SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
GRAD RIJEKA
59

52.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02 i 12/03) i članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Inicijativnog odbora
»Rijeka-Europska metropola kulture«

Članak 1.

Osniva se Inicijativni odbor »Rijeka - Europska metropola kulture« (u daljnjem tekstu: Inicijativni odbor) u sastavu:

1. VLADIMIR BEBIĆ, član Gradskog vijeća Grada Rijeke,

2. IVANKA PERSIĆ, pročelnica Odjela gradske uprave za kulturu,

3. MAJA FRANKOVIĆ, članica Poglavarstva Grada Rijeke zadužena za područje kulture,

4. NEVENKA LICUL NEDOH, predsjednica Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke,

5. VLADI BRALIĆ, predstavnik građanske inicijative »Rijeka-Europska metropola kulture«,

6. ERNEST CUKROV, predstavnik građanske inicijative »Rijeka-Europska metropola kulture«,

7. DAINA GLAVOČIĆ, predstavnik građanske inicijative »Rijeka-Europska metropola kulture«,

8. NATALIJA HROMIN, predstavnik građanske inicijative »Rijeka-Europska metropola kulture«,

9. ZORAN LICUL, predstavnik građanske inicijative »Rijeka-Europska metropola kulture«,

10. NANA PALINIĆ, predstavnik građanske inicijative »Rijeka-Europska metropola kulture«,

11. NIKOLA PETKOVIĆ, predstavnik građanske inicijative »Rijeka-Europska metropola kulture«,

12. SLOBODAN ŠNAJDER, predstavnik građanske inicijative »Rijeka-Europska metropola kulture«,

13. ERVIN DUBROVIĆ, ravnatelj Muzeja Grada Rijeke,

14. MANI GOTOVAC, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta »Ivana pl. Zajca« Rijeka,

15. MARIJA ŠEGOTA NOVAK, ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka,

16. BRANKO FRANCESCHI, ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka,

17. ZRINKA KOLAK FABIJAN, ravnateljica Gradskog kazališta lutaka Rijeka,

18. VLADIMIR GAŠPAROVIĆ, umjetnički voditelj međunarodne manifestacije »Jazz time«,

19. NENAD ŠEGVIĆ, predsjednik HKD teatar - Međunarodni festival malih scena Rijeka i

20. BOJAN ŠOBER, prvak Opere Hrvatskog narodnog kazališta »Ivana pl. Zajca« Rijeka.

Članak 2.

Zadaća je Inicijativnog odbora da izradi i dostavi Gradskom vijeću elaborat projekta »Rijeka-Europska metropola kulture« koji će sadržavati uvjete za podnošenje kandidature, radnje koje je potrebno poduzeti i rokove za pokretanje postupka kandidiranja i podnošenje kandidature te financijske pretpostavke i odrednice za kandidaturu Grada Rijeke za »Europsku metropolu kulture«.

Članak 3.

Inicijativni odbor je dužan održati svoju prvu sjednicu i donijeti Poslovnik o radu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članovi Inicijativnog odbora će na prvoj sjednici između sebe izabrati predsjednika Odbora.

Članak 4.

Inicijativni odbor može osnivati radne skupine za razmatranje pojedinih pitanja te pripremu i izradu pojedinih dijelova elaborata iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Rad u Odboru je počastan.

Članovi Inicijativnog odbora i članovi radnih skupina iz članka 4. ove Odluke nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Inicijativnom odboru odnosno radnoj skupini.

Članak 6.

Sredstva za materijalne troškove Inicijativnog odbora i radnih skupina iz članak 4. ove Odluke podmiruju se iz Proračuna Grada Rijeke, iz sredstava Odjela gradske uprave za kulturu po nalogu pročelnika toga Odjela.

Stručna i tehnička pomoć Inicijativnom odboru osigurat će se u Odjelu gradske uprave za kulturu.

Članak 7.

Elaborat iz članka 2. ove Odluke Inicijativni je odbor dužan izraditi i dostaviti u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Inicijativni odbor je dužan najkasnije do mjeseca rujna 2004. godine podnijeti Gradskom vijeću izvješće o poduzetim radnjama na izradi elaborata iz članka 2. ove Odluke i sredstvima utrošenim za rad Odbora.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/35

Ur. broj: 2170-01-10-04-4

Rijeka, 29. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr