SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 8. Ponedjeljak, 15. ožujka 2010.
OPĆINA MATULJI

11.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 38/09) i članka 32 Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 18
Lisina (R 2
2
, O 2)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R 2 2, O 2). Nositelj izrade i odgovorna osoba za izradu Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R 2 2, O 2) je Načelnik Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 18 LISINA (R 2 2, O 2)

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R 2 2, O 2) je članak 292. stavak jedan alineja osamnaest Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08).

Izrada Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R 2 2, O 2) (u daljnjem tekstu: Plan), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38 /09), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04), Zakonom o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 30 /94, 72 /94 i 107 /03), Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/ 94) i Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08).

RAZLOG ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Obveza za izradu Plana je iz Prostornog plana uređenja Općine Matulji, da se za rekreacioni centar R 2 2 i vikend naselje unutar rekreacionog centra O 2 Lisine radi urbanistički plan uređenja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 36/08). Urbanistički plan uređenja je provedbeni dokumenti prostornog uređenja, temeljen na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09).

OBUHVAT IZRADE PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izrade Plana 18 Lisina (R2 2, O 2). utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Matulji.

Područje obuhvata Plana za rekreacioni centar je površine 24,76 ha. Područje obuhvata Plana za vikend naselje je 1,34 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA

Članak 5.

Prostor unutar obuhvata Plana rekreacionog centra je većim dijelom neizgrađen. Izgrađeni dio područja je 0,16 ha, a neizgrađeni dio je 24,60 ha odnosno ukupna površina obuhvata je 24,76. Područje obuhvata izgrađenog dijela Plana za vikend naselje je 0,62 ha, neizgrađenog dijela je 0,72 ha.

U rekreacionom centru nalazi se planinarski dom godinama neodržavan i ostaci rekreacionih sadržaja.

Vikend naselje je nastalo na osnovu planskog dokumenta i sastoji se od uređenih i održavanih vikend objekata.

Sadržaje rekreacionog centra treba temeljiti na realnom programu i potrebama, analizi isplativosti u odnosu na troškove pripreme, opremanja i uređenja zemljišta za infrastrukturu, mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i zaštite okoliša i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. Nove vikend objekte treba interpolirati u izgrađenu strukturu naselja s mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uklapanja u izgrađenu strukturu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Kod izrade Plana treba se koristiti cjelovitim Tekstualnim dijelom Prostornog plana uređenja Općine Matulji te odredbama za provođenje, koje se odnose na zadanu cjelinu.

Građevinsko područje određeno je u pravilu granicama građevinskih čestica i prikazano je u kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000 i br. 4.19 Građevinsko područje Lisina u mjerilu 1:5000.

Programska polazišta Plana za rekreacijske centre zadana su člankom 19 i 20. Prostornog plana uređenja Općine Matulja. Programska polazišta Plana za vikend naselje zadana su člankom 26. Prostornog plana Općine Matulji. Površine prometnica i infrastrukturne sustave, te javne površine (javno zelenilo i slično) treba planski uskladiti s postojećim i poboljšati postojeće.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- sačuvati prostorne prednosti, koje pruža šuma i livade u smislu klimatskih, bioloških, ekoloških i edukativnih vrijednosti,

- očuvanje i obnavljanje kulturne i estetske vrijednosti krajolika,

- spriječe rizici i opasnosti po okoliš,

- uspostavi korektni, funkcionalni odnos prema ostalom dijelu Lisine,

- spriječi nedozvoljena namjena i gradnja,

- Lisina planira kao prepoznatljiva destinacija atraktivna za turističku klijentelu Liburnijske rivijere i rekreativni prostor stanovništva Općine Matulji kao i stanovništva susjednih općina i gradova kroz sadržaje brdskog biciklizma, trčanja, pješačenja, zdravstvene rehabilitacije, šetnje i sl.,

- odrediti osnovnu namjenu površina,

- definirati razmještaj djelatnosti u prostoru,

- odrediti osnove prometne, komunalne i druge infrastrukture, i povezati ju s postojećom,

- definirati mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- odrediti norme i osnovu za uređenje zelenih površina,

- definirati zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje zone,

- odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina i

- uvjetovati zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana treba koristiti postojeću dokumentaciju:

- Program gospodarenja gospodarske jedinice Lisina 1994. god. Javno poduzeće Hrvatske šume - Uprava šuma Buzet,

- Lovnogospodarska osnova za lovište VIII/7 »Kastavska šuma« 1996 Lovačko društvo Lane,

- Odluka o proglašenju Lisine zaštićenim krajolikom (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 23/98),

- Liburnijske teme I-IX čakavski sabor.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave »Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R 2 2, O 2).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi Plana izrađivat će se u mjerilu 1:2000, na proporcionalno umanjenoj katastarskoj podlozi uklopljenoj u digitalnu orto-foto kartu. Posebno će se izraditi topografska podloga u mjerilu 1: 2000, u koju će se uklopiti katastarska podloga.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za zaštitu prirodne baštine Runjaninova 2, 10000 Zagreb

- JAVNA USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija

- HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka, Pogon Opatija

- HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- Hrvatske šume, Direkcija Zagreb, Ulica LJ. F. Vukotinovića 2, 10000 Zagreb

- JAVNOG PODUZEĆA KOMUNALAC d.o.o. Opatija

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/X. 51000 Rijeka

- HRVATSKE CESTE d.o.o., N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE. Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 Zagreb

- Lovačko društvo »Lane« Opatija.

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima sudjeluju u postupku izrade Plana sukladno zakonskim odredbama.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 45 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje »Odluke o Urbanističkom planu uređenja 18 Lisina (R 2 2, O 2)« tijekom 2011. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE PLANA

Članak 12.

Do stupanja na snagu Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine na neizgrađenom području obuhvata Plana.

Na području izgrađenog dijela Plana dozvoljavaju se rekonstrukcije postojećih građeviina i izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukturne namjene prema odredbama članka 293. i rekonstrukcija za poboljšanje neophodnih uvjeta stanovanja prema članku 299. Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Zabrana i vrijeme zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje tijekom izrade plana ne može trajati duže od 2 godine od dana donošenja odluke o izradi plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Izrada Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R 2 2, O 2) financirat će se iz proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/11

Ur. broj: 2156-04-10-1

Matulji, 25. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Željko Grbac oec., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=661&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr