprave i uređaji, naprave za zabavu, zabavni park, štandovi, stolovi i stolice za postavu ugostiteljskih terasa te za održavanje prigodnih, prazničnih ili javnih okupljanja i proslava.

2.Utvrđivanje lokacija za postavljanje privremenih objekata.

3.Postupak za davanje na korištenje javnih površina.

4.Zone korištenja.

5.Nadzor nad korištenjem javne površine.

6.Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Javne površine daju se na privremeno korištenje za postavljanje privremenih objekata, te za održavanje blagdanskih, prigodnih ili javnih manifestacija.

Javnim površinama u smislu ove Odluke razumijevaju se: ulice, ceste, trgovi, javni prolazi, parkirališta, pločnici, parkovi i druge površine javne namjene.

Članak 3.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

(1) Kiosk u smislu ove Odluke predstavlja tipski, privremen, prenosiv objekt, opremljen svim ili nekim komunalnim priključcima, koji se montira na odgovarajuću podlogu te koji se može postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije u cijelosti, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti.

(2) Montažni objekt u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, jedno ili više prostorni čvrsti objekt, opremljen svim ili nekim komunalnim priključcima, a koji svojom namjenom, oblikom i montažom na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja s njom predstavlja objekt privremenog karaktera te koji se može u dijelovima ili u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti.

(3) Prikolica u smislu ove odluke predstavlja tipsku, privremenu jednoprostornu kamp-kućicu, opremljena svim ili nekim komunalnim priključcima, koja je prenosiva, postavljena na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja s njom te koja se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

(4) Pokretna radnja u smislu ove Odluke je prenosiv, prostorno neovisan, pokretni objekt (u pravilu na kotačima), odnosno element privremenog karaktera, a predviđena je za obavljanje jednostavnih uslužnih, ugostiteljskih i trgovinskih djelatnosti putem pokretnih prodavača, a može se u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

Odredbe iz ove Odluke koje se odnose na pokretnu radnju vrijede i za motorna vozila iz kojih se vrši direktna prodaja.

(5) Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, hladnjak, rashladna škrinja, vitrina, vaga, peć za pečenje kestena, pop-corna, šećerne vate, stol za prodaju putnih karata i sličnog, roštilji koji se upotrebljavaju prilikom povremenih i prigodnih manifestacija i slično te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

(6) Naprava za zabavu u smislu ove Odluke predstavlja uređaj, napravu ili igračku namijenjenu zabavi djece i odraslih, koji mogu biti samostalno postavljeni ili u sklopu zabavnog parka te šator za zabavne i druge prilike (karting staza, jastuk za skakanje, šator, vlak, vrtuljak i slično).

(7) Zabavni park (luna park) u smislu ove Odluke predstavlja prostornu cjelinu čija veličina ovisi o broju i vrsti naprava i uređaja za zabavu.

(8) Štand u smislu ove Odluke predstavlja tipski, lako prenosivi element predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju.

(9) Stalci za izlaganje robe u smislu ove Odluke predstavlja tipski, lako prenosivi element predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju, samostalno ili u neposrednoj blizini stalnog ili privremenog objekta.

(10) Ugostiteljska terasa u smislu ove Odluke predstavlja dio javne površine, smještena ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog poslovnog prostora, koja služi ugostiteljskoj i uslužnoj namjeni te se na njoj mogu postaviti namještaj i oprema za pružanje ugostiteljskih usluga kao i zaštitni, te dekorativni elementi (vaze s cvijećem, suncobrani, zaštitne ograde i sl.).

(11) Prigodna, praznična i javna okupljanja i proslave u smislu ove Odluke predstavljaju svaka događanja u kraćem vremenskom razdoblju, ne dužem od 7 dana, a koje prati ugostiteljska, uslužna, trgovačka ili zabavna djelatnost.

(12) Na sve ostale objekte te načine i vidove korištenja javne površine od strane korisnika koji obavljaju povremenu ili privremenu poslovnu djelatnost, pogotovo sezonskog ili prigodnog karaktera, a koji nisu obuhvaćeni u čl. 1. i čl. 2. ove Odluke, primjenjivat će se odredbe ove Odluke, ovisno o vrsti djelatnosti, površini koju zauzimaju, vremenskom razdoblju u kojem koriste javnu površinu, te drugim kriterijima, ocjenjujući svaki slučaj posebice.

Članak 4.

Objekti iz čl. 3. ove Odluke moraju biti uklopivi u urbani prostor ili prirodni okoliš, tehnički ispravni, redovito održavani, čisti, funkcionalni, estetski prihvatljivi, načinjeni od kvalitetnih materijala te ne smiju zagađivati okoliš, a svakako moraju odgovarati sanitarno-tehničkim, protupožarnim i drugim pozitivnim propisima.

Objekti iz čl. 3. ove Odluke mogu biti u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, ili u vlasništvu Grada.

II.LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA

Članak 5.

Lokacije za postavljenje objekata iz čl. 3. ove Odluke utvrđuju se na temelju »Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na području Grada Raba«, i »Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Raba«, koje donosi gradonačelnik.

Članak 6.

Iznimno od članka 5., u vrijeme održavanja, prigodnih, prazničnih, javnih okupljanja i manifestacija, odnosno povremeno korištenje javne površine (koje se obračunava dnevno), lokacije za postavljanje objekata iz čl. 3. ove Odluke određuje gradonačelnik svojom odlukom, cijeneći vrstu, način, namjenu i veličinu objekta.

Vlasnik privremenog objekta iz prethodnog stavka dužan je ukloniti predmetni objekt u roku od 24 sata od završetka manifestacije, u protivnom će se postupiti prema odredbama Odluke o komunalnom redu te će biti uklonjen na njegov trošak.

Članak 7.

Lokacije za postavljanje objekata iz čl. 3. ove Odluke ne smiju se određivati:

- na mjestima gdje ugrožavaju ili ometaju pješački ili promet vozilima,

- na mjestima gdje se ometa ulaz u poslovne i stambene objekte,

- na mjestima gdje se ugrožava ili ometa održavanje komunalnih objekata i uređaja,

- na javno-prometnim površinama.

Članak 8.

Na objektima iz čl. 3. ove Odluke ne smiju se postavljati nadstrešnice, krovišta ili slično, a korisnik ugostiteljske terase za svaku promjenu izgleda, veličine, namjene te natkrivanja terase mora zatražiti odobrenje gradonačelnika.

Na mjestima gdje postoji mogućnost postavljanja dva ili više objekata iz čl. 3. ove Odluke, njihov izgled i veličina trebaju biti ujednačeni i usklađeni.

Članak 9.

Korisnik javne površine mora, prilikom napuštanja lokacije, istu dovesti u prvobitno stanje, u roku koji odredi Grad, u protivnom će to učiniti Grad na trošak korisnika.

Korisnik je dužan održavati čistoću na lokaciji te postaviti košare za otpad ako to iziskuje način korištenja lokacije te sklopiti ugovor o redovitom odvozu otpada s komunalnim poduzećem.

III. POSTUPAK ZA DAVANJE LOKACIJA NA KORIŠTENJE

Članak 10.

Lokacije za postavljanje objekata iz čl. 3. ove Odluke daju se na korištenje putem javnog natječaja.

Iznimno, lokacije za postavljanje privremenih objekata iz čl. 3. ove Odluke za vrijeme prazničnih, prigodnih ili javnih manifestacija, te lokacije za naprave za zabavu, lokacije za povremenu prodaju te ugostiteljske terase ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata, javne površine ispred poslovnih prostora, mogu se dati na privremeno korištenje na zahtjev vlasnika ili korisnika, a Odluku o tome donosi gradonačelnik.

Lokacije ispred športskih objekata mogu se dati na zahtjev vlasnika, zakupca ili upravitelja vlasniku, zakupcu ili upravitelju športskih objekata za postavljanje ugostiteljske terase, kioska, uslužne naprave i uređaja, a Odluku o tome donosi gradonačelnik.

Članak 11.

Javni natječaj raspisuje gradonačelnik, administrativno- tehničke poslove u svezi natječaja provodi Gradski odsjek za komunalne poslove, a sam natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu javnih površina na privremeno korištenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koju imenuje gradonačelnik.

Povjerenstvo se sastoji od tri člana, a imenuje se na vrijeme od četiri godine iz sastava članova Gradskog vijeća.

Članak 12.

Javni natječaj raspisuje se na sljedeće rokove:

- za kioske na rok od 1 do 5 godine;

- za ostale pokretne naprave i namjene rokovi će se utvrditi natječajem, ocjenjujući svaki slučaj posebice.

Članak 13.

Za štandove i ostale pokretne naprave navedene u stavcima 1.- 9. članka 3. ove odluke, raspisuju se natječaj.

Natjecatelj se može natjecati samo za jednu djelatnost i jednu lokaciju po natječaju.

U koliko ostane upražnjenih mjesta po javnom natječaju, natjecatelj može dobiti na korištenje i više lokacija.

Članak 14.

Javni natječaj objavljuje se u sredstvima javnog informiranja i na oglasnoj ploči Grada, a sadrži:

1.oznaku lokacije te djelatnost koja će se obavljati u/na postavljenom privremenom objektu,

2.iznos poreza za određenu lokaciju ili početni iznos za licitaciju,

3.vrijeme trajanja korištenja,

4.vrijeme i mjesto otvaranja ponuda,

5.iznos jamčevine u visini 20 % poreza koji treba položiti svaki ponuditelj,

6.rok za podnošenje ponude u natječaju,

7.rok u kojem je ponuditelj dužan sklopiti ugovor o korištenju,

8.obvezu korisnika da ishoduje lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

9.odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nisu podmirili ili su nepravodobno izvršavali obveze prema Gradu po bilo kojem osnovu, te ako nisu poštovali odredbe Odluke o komunalnom redu.

Članak 15.

Ponuda mora sadržavati:

1.presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

2.presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe i rješenje o upisu u registar udruge, stranke i drugi registar,

3.dokaz o plaćenoj jamčevini,

4.izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja,

5.OIB.

Ponuda može sadržavati i ostale elemente koji se traže u konkretnom javnom natječaju, a koji će biti posebice navedene.

Članak 16.

Povjerenstvo će zapisnički konstatirati odabrane ponuditelje, navesti ponuditelje čije se ponude odbijaju jer nisu udovoljili uvjetima natječaja, odnosno koji nisu odabrani.

Nepotpune i nepravodobne ponude Povjerenstvo će u zapisniku odbaciti.

Članak 17.

Gradonačelnik na temelju zapisnika Povjerenstva donosi Odluku o odabranim ponuditeljima, a ostale natjecatelje odbija.

Članak 18.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o korištenju nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana donošenja odluke o korištenju.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o korištenju, jamčevina se uračunava u porez.

Članak 19.

Grad i odabrani korisnik sklapaju ugovor o korištenju lokacije najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Na temelju ugovora o korištenju korisnik postavlja privremeni objekt pod uvjetom da posjeduje i ostalu potrebnu dokumentaciju (ukoliko se ista zahtijeva sukladno propisima).

Članak 20.

Ugovor o korištenju lokacije sklapa se na rok predviđen natječajem.

Ukoliko se po isteku ugovora o korištenju za istu lokaciju raspiše natječaj sa iznosom poreza, raniji korisnik

koji za istu lokaciju sudjeluje u natječaju, ima pravo prvenstva ako:

1.udovoljava svim uvjetima natječaja,

2.je uredno i u cijelosti ispunio sve obveze iz članka 14., stavka 9,

3.prihvati iznos poreza iz natječaja,

4.ispunjava uvjete iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ukoliko se po isteku ugovora o korištenju za istu lokaciju raspiše natječaj sa licitacijom u zatvorenim kuvertama, najpovoljniji ponuditelj ima pravo sklapanja Ugovora o korištenju javne površine.

Raniji korisnik koji za istu lokaciju sudjeluje u natječaju temeljem licitacije, ima pravo prvenstva ako:

1.udovoljava svim uvjetima natječaja,

2.je uredno i u cijelosti ispunio sve obveze iz članka 14., stavka 9,

3.u slučaju da je njegov ponuđeni iznos jednak najvećem ponuđenom iznosu.

Ukoliko se po isteku ugovora o korištenju za istu lokaciju raspiše natječaj sa javnom licitacijom, najpovoljniji ponuditelj ima pravo sklapanja Ugovora o korištenju javne površine.

Članak 21.

Ugovor o korištenju lokacije zaključuje se u pisanom obliku i posebice sadrži:

1.naznaku ugovornih strana,

2.naznaku lokacije,

3.djelatnost koja će se obavljati u/na privremenom objektu i odredbu da se ne može mijenjati bez suglasnosti Grada,

4.rok trajanja korištenja,

5.odredbu o prestanku ugovora,

6.rok za postavu privremenog objekta,

7.obvezu korisnika da po isteku Ugovora o korištenju javne površine javnu površinu dovede u prijašnje stanje.

Članak 22.

Ugovor o korištenju javne površine prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i Ugovorom o korištenju.

Članak 23.

Grad će otkazati Ugovor o korištenju u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju korištenja, ako i poslije pisane opomene Grada korisnik:

1.ne započne koristiti lokaciju za namjene propisane ovom Odlukom ili Ugovorom o korištenju u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora,

2.koristi lokaciju za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u Ugovoru o korištenju, bez pisane suglasnosti Grada,

3.ne plati porez na način i vrijeme utvrđeno Ugovorom o korištenju,

4.na postavi privremeni objekt sukladno Ugovorom o korištenju te odlukama Grada,

5.ukoliko se korisnik ne pridržava ili krši odredbe ove Odluke te Ugovora o korištenju.

Grad zadržava pravo raskida Ugovora o korištenju u slučaju potrebe uređenja javne površine i privođenja namjeni određenoj sukladno Prostornom planu.

Otkazni rok za otkaz Ugovora o korištenju je 15 dana.

Ako Grad otkaže Ugovor o korištenju iz razloga navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, korisnik nema pravo na naknadu štete od Grada.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Odsjek za komunalne poslove može odrediti privremeno uklanjanje privremenog objekta s određene lokacije, u organizaciji i na trošak korisnika. Ovakvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana.

Članak 24.

U slučaju otkaza Ugovora o korištenju iz razloga utvrđenog u stavku 2. članka 23. ove Odluke, korisnik ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o korištenju na novoj lokaciji za koju je raspisan natječaj, pod uvjetom da prihvati uvjete iz natječaja.

Pravo u smislu prethodnog stavka, korisnik može ostvariti pod uvjetom da je uredno ispunjavao obveze iz Ugovora o korištenju.

Članak 25.

Za privremeno korištenje javne površine za razdoblje do 10 dana, pročelnik izdaje rješenje.

Rješenje iz stavka (1) izdaje se u pisanom obliku i posebice sadrži:

1.ime ili naziv korisnika, djelatnost koja će se obavljati u/na privremenoj lokaciji ili objektu, naznaka lokacije,

2.veličina javne površine i razdoblje u kojem će se koristiti,

3.iznos poreza i rok plaćanja,

4.obvezu korisnika da po isteku korištenja javnu površinu dovede u prijašnje stanje.

Članak 26.

Uz zahtjev za privremeno korištenje javne površine iz prethodnog članka ove Odluke potrebno je priložiti:

1.presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

2.presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe i rješenje o upisu u registar udruge, stranke i drugi registar.

Zahtjev za privremenu uporabu javne površine podnosi se najkasnije 8 dana prije korištenja.

Članak 27.

Uz zahtjev za postavu ugostiteljske terase na javnoj površini prilaže se:

1.preslika katastarskog plana (MJ 1:1000) s ucrtanim prijedlogom terase,

2.tekstualni i grafički prijedlog uređenja terase s naznačenom površinom i dimenzijama, rasporedom stolova i stolica,

3.opis opreme i preslika iz kataloga ili fotografija,

4.opis uređenja partera,

5.arhitektonski prikaz u slučaju postave konzolne tende.

Odredba iz prethodnog stavka ne odnosi se na terase za koje su svi uvjeti utvrđeni Gradskim odlukama o postavi urbane opreme ili drugim odlukama ili za koje Grad ima već izrađene grafičke prijedloge i nacrte.

IV.ZONE KORIŠTENJA

Članak 28.

Javne površine Grada razvrstane su u tri zone

I.ZONA obuhvaća P. C. Mali Palit, Trg Municipium Arba, Trg Svetog Kristofora, Srednju ulicu, Ulicu Jurja Barakovića, Obalu Petra Krešimira IV., Šetalište Markantuna de Dominisa, park Boškopini

II.ZONA obuhvaća ostali dio naselja Rab, dio naselja Banjol (od luke Rab do III. Padove osim igrališta »Blato«.).

III. ZONA obuhvaća sva ostala naselja i dijelove naselja na području Grada koja nisu obuhvaćena zonom »I« i zonom »II«.

Članak 29.

Visina poreza utvrđuje se odlukom o porezima Grada.

Članak 30.

Gradonačelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade, u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne i sportske akcije te za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada.

V.NADZOR

Članak 31.

Nadzor nad provođenejm ove Odluke vrši Komunalno redarstvo temeljem odredbi Odluke o komunalnom redu.

Članak 32.

Komunalni redar ovlašten je u provođenju nadzora:

1.nadzirati primjenu ove Odluke,

2.rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,

3.naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja odnosno suprotno odobrenju nadležnog tijela i odredbama Ugovora o korištenju,

4.pokrenuti prekršajni postupak i podnijeti optužni prijedlog,

5.naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

6.izdati nalog o uklanjanju pokretnih naprava (ugostiteljske terase, štandovi, kiosci i sl.) u slučaju da korisnik ne podmiri pravovremeno svoje dospjele obveze po osnovi poreza za javnu površinu,

7.poduzimati druge radnje za koje je ovlašten.

Članak 33.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke:

1.ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke,

2.ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno Gradskom odlukom,

3.ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi Ugovora o korištenju glede površine koja je dana na korištenje (prekoračenje prostornih dimenzija),

4.ako je privremeni objekt postavljen bez Ugovora o korištenju,

5.ako je Ugovor o korištenju prestao istekom roka ili otkazom.

Članak 34.

Za postupanje suprotno odredbama ove Odluke, primijenit će se kaznene mjere utvrđene Odlukom o komunalnom redu.

VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje (»Službene novine PGŽ« broj 15/99, 8/01 i 36/04).

Članak 41.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-24

Rab, 30. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51280&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr