SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 3. Petak, 5. veljače 2010.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

5.

Na temelju članka 89. stavka 1., članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 2. veljače 2010. donosi

ODLUKU
o visini naknade za razvoj

I.

Gradsko vijeće je 25. rujna 2003. godine donijelo Odluku o namjenskom povećanju cijene vode za 4 kn/m3 za financiranje izgradnje objekata sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa određenih Projektom Vlade Republike Hrvatske o zaštiti od onečišćenja voda na priobalnom području (prihvaćen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 29. svibnja 2003. godine, klasa: 325-01/03-02/01, ur. br. 5030115-03-3).

Ovom odlukom se na području Grada Opatije nastavlja s namjenskim povećanjem cijene vode u visini propisanoj odlukom Gradskog vijeća kao naknadom za razvoj za otplatu kredita I. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija- Lovran-Matulji i za izgradnju objekata i uređaja i otplatu kredita II. Faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija-Lovran-Matulji.

II.

Prihod ostvaren od naknade za razvoj iz točke I. ove Odluke koristi se na sljedeći način:

- 1,92 kune/m3 isporučene vodne usluge koristi se za otplatu kredita iz I. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija- Lovran-Matulji,

- 2,08 kuna/m3 isporučene vodne usluge koristi se za izgradnju objekata i uređaja i otplatu kredita prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz II. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija-Lovran-Matulji i to za:

1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

2. Crpnu stanicu Ika

3. Kolektori most Ičići

4. Tlačni vod crpne stanice Volosko

5. Specijalno vozilo KanalJet

III.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su korisnici sustava javne vodoopsrbe.

Iznos naknade za razvoj naplaćivat će se temeljem računa koje obveznicima ispostavlja Komunalac d.o.o.

Iznos naknade za razvoj je prihod Komunalca d.o.o., koji obavlja nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

IV.

Komunalac d.o.o. uplaćuje prihod od 1,92 kn/m3 na dosadašnji escrow račun.

V.

Komunalac d.o.o. uplaćuje dnevno prihod od 2,08 kn/m3 na namjenski kunski račun otvoren kod banke agenta koji služi za financiranju gradnje i povrat pod-zajma II. faze.

Ovlašćuje se Komunalac d.o.o. da temeljem Ugovora o pod-zajmu i Ugovora o prikupljanju iznosa za financiranje gradnje i povrat pod-zajma, a na datum dospijeća kamate i datum dospijeća glavnice pod-zajma doznači dugujući iznos na namjenski kunski račun otvoren kod banke agenta uređen ugovorom o prikupljanju iznosa za financiranje gradnje i povratu pod-zajma, bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova bilo kojih tražbina Komunalca d.o.o. prema Hrvatskim vodama ili banci agentu.

Zabranjuje se Komunalcu d.o.o. da raspolaže na bilo koji način iznosom naknade za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom sukladno obvezama iz Ugovora o supsidijarnom financiranju i Ugovara o povratu pod-zajma.

Pod-zajam iz prethodnog stavka dio je ugovornog aranžmana koji se odnosi na zajam broj 7640/HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak (»Narodne novine« Međunarodni ugovori broj 4/09).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od dana stupanja na snagu Ugovora o pod-zajmu za pod-projekt Opatija-Lovran-Matulji (zajam br. 7640/HR).

Od dana primjene ove Odluke prestaje važiti odredba članka 4. Odluke o osnivanju Proračunskog fonda za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa za područje Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03).

Klasa: 011-01/10-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-10-1

Opatija, 2. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr