SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
GRAD RIJEKA
73

15.

Na temelju članka 46. stavka 1. i 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05, 111/06, 63/08 i 124/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi prijevoza.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. autotaksi je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu,

2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,

3. vozač autotaksi vozila je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ima položen ispit iz članka 24. ove Odluke,

4. autotaksi vozilo je osobni automobil bijele boje namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te ovom Odlukom,

5. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza je akt na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada.

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 4.

Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).

Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Grad, Odjel gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel).

Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina.

Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

Odjel vodi upisnik izdanih dozvola.

Članak 5.

Dozvola sadrži: ime i prezime odnosno naziv i prebivalište/sjedište autotaksi prijevoznika, područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme važenja te tip i registarsku oznaku vozila.

Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje dozvole te sadržaj i način vođenja upisnika iz članka 4. stavka 5. ove Odluke utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza.

Članak 6.

Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem/ prebivalištem na području Grada koja:

1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom iz članka 24. ove Odluke,

3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 19. ove Odluke.

Članak 7.

Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika.

Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i slijedeće dokumente:

1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2. uvjerenje o položenom ispitu iz članka 24. ove Odluke,

3. presliku prometne dozvole,

4. cjenik usluge autotaksi prijevoza,

5. izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.

Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj potrebnih dozvola i vrijeme za koje se dozvola traži.

Članak 8.

Odjel će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7. ove Odluke.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 9.

Autotaksi prijevoznik može podnijeti Odjelu zahtjev za obnovu dozvole najkasnije tri mjeseca prije isteka njezina važenja.

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 7. ove Odluke.

Odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 6. i 7. ove Odluke.

Odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:

1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno ili ako se nije pridržavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom,

2. je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, što se utvrđuje na osnovu evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu te pravomoćnih presuda sudbenih tijela.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 10.

Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u sljedećim slučajevima:

1. prestankom važenja licencije,

2. na zahtjev autotaksi prijevoznika,

3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio dozvolu,

4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika,

5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole uzastopno 30 dana,

6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama zakona, drugih propisa i ove Odluke.

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

Članak 11.

Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno prebivalištem izvan područja Grada može obavljati autotaksi prijevoz na području Grada isključivo ako mu je područje Grada krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 12.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila putnika ili skupinu putnika prima na jednom mjestu.

Članak 13.

Vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Članak 14.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:

1. dozvolu,

1. cjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku),

2. plan Grada.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 15.

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja naruči prijevoz bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

Članak 16.

Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu suglasnost putnika, u autotaksi vozilo primiti više putnika koji idu u istom pravcu.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem odnosno putem kojeg odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja.

Članak 17.

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji je način prijevoz naručen.

Članak 18.

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće završiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

IV. AUTOTAKSI VOZILO

Članak 19.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i slijedeće uvjete:

1. može imati najviše devet sjedala u koje se ubraja i sjedalo za vozača,

2. mora biti bijele boje,

3. mora imati na bočnim stranama istaknuto obilježje »RIJEČKI TAKSI« te naziv pravne odnosno ime fizičke osobe kojoj je izdana dozvola, a na prednjem staklu naljepnicu sa brojem i rokom važenja dozvole.

Članak 20.

Autotaksi prijevoznik može autotaksi vozilo koristiti za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, pod uvjetom da reklamne poruke i oglasi ne zaklanjaju bijelu boju vozila i obilježja na autotaksi vozilu istaknuta sukladno članku 19. stavku 1. točki 3. ove Odluke.

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 21.

Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta utvrđuje Gradonačelnik.

Zabranjeno je duže zaustavljanje autotaksi vozila na mjestima koja nisu obilježena kao autotaksi stajalište.

Članak 22.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom.

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv autotaksi stajališta, broj stajališnih mjesta i radno vrijeme.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta.

Uređivanje i održavanje autotaksi stajališta obavlja Grad.

VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 23.

Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se Cjenikom, kojeg ovjerava Odjel.

Cjenik iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

1. cijenu za relaciju do 5 km koja je fiksna i predstavlja startnu cijenu,

2. cijenu za jedan kilometar vožnje izraženu u kunama (bez lipa), za relaciju preko 5 km,

3. cijenu za jedan sat vožnje brzinom manjom od granične ili za stajanje, koja ne može biti manja od cijene za jedan kilometar vožnje,

4. cijenu za vožnju noću.

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 sata do 6,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz stavka 2. ovoga članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza iz stavka 3. točke 1., 2,. 3. i 4. ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik.

VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA

Članak 24.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada.

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja propisuje Odjel.

Ispit se polaže pred Povjerenstvom kojeg imenuje Gradonačelnik.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke zajednice Grada Rijeke, a dvoje su predstavnici Grada.

Članovi Povjerenstva moraju imati visoku stručnu spremu iz područja prometa, kulture, gospodarstva ili turizma.

O položenom ispitu Povjerenstvo izdaje uvjerenje.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ugovori o koncesiji sklopljeni temeljem Odluke o autotaksi prijevozu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/04 i 37/05) ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni.

Autotaksi prijevoznik koji autotaksi prijevoz obavlja na temelju ugovora o koncesiji, može raskinuti ugovor i prije isteka vremena na koje je sklopljen te podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole, ako ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 6. i 7. ove Odluke.

Autotaksi prijevoznik koji nakon isteka vremena važenja ugovora o koncesiji ne dobije dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza, gubi pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/04 i 37/05).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/31

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 25. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=659&mjesto=51000&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr