SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
OPĆINA ČAVLE
73

3.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst; 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području Općine Čavle obavljaju na temelju pisanog ugovora, te način, uvjeti i postupak povjeravanja obavljanja ovih djelatnosti.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

- opskrba pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- prijevoz putnika u javnom prometu

- održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda

- održavanje javnih površina

- održavanje groblja

Svaka od ovih djelatnosti iz prethodnog stavka propisana je i definirana odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 3.

Na području Općine Čavle komunalne djelatnosti obavljaju:

1. trgovačka društva u suvlasništvu i vlasništvu Općine Čavle

2. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova

Članak 4.

Putem komunalnih društava u suvlasništvu Općine Čavle obavljaju se slijedeći komunalni poslovi:

- opskrba pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- prijevoz putnika u javnom prometu

- održavanje čistoće, osim poslova koji su ovom Odlukom povjereni komunalnom društvu u vlasništvu Općine Čavle

- odlaganje komunalnog otpada.

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka obavljaju se sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, odlukama Općinskog Vijeća donesenim sukladno tim propisima, na temelju društvenih ugovora, izjava ili ugovora, ostalih propisa ili akata usvojenih od nadležnih tijela komunalnih društava.

Članak 5.

Putem trgovačkog društva u vlasništvu Općine Čavle obavljaju se slijedeći komunalni poslovi:

- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda- čišćenje sustava oborinske odvodnje

- održavanje javnih površina (održavanje zelenih površina,održavanje autobusnih čekaonica te održavanje dječjih igrališta)

- održavanje groblja

- održavanje čistoće - poslovi čišćenja javnih površina i odvoza pometačine

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka obavljaju se temeljem ugovora, posebnih propisa koji se odnose na

obavljanje komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora.

Članak 6.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. st. 1. alineja 6. i 7. ove Odluke mogu se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju Ugovora, a nakon provedenog postupka javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova.

Članak 7.

Odluku o provedbi javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju Ugovora donosi općinski načelnik općine.

Općinski načelnik donosi odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja a koje se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Nakon provedenog postupka Općinsko Vijeće donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Članak 8.

Opseg i cijena komunalnih poslova određuje se za svaku kalendarsku godinu u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko Vijeće te troškovnikom sačinjenim na temelju navedenog Programa.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 9.

Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora provodi se:

- prikupljanjem ponuda

- javnim natječajem.

Povjeravanju obavljanja komunalnih poslova prikupljanjem ponuda pristupiti će se kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 400.000, 00 kuna.

Povjeravanje obavljanja komunalnih poslova javnim natječajem pristupiti će se kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 400.000,00 kuna.

Na postupak povjeravanja obavljanja poslova prikupljanjem ponuda na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 10., 11., 12., 13. i 14. ove Odluke.

Članak 10.

Poziv za javni natječaj mora sadržavati:

- naziv djelatnosti za koju se objavljuje javni natječaj

- vrijeme na koji se sklapa ugovor

- vrsta i opseg poslova

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja

- potrebno jamstvo za ispunjenje ugovora

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda

- rok važenja ponude

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude

Oglas o javnom natječaju objavljuje se u dnevnom tisku, a nakon toga neizmijenjenog sadržaja, na web stranici Općine Čavle s navedenim datumom objave u dnevnom tisku.

Članak 11.

Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenim omotnicama, s nazivom i adresom naručitelja i ponuditelja te naznakom Ne otvaraj- ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti. Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Općina Čavle, Čavle 206, 51219 Čavle.

Članak 12.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

- izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje komunalne djelatnosti

- potvrdu BON 1 za posljednje dvije dostupne financijske godine iz kojeg je razvidno da je ponuditelj pozitivno poslovao i BON 2 ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja

- natječaja iz kojeg je razvidno da ponuditelj nije imao blokadu računa dulju od 15 (petnaest) dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci.

- potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 (trideset) dana od dana raspisivanja natječaja iz koje je razvidno da ponuditelj nema dugovanja s osnove javnih davanja

- uvjerenje suda o nekažnjavanju za ponuditelja i odgovornu osobu ponuditelja ne stariju od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

- referentnu listu izvršenih ugovora u posljednjih 5 (pet) godina, s potvrdama naručitelja o najmanje 5 (pet) uredno izvršenih ugovora stih ili sličnih i financijski odgovarajućih poslova

- izjavu o djelu ugovora koji se ustupa podizvoditelju

- referencu ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (broj i struktura djelatnika, oprema, poslovni prostor i sl.)

Sve isprave iz stavka 1.ovog članka mogu se podnijeti u preslici, ali se originali moraju dati na uvid.

Članak 13.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja pristupit će otvaranju pristiglih ponuda u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.

O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Na osnovi ocjene pristiglih ponuda Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja će donijeti prijedlog za odabir ponude.

Prednost prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova iz članka 2. ove Odluke imati će ponuditelj koji je ponudio najnižu cijenu.

U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu sljedeći kriterij, i to upravo redom kojim su navedeni, za odabir su:

- najbolje reference za ranije obavljanje iste ili slične poslove,

- najduži jamstveni rok,

- najkraći rok izvršenja komunalnih poslova.

Općinski načelnik razmotriti će prijedlog za odabir ponude te isti podnijeti Općinskom vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama, na donošenje odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora.

Općinsko Vijeće donosi Odluku o izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova i to na temelju slijedećih kriterija:

- poslovni ugled podnositelja ponude

- sposobnost za obavljanje poslova: tehnička i kadrovska sposobnost

- povoljnost ponude.

Protiv Odluke o izboru nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor.

Općinsko Vijeće može donijeti Odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na Natječaj.

Članak 14.

Na temelju Odluke Općinskog Vijeća općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor

- vrijeme na koje se sklapa ugovor

- vrstu i opseg posla

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 15.

Pravne ili fizičke osobe - isporučitelji komunalnih usluga koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2.ove Odluke, dužni su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost općinskog načelnika najkasnije 30 dana prije njene promjene.

U prvoj godini ugovorena cijena se ne smije mijenjati.

Općinski načelnik je dužan dati svoju suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave prijave cjenika, u suprotnom smatrat će se da je suglasnost dana.

Ukoliko Općinski načelnik donese negativno mišljenje o predloženom cjeniku komunalnih usluga isti se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene usluge i njezinu,

- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,

- postupak promjene cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom.

Članaka 16.

Ugovori zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke vrijede do isteka roka na koji su Ugovori zaključeni.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 14/06.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/01

Ur. broj: 2170-03-10-01-6

Čavle, 25. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr