SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD RIJEKA
73

18.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02 i 63/07) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. veljače 2010. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
na području Grada Rijeke

Članak 1.

U Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/08 i 40/09) - u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa, u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti obavlja se sukladno pravilima sadržanim u Oduci

Rokovi otplate

Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točka 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2.

Mjera

Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta

Ciljevi

Poticaj poduzetnicima na strateški nastup na tržištu

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Subvencija za troškove izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta u visini do 50% troškova, a najviše do 15.000 kuna

U točki 1.3. u koloni: »Provedba« broj: »30« zamjenjuje se brojem: »50«.

Iza točke 1.4. dodaje se nova točka 1.5. koja glasi:

»1.5.

Mjera

Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna

Ciljevi

Poticaj poduzetnicima u implementaciji industrijskog dizajna za oblikovanje novih i
unapređenje postojećih proizvoda

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Subvencija za troškove implementacije industrijskog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade prototipa dizajna, u visini do 50% troškova, a najviše do 30.000 kuna

Dosadašnje točke 1.5., 1.6., 1.7. i 1.8. postaju točke 1.6., 1.7., 1.8. i 1.9.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. iza točke 2.2. dodaje se nova točka 2.3. koja glasi:

»2.3.

Mjera

Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Ciljevi

Poticaj poduzetnicima na usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti zaposlenika

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Subvencija za troškove obrazovanja i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne oblike obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad u visini do 30%
troškova, a najviše do 15.000 kuna

Dosadašnje točke 2.3, 2.4., 2.5., 2.6. i 2.7. postaju točke 2.4., 2.5. 2.6., 2.7. i 2.8.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. u točki 3.2. u koloni: »Provedba« iza riječi: »Grada« dodaju se riječi: »i subvencija kamatne stope utvrđena Programom«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Visinu sredstava koja su namijenjena za provedbu mjera iz Programa utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).«

Članak 6.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Javni poziv se objavljuje na web stranici Grada www.rijeka.hr, a obavijest o objavljenom javnom pozivu obznanjuje se i u dnevnom tisku. Poduzetnicima koji su uključeni u sustav »sms info-poduzetnik« i iskazali interes za dobiva

nje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom javnom pozivu upućuju se i putem tog sustava.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava iz članka 12. stavka 2. ovoga Programa.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6., postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/45

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 25. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr