SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD RIJEKA
73

19.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. veljače 2010. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i mjerila za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program), postupak i tijela za donošenje Liste prioriteta te način praćenja izvršenja Programa.

Članak 2.

Sredstva za sufinanciranje Programa osiguravaju se iz sredstava spomeničke rente.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se za provedbu Programa, za građevine kako slijedi:

- građevine koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro,

- građevine koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I-612-08/06-06/0162, UR. BROJ: 532-04-01-1/4-06-2) - u daljnjem tekstu: Rješenje.

II. UVJETI I MJERILA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA

Članak 3.

Utvrđivanje Programa i njihovo uvrštavanje na Listu prioriteta provodi se putem javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje programa (u daljnjem tekstu: prijava), kojeg raspisuje Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: Odjel, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara).

Prijavu može podnijeti vlasnik/suvlasnik građevine iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Prijavu ne može podnijeti vlasnik/suvlasnik građevine koji u građevini obavlja poslovnu djelatnost, a koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad) s osnova spomeničke rente.

Članak 4.

Program koji predlaže vlasnik/suvlasnik građevine (u daljnjem tekstu: podnositelj prijave) mora biti cjelovit te obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja i krova građevine.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, podnositelj prijave može predložiti Program koji obuhvaća sanaciju i obnovu samo pročelja ili krova, ako uz prijavu podnese valjane dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima arhitektonske i građevinske struke.

Članak 5.

Broj bodova po pojedinom mjerilu za sufinanciranje Programa utvrđuje se kako slijedi:

1. Konzervatorske valorizacije građevine, i to:

a)spomenička vrijednost - 12 bodova

b)povijesno-arhitektonska i povijesno-urbanistička vrijednost - 10 bodova

c)definirana arhitektura - 8 bodova

d)uklopljenost u ambijent - 4 boda

2. Vlasništva građevina, i to:

a) većinsko vlasništvo fizičkih osoba - 10 bodova

b) većinsko vlasništvo pravnih osoba:

- Grada - 6 bodova

- drugih pravnih osoba - 3 boda

3. Namjene građevine, i to:

a)stambena i stambeno-poslovna namjena - 10 bodova

b)poslovna namjena - 4 boda

c)kulturna, školska i zdravstvena namjena - 6 bodova

d) vjerska namjena - 2 boda

e) ostale namjene - 1 bod

4. Građevinskog stanja pročelja i krovova, i to:

a)izdano pravomoćno rješenje nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih mjera zaštite - 10 bodova

b)loše - 8 bodova

c)srednje - 6 bodova

d)dobro - 2 boda

5. Smještaja građevine unutar zone zaštite sukladno Rješenju, i to:

a)A-zona (zona prioriteta) i pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro - 12 bodova

b)B-zona - 6 bodova

c)C-zona - 4 boda.

Članak 6.

Svi poslovi u svezi s provedbom Programa moraju biti izvedeni sukladno odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Ako su na građevini ranije bili izvedeni radovi suprotno propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara, podnositelj prijave dužan je o svom trošku, u okviru izvršenja Programa, izvesti sve potrebne radove na građevini u cilju njezina dovođenja u prvobitno stanje sukladno posebnim uvjetima utvrđenim od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 7.

Podnositelj prijave koji je uvršten na Listu prioriteta, a koji je sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava obvezan provoditi postupak javne nabave radova, dužan je postupak nabave u svezi s provedbom Programa provoditi sukladno tim propisima.

Ako prema propisima iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prijave nije obvezan provoditi postupak javne nabave radova, dužan je Odjelu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara dostaviti dokaz da je ponudu s najnižom cijenom odabrao na temelju najmanje tri prikupljene ponude.

U postupku odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na građevini u kojoj je Grad suvlasnik, podnositelj prijave dužan je osigurati sudjelovanje predstavnika Grada.

Iznos troškova za izvođenje radova u odabranoj ponudi na temelju koje će Grad i podnositelj prijave sklopiti ugovor o sufinanciranju radova sanacije i obnove građevine, ne smije odstupati više od 5% od iznosa troškova koje je podnositelj prijave iskazao u ponudi prilikom podnošenja prijave.

U slučaju da je iznos troškova veći od iznosa određenog u stavku 4. ovoga članka, podnositelj prijave će iznos razlike snositi samostalno.

Članak 8.

Podnositelj prijave dužan je uz prijavu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, određenu u obrascu prijave, u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Članak 9.

Sufinanciranje Programa obavlja se ovisno o zonama zaštite u kojima se nalaze građevine.

Zone zaštite iz stavka 1. ovoga članka utvrđene su Rješenjem.

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom Programu, sufinancirat će se kako slijedi:

a) u 50% iznosu za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro,

b) u 40% iznosu za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone.

Članak 10.

Izvršenje Programa obavlja se sukladno utvrđenoj Listi prioriteta, a broj Programa koji se sufinancira ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada.

III. POSTUPAK I TIJELA ZA DONOŠENJE LISTE PRIORITETA

Članak 11.

Javni poziv za dostavu prijava objavljuje se u medijima i na web stranici Grada www.rijeka.hr, a otvoren je za podnošenje prijava najduže 90 dana od dana njegove objave.

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se svake dvije godine i to najkasnije do kraja mjeseca ožujka.

Članak 12.

Prijave za sufinanciranje Programa podnose se Gradu u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na web stranici Grada www.rijeka.hr.

Prijavu koja je popunjena na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka, podnositelj prijave Gradu treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom dokumentacijom određenom u obrascu prijave, na adresu: Grad Rijeka, 51000 Rijeka, Titov trg 3 (središnja pisarnica Grada Rijeke).

Prijave koje nisu podnesene sukladno odredbama ovoga Pravilnika neće se uzeti u razmatranje.

Članak 13.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, pristigle prijave Odjel, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara dostavlja Povjerenstvu za obradu prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i šest članova.

Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka čine:

- članovi Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada,

- jedan predstavnik Odjela, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara,

- jedan predstavnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije stambeni poslovi.

Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na vrijeme od tri godine.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- stručno vrednovanje podnesenih prijava,

- bodovanje po zaprimljenim prijavama,

- utvrđivanje prijedloga Liste prioriteta.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Odjel, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Članak 14.

Na temelju stručnog vrednovanja podnesenih prijava te izvršenog bodovanja mjerila sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.

Prijedlog Liste prioriteta sadrži:

- redni broj Programa,

- naziv Programa,

- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijave,

- broj bodova po pojedinim mjerilima za svaki Program,

- ukupan zbroj bodova za svaki pojedini Program.

Redoslijed Programa na prijedlogu Liste prioriteta utvrđuje se na osnovi ukupnog zbroja bodova po pojedinim mjerilima za svaki Program.

Članak 15.

Nakon utvrđenog prijedloga Liste prioriteta Odjel, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara će prema redoslijedu na prijedlogu Liste prioriteta pozivati podnositelje prijava radi sklapanja predugovora o sufinanciranju radova sanacije i obnove građevine (u daljnjem u tekstu: predugovor).

Ako se pojedini podnositelj prijave ne odazove pozivu iz stavka 1. ovoga članka u roku od sedam dana od dana dostave poziva, smatrat će se da je odustao od provedbe Programa te će Odjel, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara pozvati sljedećeg po redoslijedu na prijedlogu Liste prioriteta.

Članak 16.

Na osnovi sklopljenih predugovora u smislu članka 15. ovoga Pravilnika, konačni redoslijed Programa i Listu prioriteta utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, najkasnije do 30. studenog tekuće godine u kojoj je poziv objavljen.

Lista prioriteta donosi se za razdoblje od dvije iduće proračunske godine.

Listu prioriteta Odjel će objaviti na web stranici Grada www.rijeka.hr.

Članak 17.

Podnositelj prijave koji je uvršten na Listu prioriteta (u daljnjem tekstu: Korisnik) će, nakon provedbe postupka nabave radova sanacije i obnove građevine sukladno članku 7. ovoga Pravilnika, s Gradom sklopiti ugovor o sufinanciranju radova sanacije i obnove građevine.

IV. IZVRŠENJE PROGRAMA

Članak 18.

Praćenje izvršenja Programa provodi Odjel, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Odjel, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara:

- predlaže konačni redoslijed Programa i Listu prioriteta Gradonačelniku,

- provodi kontrolu izvješća o izvršenju Programa,

- predlaže isplate sredstava za sufinanciranje Programa,

- predlaže Gradonačelniku brisanje Korisnika s Liste prioriteta sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Korisnik je dužan izvršiti Program u razdoblju važenja Liste prioriteta na koju je uvršten.

Korisnik je dužan Odjelu dostaviti godišnje izvješće o izvršenju Programa, a najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Izvješće iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži: opis faza izvršenja, ovjerenu privremenu ili okončanu situaciju, financijsko izvješće s pregledom ukupno utrošenih sredstava, a posebice sredstava koja sufinancira Grad, izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima, izjavu Konzervatorskog odjela u Rijeci da su radovi izvedeni u skladu s prethodnim odobrenjem te po okončanim radovima zapisnik o primopredaji radova potpisan od strane Korisnika, izvođača radova i Konzervatorskog odjela u Rijeci pod čijim je nadzorom Program izvršen.

Članak 20.

Sufinanciranje Programa obavlja se na temelju zahtjeva Korisnika za isplatu sredstava, koji sadrži izvješće iz članka 19. ovoga Pravilnika.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Korisnik podnosi Odjelu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Sredstva za sufinanciranje programa Grad će isplatiti Korisniku u roku od 30 dana od dana prihvaćanja zahtjeva od strane Odjela, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Članak 21.

U slučaju neizvršenja obveza Korisnika utvrđenih u članku 19. stavku 1. i 2. ovoga Pravilnika, Korisnik će biti brisan sa Liste prioriteta.

Odluku o brisanju Korisnika s Liste prioriteta donosi Gradonačelnik, na prijedlog Odjela, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Korisnik koji je brisan sa Liste prioriteta dužan je Gradu vratiti primljena sredstva zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, koja počinje teći od dana kada je Grad korisniku doznačio sredstva.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/06 i 11/07).

Članak 23.

Postupci izvršenja Programa započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/06 i 11/07) dovršit će se odgovarajućom primjenom odredbi ovoga Pravilnika, najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Podnositelji prijava koji su uvršteni na Liste prioriteta donesene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a nisu započeli sa izvršenjem Programa do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, brisat će se sa Listi prioriteta.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/42

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 25. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=659&mjesto=51000&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr