SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
GRAD VRBOVSKO

3.

Na temelju članka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj153/09) članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovsko (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09.-ispr.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 4. veljače 2010. godine, donosi

ODLUKU
o vodoopskrbi

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način opskrbe korisnika vodom za piće, sanitarne potrebe, protupožarnu zaštitu i potrebe obrane putem javne vodovodne mreže i mjere zaštite pitke vode na području Grada Vrbovskog, te prava i obveze trgovačkog društva »Komunalac« d.o.o. Vrbovsko (u daljnjem tekstu: Društvo), s jedne strane i potrošača vode s druge strane.

Vodoopskrbnu djelatnost na području iz stavka 1. ovog članka ove Odluke obavlja »Komunalac« d.o.o., Željeznička 1a., Vrbovsko.

Članak 2.

Vodoopskrbni sustav čine skup objekata i uređaja za obavljanje poslova zahvaćanja i crpljenja podzemnih i površinskih voda za piće i druge potrebe, njihovo pročišćavanje do stupnja zdravstvene ispravnosti, dovođenje do mjesta potrošnje i raspodjela potrošačima te javna vodovodna mreža na području Grada Vrbovskog.

Javnu vodovodnu mrežu sačinjavaju magistralni cjevovodi, ulična mreža i priključci za vodovodni sustav, zaključno s glavnim vodomjerom i vodomjernim oknom.

Članak 3.

Individualnu vodovodnu mrežu čine vodovodne instalacije koje se nastavljaju na javnu vodovodnu mrežu iza glavnog vodomjera do krajnjeg potrošača vode.

Individualna vodovodna mreža u vlasništvu je vlasnika nekretnine.

Članak 4.

Potrošač vode u smislu ove Odluke je fizička ili pravna osoba koja koristi vodu iz vodovodnog sustava. Smatra se da je potrošač vode vlasnik nekretnine ili njezin korisnik na temelju ugovora o najmu, zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom nekretnine.

Uz potrošača vode za ispunjenje obveze nastale potrošnjom vode prema Društvu jamči i vlasnik nekretnine, ukoliko se osoba potrošača vode razlikuje od vlasnika nekretnine.

Vlasnik nekretnine dužan je pisanim putem obavijestiti Društvo o promjeni potrošača vode na toj nekretnini, jer je u protivnom vlasnik nekretnine dužan ispuniti obveze nastale potrošnjom vode prema Društvu.

Članak 5.

Društvo je dužno trajno i kvalitetno obavljati vodoopskrbnu djelatnost, osigurati održavanje vodoopskrbnog sustava i javne vodovodne mreže u stanju funkcionalne sposobnosti te poduzimati odgovarajuće mjere za očuvanje i zaštitu prirode, sve u skladu s posebnim propisima i tehničkim mogućnostima.

Društvo je dužno osigurati stalni i sustavni pregled vode i poduzimati mjere za osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za piće i tehničke ispravnosti uređaja te podatke o tome dostavljati nadležnoj vodopravnoj i sanitarnoj inspekciji.

Društvo je dužno voditi očevidnik o količinama zahvaćene i crpljene vode te podatke dostavljati »Hrvatskim vodama d.o.o.«.

2. PRIKLJUČAK NA JAVNU VODOVODNU MREŽU

Članak 6.

Na području javne vodovodne mreže iz članka 2. ove Odluke vlasnici nekretnina iste priključuju na javnu vodovodnu mrežu izvodom vodovodnog priključka.

Nekretnina koja je izgrađena bez propisanih pozitivnih uvjeta, te ona bez dokaza o uredno plaćenom komunalnom doprinosu neće se priključiti na javnu vodovodnu mrežu.

Članak 7.

Prije izvođenja vodovodnog priključka vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je Društvu platiti troškove priključenja na javnu vodovodnu mrežu.

Izvođenje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Društvo na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine uz pismenu suglasnost vlasnika nekretnine.

Troškove premještaja vodovodnog priključka ili odvajanje instalacija i priključka snosi vlasnik ili korisnik nekretnine.

Članak 8.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodovodnog okna, vrstu materijala za priključak, položaj i promjer cijevi, te vodomjer, ventil i sl. određuje Društvo, vodeći računa o interesima i potrebama potrošača, tehničkim mogućnostima i pozitivnim posebnim propisima.

Članak 9.

Ukoliko se vodom putem istog glavnog vodomjera opskrbljuju potrošači različitih kategorija u odnosu na cijenu vode, Društvo će zahtijevati izvedbu posebnog (novog) priključka ili će u pisanom obliku s vlasnikom nekretnine ugovoriti način obračuna.

U slučaju ugovaranja načina obračuna taj se ugovor mora postići u roku od 15 dana od upućenog poziva Društva. Ukoliko se ugovorne strane (Društvo i vlasnik nekretnine) ne dogovore u tom roku, smatra se da vlasnik nekretnine pristaje na analognu primjenu obračuna potrošnje vode, koji je predviđen u odredbama glave 4. ove Odluke o raspodjeli utrošene vode (članci 16. - 19.) i glave 6. ove Odluke o utvrđivanju cijene vode (članci 24. i 26.).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka moguć je jedino ako postoje tehničke mogućnosti za izvedbu posebnog (novog) priključka.

3. POTROŠNJA VODE

Članak 10.

Potrošnja vode mjeri se na glavnom vodomjeru na temelju očitanog stanja, te se izražava u m3.

Očitavanje stanja na vodomjeru, za kategoriju potrošača - pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku, uslužnu ili druge djelatnosti, te za potrošače - stanare u stambenim zgradama (iz čl. 17. ove Odluke) vrše se mjesečno zaključno do 25-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Očitavanje stanja na vodomjeru, za preostale kategorije potrošača (preostala domaćinstva) koje nisu obuhvaćene odredbom stavka 2. ovog članka vrši se najmanje dva puta godišnje, kada to odredi Uprava Društva i u slučaju promjene cijene vode ili drugim opravdanim situacijama.

Članak 11.

Račun za utrošenu vodu Društvo ispostavlja potrošaču jednom mjesečno, osim potrošačima čija mjesečna potrošnja vode prelazi 2000 m3 kojima se račun ispostavlja dva puta mjesečno.

Obračun usluga Društva temeljem ove Odluke vrši se do 25-og u mjesecu za tekući mjesec.

Dospijeće za plaćanje računa Društvu za kategoriju potrošača - pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku, uslužnu ili druge djelatnosti je 8 dana od primitka računa, a za ostale potrošače 15 dana od dana primitka računa.

Dospijeće za plaćanje računa Društvu za kategoriju potrošača iz članka 10. stavak 3. je 15 dana od primitka obračuna po izvršenom očitavanju stanja vodomjera, a za mjesečne predujmove potrošnje obračunate sukladno čl. 12. ove Odluke do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 12.

U slučaju kada se potrošnja vode ne može utvrditi očitavanjem stanja na glavnom vodomjeru, potrošnju određuje Društvo, prema prosjeku potrošnje vode u prethodna tri mjeseca.

Članak 13.

Društvo je dužno pismeno upozoriti potrošača ukoliko uoči da mu je potrošnja vode znatnije porasla u odnosu na uobičajeni prosjek potrošnje.

Članak 14.

Prilikom očitavanja stanja na glavnom vodomjeru Društvo je obvezno voditi računa o ispravnosti vodomjera.

Društvo je odgovorno za redovno baždarenje (svake 4 godine) te održavanje i zamjenu glavnog vodomjera.

U slučaju da se uoči neispravnost vodomjera Društvo je u obvezi popraviti ili zamijeniti vodomjer u roku od 7 dana od dana utvrđivanja njegove neispravnosti, odnosno podnesenog zahtjeva potrošača.

Troškove baždarenja, održavanja, popravka i zamjene glavnog vodomjera snosi Društvo.

Članak 15.

Potrošač je obvezan izvijestiti Društvo o eventualno uočenim oštećenjima vodovodnog priključka.

Potrošač može, ukoliko posumnja u ispravnost glavnog vodomjera glede iskaza potrošnje vode, zahtijevati od Društva njegovu kontrolu.

4. RASPODJELA UTROŠENE VODE

Članak 16.

Potrošnja vode raspoređuje se na temelju očitanog stanja na glavnom vodomjeru na sve potrošače razmjerno broju članova domaćinstava pojedinog potrošača ili na temelju očitovanja individualnih (vlastitih, sekundarnih) vodomjera.

Ukoliko se potrošnja vode raspoređuje razmjerno utrošku očitanom na individualnom vodomjeru, te se vrijednosti moraju usklađivati s očitanom vrijednošću potrošnje na glavnom vodomjeru, koji je mjerodavan za naplatu usluge.

Članak 17.

U slučaju kada je glavni vodomjer postavljen za zgradu u kojoj ima više potrošača, raspodjela potrošnje vode vrši se na način predviđen u članku 18. i 19. ove Odluke.

Članak 18.

Ukoliko svi potrošači u jednoj zgradi imaju ugrađene individualne vodomjere, potrošnja vode očitana na glavnom vodomjeru raspodjeljuje se na potrošače prema očitanim stanjima na individualnim vodomjerima.

U slučaju iz prethodnog stavka potrošači su dužni snositi i razliku nastalu između potrošnje očitane na glavnom vodomjeru i zbroja potrošnje po individualnim vodomjerima.

Razlika potrošnje iz prethodnog stavka obračunava se razmjerno očitanim stanjima individualnih vodomjera.

Članak 19.

Ukoliko svi potrošači u jednoj zgradi nemaju ugrađene individualne vodomjere, raspored utrošene vode vrši se na temelju očitane potrošnje vode na glavnom vodomjeru, na način da potrošači koji imaju ugrađeni individualni vodomjer plaćaju vodu prema očitanom stanju na tom vodomjeru, a oni potrošači koji nemaju ugrađeni individualni vodomjer plaćaju prema očitanom stanju na glavnom vodomjeru razmjerno broju članova domaćinstva.

Ukoliko se i nakon raspodjele utrošene vode opisane u prethodnom stavku utvrdi razlika neraspoređene vode, ista se raspodjeljuje na sve potrošače te zgrade razmjerno potrošnji vode utvrđenoj na način iz prethodnog stavka.

5. NAČIN OPSKRBE VODE

Članak 20.

Društvo je dužno bez prekida putem javne vodovodne mreže opskrbljivati potrošače dovoljnim količinama vode.

Članak 21.

U slučaju predviđenih prekida opskrbe vodom (izmjena cijevi, popravak objekata i uređaja vodoopskrbnog sustava i sl.) i u slučaju zdravstvene neispravnosti vode Društvo je dužno obavijestiti potrošače o tom prekidu 3 dana prije istog, odnosno o zdravstvenoj neispravnosti vode odmah kada se ista utvrdi.

Obavijesti iz prethodnog stavka Društvo je dužno odaslati potrošačima pravovremeno putem sredstava javnog priopćenja i putem oglasnih panoa na području na kojem je došlo do prekida, odnosno zdravstvene neispravnosti vode.

Članak 22.

U slučaju poremećaja u vodoopskrbi Uprava Društva uz suglasnost njegova Nadzornog odbora može uvesti ograničenje potrošnje za sve ili pojedine potrošače.

Potrošači su dužni pridržavati se uputa i odredbi o racionalnom trošenju vode.

Ukoliko nastupi veći poremećaj u vodoopskrbi Uprava Društva utvrđuje prioritet opskrbe vodom.

Društvo ne odgovara za štete nastale potrošačima uslijed prekida opskrbe vodom.

Članak 23.

U slučajevima kada na području Grada dođe do prekida javne vodoopskrbe, zbog posljedica elementarnih nepogoda, Uprava društva će osigurati korisnicima besplatnu dopremu vode u cisternama.

Kada zbog dužeg sušnog razdoblja domaćinstva u naseljima u kojima nije izgrađena vodovodna mreža ostanu bez pitke vode, Društvo će osigurati besplatnu isporuku jedne cisterne vode mjesečno po domaćinstvu (8 m3).

U slučaju većeg kvara na cisternama u domaćinstvima, Grad Vrbovsko će za takve namjene osigurati besplatnu isporuku do dvije cisterne vode (16 m3) vode tokom jedne godine.

Sredstva za podmirenje troškova vode i troškova prijevoza za slučajeve iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka osigurat će se u Gradskom proračunu.

Članak 24.

Društvo će obustaviti isporuku vodom (uklanjanjem vodomjera ili na drugi pogodan način) ako potrošač ne plati račun za utrošenu vodu duže od tri mjeseca.

Društvo će obustaviti isporuku vode i u slučaju da potrošač ne plati troškove priključivanja na javnu vodovodnu mrežu ili račun za izvršenu uslugu na vodovodnoj mreži.

Troškove obustave isporuke vode i ponovno postavljanje vodomjera snosi potrošač.

Prije obustave isporuke vode Društvo će pisanim putem opomenuti potrošača i pozvati ga na izvršenje svojih obveza prema Društvu.

6. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA NA JAVNU VODOVODNU MREŽU I UTVRĐIVANJE CIJENE VODE

Članak 25.

Cijenu vode utvrđuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, a po prethodnoj suglasnosti gradonačelnika.

Članak 26.

Cijenu priključenja na javnu vodovodnu mrežu utvrđuje Uprava Društva za svaki pojedinačni slučaj, rukovodeći se cijenom potrebnog materijala i utrošenog rada.

Članak 27.

Cijena vode jedinstvena je za cijeli vodovodni sustav i utvrđuje se na način da se odredi cijena po m3 vode.

Obzirom na kategoriju potrošača razlikuje se cijena vode za domaćinstvo i cijena vode za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku, uslužnu ili druge djelatnosti.

Za kategoriju potrošača kojima se voda isporučuje temeljem planirane dinamike potrošnje vode, cijena se utvrđuje na osnovu stvarnih troškova po m3 vode za planiranu količinu.

7. SANITARNA I TEHNIČKA ZAŠTITA VODA

Članak 28.

Područje na kojem se nalazi izvorište ili drugo ležište vode koje se koristi ili je rezervirana za javnu vodoopskrbu, kao i područje na kojem se za iste potrebe zahvaća voda iz rijeka, jezera, akumulacija i sl. (izvorišta) mora biti zaštićena od namjernog ili slučajnog zagađenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njenu izdašnost (zone sanitarne zaštite).

Navedena zaštita provoditi će se u skladu s posebnim propisima.

Članak 29.

Objekti i uređaji vodoopskrbnog sustava moraju biti izgrađeni i održavani na način da sprječavaju štetne utjecaje na kvalitetu i ispravnost vode.

8. OSTALE ODREDBE

Članak 30.

Nekretnine kod kojih nije na pozitivnim propisima propisan način riješeno pitanje odvodnje otpadnih i oborinskih voda, ne mogu se priključiti na javnu vodovodnu mrežu.

Članak 31.

Potrošačima je zabranjeno oštećivanje objekata i uređaja za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti, neovlašteno korištenje vode iz javne vodovodne mreže, kao i poduzimanje radnji s ciljem izbjegavanja plaćanja potrošene vode, a osobito:

1. zatvaranje ventila na magistralnim i uličnim cjevovodima i priključcima,

2. uzimanje vode iz protupožarnih hidranata bez vodomjera Društva,

3. priključivanje na javnu vodovodnu mrežu prije glavnog vodomjera,

4. samovoljno izvođenje vodovodnog priključka i ugrađivanje vodomjera,

5. skidanje i okretanje glavnog vodomjera, oštećenje plombe, ventila i spojnica,

6. neovlašteno trošenje i opskrbljivanje susjednih nekretnina vodom iz javne vodovodne mreže,

7. korištenje istih vodovodnih instalacija za dovod vode iz javne vodovodne mreže i za dovod vode iz bunara, cisterni, zdenaca, crpki ili izvora i sl.

Članak 32.

Potrošač je dužan dopustiti pristup zaposlenicima Društva na nekretninu na kojoj je potrebno izvesti popravak, prekid vodovodnih instalacija ili izvesti radove u svezi sa postavljanjem ili ispitivanjem vodovodnih instalacija.

9. NADZOR

Članak 33.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo i komunalni redar Grada Vrbovskog.

Članak 34.

U obavljanju nadzora iz članka 32. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- izricati i naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

- poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten,

- fizičkim i pravnim osobama rješenjem naložiti odnosno zabraniti određene radnje.

Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo, kao ovlaštena osoba:

- izdaje obvezni prekršajni nalog,

- izdaje i pokreće prekršajni postupak.

10. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba - Društvo ako:

1. iz neopravdanih razloga ne postupa u skladu s člankom 5. ove Odluke,

2. postupa protivno članku 20. i 21. ove Odluke,

3. ne utvrdi cijenu u skladu s odredbama članaka 25., 26. i 27. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba Društva za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 36.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba u iznosu od 1.000,00 kuna, koja obavlja gospodarsku, uslužnu ili drugu djelatnost - potrošač ako:

- postupa protivno odredbama članka 31. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 32. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Fizička osoba - potrošač kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, zatim odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 500,00 kuna, te fizička osoba u iznosu od 300,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja ako učini prekršaj iz članka 31. i/ili 32. ove Odluke.

Komunalni redar ovlašten je odmah naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka kada počinitelja prekršaja zatekne u izvršenju prekršaja, uz izdavanje potvrde o naplaćenoj kazni.

Članak 37.

U slučaju ponavljanja prekršaja iz članka 31. ove Odluke, kazniti će se potrošač novčanom progresivnom kaznom uvećanom za onoliko puta koliko je navedeni prekršaj ponovno počinjen, ali najviše do iznosa od 2.000,00 kuna za fizičke osobe, odnosno 10.000,00 kuna za pravnu osobu.

Članak 38.

Na osnovi prijave policije, službene osobe inspekcijskog tijela, nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave ili komunalnog redara, utemeljene na neposrednom zapažanju, u kojoj je dovoljno utvrđeno da je okrivljenik učinio prekršaj iz ove Odluke, komunalni redar predložiti će izdavanje obveznog prekršajnog naloga, odnosno predložiti pokretanje prekršajnog postupka sukladno Prekršajnom zakonu.

Prekršajni postupak pokreće voditelj odsjeka za komunalni sustav na prijedlog komunalnog redara.

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Društvo koje obavlja vodoopskrbnu djelatnost dužno je uskladiti svoje poslovanje sa ovom odlukom u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 40.

Društvo koje obavlja vodoopskrbnu djelatnost odgovorno je za cijeli vodoopskrbni sustav, te mora potrošačima vode na čitavom području sustava omogućiti iste uvjete opskrbe vodom.

Članak 41.

Korisnik sustava - Društvo mora osigurati adekvatnu protupožarnu hidrantsku mrežu na cijelom području Grada Vrbovskog.

Članak 42.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnoj vodoopskrbi (»Službene novine PGŽ« broj 4/98).

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 325-01/10-01-1

Ur. broj: 2193-01-02/10-01

Vrbovsko, 4. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=51326&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr