SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
OPĆINA SKRAD
KASTAV

1.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 174. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/07) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/ 06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 4)
- poslovna namjena - zona (K
1
) u Veliko Selce - Podstena

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 4) - poslovna namjena - zona (K1) u Veliko Selce - Podstena, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU 4), poslovna namjena - zona (K1) u Veliko Selce - Podstena (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka o izradi Plana se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 76. i članka 78., članka 142. Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05- uskl., 50/06 - isp.), članka 174. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Skrad (u daljnjem tekstu PPUO Skrad) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/07) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Granica obuhvata Plana određena je u PPUO Skrad, grafičkim dijelom - kartografski prikaz broj 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (vodozaštitna područja, sanacije, obuhvati obveznih planova) i kartografski prikaz broj 4.1. Građevinska područja, s površinom obuhvata 8,34 ha. Grafički prikaz granice obuhvata plana, mj. 1:5.000, u prilogu Odluke sastavni je dio Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Površina obuhvata Plana sastoji se od neizgrađenog dijela građevinskog područja neopremljenog osnovnom komunalnom i prometnom infrastrukturom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Na površinama obuhvata Plana predvidjeti sadržaje s poslovnim namjenama, pretežito trgovački, pretežito uslužni, komunalno servisni, manjim proizvodnim djelatnostima i sl., prema potrebi i pratećim skladišnim prostorima. Uz osnovnu djelatnost moguće je smjestiti i upravne, uredske i ugostiteljske građevine, prometne građevine i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu. Izgradnja građevina stambene namjene nije dopuštena. Zabranjuje se građenje svih građevina koje koriste ili ispuštaju opasne tvari, deponiranje bilo koje vrste otpada.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Utvrditi potrebu izrade određenih stručnih podloga kao podloga za izradu plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana uz mogućnost prijedloga zainteresiranih subjekata.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografskoj karti - Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5.000 (HOK-5) izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja iz 1997. godine.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe, a za izradu prijedloga rješenja prostornog plana.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

. Županijska uprava za ceste, Rijeka;

. HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad;

. HEP, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. Komunalac d.o.o. Delnice;

. Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci;

. Upravna tijela županije:

- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

- Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

- Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

. Hrvatske željeznice d.o.o., Rijeka;

. Hrvatske ceste d.o.o., Rijeka;

. DUZS - Područni ured Rijeka;

. Hrvatske Šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma Delnice.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu plana po sastavnim dijelovima plana u mjesecima počevši od dana sklapanja ugovora o izradi Plana:

- Nacrt prijedloga Plana: 3 (dva) mjeseca

- Prijedlog Plana: 3 (dva) mjeseca

- Konačni prijedlog Plana: 2 (tri) mjeseca.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom Odlukom ne dopušta se gradnja novih građevina niti uređenje površina unutar zone, ali ne duže od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se iz proračuna Općine Skrad.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/5

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 16. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr