SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD RIJEKA
73

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/06 i 20/08) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Sadržaj pojma javne površine određen je odlukom kojom se uređuje komunalni red.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 4. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) zamjenjuju se riječima: »Gradsko vijeće Grada Rijeke«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Lokacije, uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta utvrđuju se Pravilnikom iz članka 4. ove Odluke.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. za prodaju robe iz pokretnog vozila sukladno propisima kojima se uređuje trgovina.«

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. i 5. riječ: »Poglavarstvo »zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. obvezu zakupnika da o svom trošku ishoduje lokacijsku dozvolu ili akt kojim se odobrava građenje, ako su potrebni prema propisima kojima se uređuje građenje,«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 1. i 3. riječ: »Poglavarstvo » u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

U članku 19. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ne postavi privremeni objekt odnosno predmet sukladno članku 5. ove Odluke i ugovoru o zakupu,«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. riječi: »Zakona o obveznim odnosima« zamjenjuju se riječima: »zakona kojim se uređuju obvezni odnosi«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Odjel može na temelju suglasnosti Gradonačelnika, odobriti ustupanje ugovora o zakupu i više puta ako zakupnik iz zdravstvenih, socijalnih ili gospodarskih razloga nije u mogućnosti obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu.«

Članak 10.

U članku 22. stavku 4. riječi: »Odlukom o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 17/06) zamjenjuju se riječima: »odlukom kojom se uređuje komunalna naknada«.

U stavku 5. riječi: »Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/96, 7/97, 16/98, 24/98, 28/99, 6/00, 22/00, 3/01- pročišćeni tekst, 6/01, 10/02, 7/04, 2/05, i 28/06) zamjenjuju se riječima: »odlukom kojom se uređuje davanje u zakup poslovnog prostora«.

U stavku 6. riječi: »Odlukom o komunalnoj naknadi« zamjenjuju se riječima: »odlukom iz stavka 4. ovoga članka«.

Članak 11.

U članku 23. stavku 1., u tekstu tablice u koloni »Vrsta privremenog objekta« pod rednim brojem 1. riječi: »(osim ambulantne prodaje)« brišu se.

Članak 12.

U članku 28. stavku 3. riječi: »motornih vozila (ambulantna prodaja)« zamjenjuju se riječima: »pokretnih vozila«.

Članak 13.

U članku 30. stavku 1. i 3. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/15

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 25. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr