SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
OPĆINA ČAVLE
73

2.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst; 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju Ugovora o koncesiji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje u Općini Čavle na temelju Ugovora o koncesiji mogu obavljati pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje komunalne djelatnosti, te utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

Članak 2.

U Općini Čavle na temelju Ugovora o koncesiji obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

- crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- prijevoz pokojnika,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje se na rok od 5 godina.

Članak 3.

Postupak davanja koncesije provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesije.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi općinski načelnik.

Postupak dodjele koncesije provodi stručno Povjerenstvo koje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, a imenuje ga općinski načelnik.

Stručno povjerenstvo vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih, i o svom radu sastavlja zapisnik koji prosljeđuje Općinskom načelniku.

Na temelju ovog zapisnika Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 4.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, kojom započinje postupak davanja koncesije objavljuje općinski načelnik u »Narodnim novinama« RH, a nakon toga može se neizmijenjenog sadržaja objaviti i u dnevnom tisku te web stranici Općine Čavle s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije

2.a) predmet koncesije

b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije

c) mjesto obavljanja djelatnosti koncesije

d) rok trajanja koncesije

3. a) rok za predaju ponuda

b) adresu na koju se moraju poslati ponude

c) jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane

4. osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuju njihovo ispunjenje

5. kriteriji koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

6. datum otpreme obavijesti

7. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe

8. oznaku vrste postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije.

Članak 6.

Nakon provedenog postupka davanja koncesije, Općinsko Vijeće Općine Čavle donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt kojeg donosi Općinsko Vijeće Općine Čavle na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

- kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

- sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije,

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti.

Članak 7.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:

1. naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke

2. naziv ponuditelja

3. predmet koncesije

4. prirodu i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije

5. rok trajanja koncesije

6. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj

7. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati

8. rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije

9. obrazloženje razloga za odabir ponuditelja

10. uputu o pravnom lijeku

11. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, Ugovor o koncesiji sklapa Općinski Načelnik.

Članak 8.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje

2. rok na koji se koncesija daje

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu

5. prava i obveze davatelja koncesije

6. prava i obveze koncesionara

7. jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara

8. način prestanka koncesije

9. ugovorne kazne.

Davatelj koncesije ne smije potpisati Ugovor o koncesiji prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Članak 9.

Ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, vrijede do isteka roka na koji su Ugovori zaključeni.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 14/06.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/10-01/01

Ur. broj: 2170-03-10-01-5

Čavle, 25. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr