SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 3. Petak, 5. veljače 2010.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

6.

Na temelju članka 31. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 2. veljače 2010. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju određenih poslova nadzora nad
provedbom mjera zaštite od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se:

- poslovi nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i propisima donesenim na temelju zakona, te Vladinim Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku,

- vrste građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora, koji će biti obuhvaćeni nadzorom,

- način i postupak obavljanja poslova nadzora,

- način izvješćivanja nadležne policijske uprave o nedostacima utvrđenih nadzorom i

- uvjeti pod kojima se može obavljati nadzor,

- naknada osobama koje obavljaju nadzor i

- razdoblje u kojem će se obavljati nadzor.

Članak 2.

Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara može obavljati djelatnik Javne vatrogasne postrojbe Opatija, koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima najmanje visoku stručnu spremu diplomiranog inženjera sigurnosti smjer zaštite od požara ili diplomiranog inženjera neke druge tehničke struke,

2. prošao je osposobljavanje koje se organizira na razini nadležne policijske uprave kojim je obuhvaćeno: pisanje i dostava zapisnika Inspekciji zaštite od požara, način postupanja ukoliko vlasnik ili korisnik građevine, prostora i objekta ne dozvoljava obavljanje pregleda i upoznavanje sa propisima glede provedbe mjera zaštite od požara građevina, dijelova građevina i prostora, a posebno mjere zaštite od požara određenih županijskom odlukom o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru,

3. zadovoljio je na provjeri u sklopu osposobljavanja glede potrebne razine znanja za obavljanje navedenih poslova,

4. ima nalog za obavljanje poslova nadzora od zapovjednika ili zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

5. ima iskaznicu ovlaštene osobe za nadzor provedbe propisanih mjera zaštite od požara izdane od PU Primorsko-goranske (u daljnjem tekstu »iskaznica«).

Članak 3.

Nadzor nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara provodi se sukladno planu inspekcijske službe zaštite od požara nadležne policijske uprave u sljedećim građevinama, građevinskim dijelovima i otvorenom prostoru:

- na šumskim i poljoprivrednim površinama te nacionalnim parkovima, parkovima prirode, rezervatima, zaštićenim krajolicima i spomenicima parkovne arhitekture,

- kampovima i marinama, odlagalištima komunalnog otpada,

- zajedničkim dijelovima stambenih zgrada (dimnjaci, tavani, stubišta),

- zaštitnim i sigurnosnim pojasevima uz državne, županijske i lokalne ceste, dalekovode i željezničke pruge.

Nadzor nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara provodi se provjerom:

- prohodnosti cesta za pristup vatrogasnih vozila,

- ispravnosti znakova zabrane loženja vatre i drugih opasnih radnji,

- uređenja i održavanja protupožarnih prosjeka,

- ispravnosti crpilišta i mjesta s vodom za vatrogasna vozila,

- provođenja odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru kod spaljivanja biljnog i ostalog otpada,

- rada motrilačko-dojavne i ophodarske i čuvarske službe u vrijeme povećane opasnosti za nastanak i širenje požara,

- funkcionalnosti i kompletnosti vanjske hidrantske mreže (opremljenost standardnom mlaznicom i pripadajućom vatrogasnom cijevi, ispravnost ventila, ključ),

- raspoloživosti (količina i mjesto postavljanja) i ispravnosti ostalih uređaja za dojavu i gašenje požara.

Vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora iz stavka 1. ovog članka dužni su omogućiti obavljanje nadzora djelatniku Javne vatrogasne postrojbe Opatija iz članka 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu ovlašteni vatrogasac) pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Ako vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora ne dopuste obavljanje nadzora, ovlašteni vatrogasac o tome će obavijestiti inspekcijsku službu zaštite od požara nadležne policijske uprave.

U obavljanju nadzora ovlašteni vatrogasac dužan je čuvati kao tajnu podatke koji su na temelju zakona ili općim aktom određeni službenom ili poslovnom tajnom.

Članak 4.

Ovlašteni vatrogasac obavlja nadzor u građevinama, građevinskim dijelovima i otvorenom prostoru prema popisu sukladno ovoj Odluci.

Ovlašteni vatrogasac obavlja nadzor u vatrogasnoj odori koja označava pripadnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, a pri obavljanju nadzora dužan je pokazati iskaznicu.

Ovlašteni vatrogasac o obavljenom nadzoru sastavlja zapisnik, s tim da jedan primjerak zapisnika uručuje vlasniku odnosno korisniku građevine, građevinskog dijela i otvorenog prostora kod kojeg je nadzor obavljen, drugi dostavlja inspekcijskoj službi nadležne policijske uprave na dalje postupanje, a treći primjerak ostaje u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija čiji djelatnik je obavio nadzor.

Članak 5.

Oblik i sadržaj zapisnika iz članka 4. ove Odluke određuje inspekcijska služba zaštite od požara nadležne policijske uprave.

Članak 6.

Ako se utvrde nepravilnosti u provedbi nadzora, nadležna policijska uprava oduzet će ovlaštenje odnosno iskaznicu ovlaštenom vatrogascu i poduzeti druge mjere propisane zakonom.

Sve primjedbe na rad ovlaštenih vatrogasaca rješavat će nadležna policijska uprava sukladno zakonima i ovoj Odluci.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/09-01/07

Ur. broj: 2156/01-01-10-1

Opatija, 2. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr