SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
GRAD RAB
Rab-008

8.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137,99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 35. Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 2. ožujka 2010. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnina označena kao k.č. 10204/2 put sa 1175 m2 iz Popisa I. k.o Lopar ne koristi kao javno dobro, te se ista isključuje iz opće uporabe.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke i Uvjerenja Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o statusu zemljišta na dan 24. srpnja 1991. godine, Općinski sud u Rabu - Zemljišnoknjižni odjel izvršit će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-11

Rab, 2. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=660&mjesto=51280&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr