SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
OPĆINA LOPAR
73

6.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 20. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, obveznici i način utvrđivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području Općine Lopar i to:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone ili m2 za parkirališta pristupne ceste

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je proračuna Općine Lopar i služi za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće Općine Lopar, za jednogodišnje kalendarsko razdoblje.

Iz komunalnog doprinosa financira se gradnja i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta za:

1) javne površine

2) nerazvrstane ceste

3) groblja

4) javnu rasvjetu

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina ili korisnik prava građenja, odnosno investitor.

U slučaju da je građevna čestica iz prethodnog stavka ovog članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelovima koji odgovaraju veličini njihovog suvlasničkog dijela.

Pravo na djelomično oslobađanje sukladno članku 14. ove Odluke imaju suvlasnici samo u veličini njihovog suvlasničkog dijela.

III. NAČIN OBRAČUNA, VISINA I NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici ili m2 za parkirališta pristupne ceste.

Kada se građevina uklanja zbog gradnje nove građevine ili se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku obujma u odnosu na prijašnju građevinu.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine« broj 136/06).

Članak 5.

Pojedinačno učešće u financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovisi o sljedećim kriterijima:

1. obujmu građevine koja se gradi ili m2

2. lokaciji građevinskog objekta, odnosno zoni kojoj građevinsko zemljište pripada

3. jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa određenog u kunama po m3 (prostornom metru) građevine ili m2 za parkirališta pristupne ceste

Članak 6.

Ovisno o pogodnosti položaja na području Općine Lopar utvrđuju se slijedeće zone za obračun komunalnog doprinosa:

I. ZONA:

- cijelo naselje Lopar, osin radne zone »Sorinj«, otoka Goli i Sv. Grgur

II. ZONA:

- radna zona Sorinj

a) Građevina zatvoreni prostor

b) Natkriveni prostor

c) Parkiralište ili pristupna cesta

III. ZONA:

- otoci Goli i Sv. Grgur

Ovisno o zoni komunalni doprinos plaća se i za:

- Odlagališta: komunalnog, građevinskog otpada, kompostere

- Luke, lučice, privezišta, marine

- Javna parkirališta i parkirališta unutar objekta

- Zabavno rekreacijski sadržaji

- Letalište, aerodromi

- Kampovi

Članak 7.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se u kunama po prostornom metru m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici posebno za svaku zonu iz članka 6. ove Odluke.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka iznosi:

- za I. zonu 180,00 kn/m3

- za II. zonu

a) građevina - zatvoreni prostor 90,00 kn/m3

b) natkriveni prostor 45,00 kn/m3

c) parkiralište ili pristupna cesta 12,00 kn/m2

- za III. zonu 45,00 kn/m3

Članak 8.

Visina komunalnog doprinosa dobiva se umnoškom obujma građevine, odnosno tlocrtne površine otvorene građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke određene za zonu u kojoj se građevina gradi.

Članak 9.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Načelnik Općine Lopar i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 2. točke 2. ove Odluke, te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetom utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Lopar.

Kada obveznik plaćanja komunalnog doprinosa sam gradi pristupnu površinu, dužan je ishodovati dokumentaciju za građenje, predati pristupnu površinu Općini Lopar u vlasništvo bez naknade.

Cijena radova utvrđuje se na temelju provedenog prikupljanja najmanje tri ponude, a nadzor nad postupkom prikupljanja ponuda i nad gradnjom pristupne površine obavlja predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

Članak 10.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Rješenje obvezatno sadrži elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u ukupnom iznosu u roku od 15 dana od dana konačnosti akta na temelju kojeg se može graditi (ili u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu).

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 11.

Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar može odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa i to na način da za komunalni doprinos u iznosu od 25.000,00 kuna do 50.000,00 kuna odobri obročnu otplatu na dvanaest obroka (jedna godina); za komunalni doprinos od 50.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odobri obročnu otplatu na trideset i šest obroka (tri godine) i za komunalni doprinos iznad 100 000,00 kuna odobri obročnu otplatu na šezdeset mjeseci (pet godina) uz ugovaranje valutne klauzule te obvezu plaćanje zatezne kamate u visini eskontne stope HNB-a, s tim da prvi obrok dospijeva u roku od (15) dana od konačnosti akta na temelju kojeg se može graditi, (ili u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu) tj. iznosi 25% od ukupnog iznosa komunalnog doprinosa.

Uslijed nedovoljnog punjenja proračuna, Općina Lopar zadržava pravo neodobravanja obročne otplate.

Članak 12.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje plaćanja kao što je garancija banke, upis hipoteke na imovinu ili bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, ispunjene na iznos cjelokupnog iznosa određenog rješenjem o komunalnom doprinosu.

U slučaju kada obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne plati dva uzastopna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

IV. OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 13.

U potpunosti ili djelomično se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa:

- Općina Lopar

- objekti čija se gradnja financira iz Proračuna Općine Lopar

- trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Lopar osnivač ili većinski vlasnik u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti

- investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, trafostanice, javne govornice, javne garaže, parkirališta, čekaonice namijenjene javnom prometu

- investitore koji grade objekte za javnu kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, kino dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, sportske dvorane i sl., dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva (osim doma za starije i nemoćne osobe) te objekte za potrebe vatrogasne zaštite.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ostvaruju popust u odnosu na komunani doprinos za izgradnju stambenih objekata kojim rješevaju vlastito stambeno pitanje, sukladno trajanju vremena provedenog u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, i to kako slijedi:

- najmanje 4 mjeseca u razdoblju od 30. svibnja 1990. do 15. siječnja 1992. 100%

- do 4 mjeseca 30%

- od 4 do 12 mjeseci 60%

- od 12 - 36 mjeseci 80%

- više od 36 mjeseci 100%

- investitorima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji grade objekte poslovno-proizvodne, stambeno- poslovne i poslovno stambene namjene, posebnom odlukom Načelnika Općine Lopar, može se umanjiti obveza plaćanja komunalnog doprinosa za najviše 70.000,00 kn, a prema točkama 1-5 stavka 2 ovog članka.

Investitore koji grade građevine sukladno socijalnom programu i razvojnom programu (proizvodne djelatnosti, povećanje stalne zaposlenosti i sl.), Načelnik Općine Lopar može posebnom odlukom osloboditi ili djelomično osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Za gradnju zatvorenih bazena ostvaruje se pravo na djelomično oslobađanje u visini do 80% komunalnog doprinosa. Za gradnju hotela i pansiona ostvaruje se pravo na oslobađanje u visini do 50%.

Vlasnik, odnosno investitor, kojem je već jednom obračunat komunalni doprinos u smanjenom iznosu, odnosno ako je bio u potpunosti oslobođen od plaćanja komunalnog doprinosa primjenom odredbi ovog članka, ili primjenom

odredbi dosadašnje Odluke, u slučaju ponovne gradnje, dogradnje, nadogradnje i sl. ima pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa prema kriterijima iz ovoga članka i to za slučaj gradnje, dogradnje, nadogradnje i sl. u obračun komunalnog doprinosa uzima sa cjelokupni obujam novonastale građevine od kojeg se oduzima obujam postojećih građevina.

Posebnom odlukom Načelnika Općine Lopar, može se odobriti vlasniku odnosno investitoru na području radne zone Sorinj djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju da se u radnoj zoni Sorinj već ne obavlja ista ili istovrsna djelatnost.

Oslobođenje po prethodnom stavku ovoga članka ne može biti veće od 80%.

Djelomično se oslobađaju i umanjuju plaćanja komunalnog doprinosa investitori stambenih, poslovno-stambenih i stambeno-poslovnih građevina kao i nositelji rješenja o izvedenom stanju i drugih akata o gradnji kojim se rješava pitanje izvedenog stanja, i to u iznosu od 50% od iznosa popusta iz stavka 2 ovog članka.

Članak 14.

Vlasnici građevinske čestice odnosno investitori koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Lopar (dosadašnjem području Grada Raba) petnaest ili više godina ostvaruju pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa samo za izgradnju stambenih, poslovno-stambenih i stambeno-poslovnih objekata kako slijedi:

- za 90% za građevine obujma do 450 m3

- za 80% za građevine obujma od 450 m3 do 900 m3

- za 70% za građevine obujma od 900 m3 do 1.200 m3

- za 50% za građevine obujma od1.200 m3 do 1.500 m3

- za građevine preko 1.500 m3 nema popusta.

Kao dokaz mjesta prebivališta na području Općine Lopar, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti uvjerenje Policijske postaje Rab. U slučaju gradnje druge i slijedećih građevina, podnositelj je dužan dostaviti potvrdu zemljišno-knjižnog odjela i ureda za katastar o vlasništvu, kao i rješenje o razrezanom komunalnom doprinosu za predmetne građevine.

Kod djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dozvoljava Općini Lopar upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog popusta, koji traje do isteka roka od 20 (dvadeset) godina od pravomoćnosti rješenja.

Članak 15.

Ako je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koristio povlasticu prema članku 14. odluke i objekt proda, daruje ili u cijelosti otuđi u roku od 20 (dvadeset) godina od dana izvršnosti Rješenja, obvezan je platiti komunalni doprinos kojeg je bio oslobođen, osim u slučaju darovanja nasljedniku prvog nasljednog reda koji isti ne smije prodati, darovati ili u cijelosti otuđiti.

Članak 16.

U slučaju oslobađanja od komunalnog doprinosa iz članka 13. i članka 14. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Lopar iz sredstava poreznih prihoda.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/06) te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-03

Lopar, 20. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=659&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr