SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
GRAD RAB
Rab-013

13.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 22. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 2. ožujka 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- razvoja ustanova u kulturi,

- manifestacija u kulturi,

- glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti,

- amaterskog stvaralaštva u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, i literarnom stvaralaštvu,

- aktivnosti radija,

- obrazovanja odraslih,

- knjižnične djelatnosti,

- izdavačke djelatnosti,

- kulturno-animacijskih aktivnosti,

- sanacije, održavanja i zaštite spomenika kulture na području Grada Raba,

- arheoloških istraživanja na području Grada Raba,

- posebne programe u području kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 3.309.370,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1. Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1. Pučko otvoreno učilište u iznosu od 2.254.725,00 kn

1.2. Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 551.645,00 kn

2. Program aktivnosti Udruga, manifestacija i donacija u kulturi u iznosu od 503.000,00 kn.

Članak 3.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja Odsjek za društvene djelatnosti, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Raba za 2010. godinu (u daljnjem tekstu:Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2010. godinu.

Plan iz ovog članka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Programa.

Članak 4.

Odsjek za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek) može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 2. ovog Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

Članak 5.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici od točkom 1. iz članka 2. podnose Odsjeku godišnji izvještaj o poslovanju za 2010. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odsjeka i češće.

Korisnici pod točkom 2. članka 2. podnose Odsjeku godišnji izvještaj o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2010. godinu do 1. ožujka 2011. godine.

Članak 6.

Odsjek za društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradonačelniku Grada Raba.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-16

Rab, 2. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Program javnih potreba Grada Raba   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=660&mjesto=51280&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr