SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

1.

Temeljem odredbi članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinski načelnik Općine Viškovo, dana 24. prosinca 2009. godine donio je sljedeću

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o plaćama službenika i namještenika br: 43/05.

Članak 1.

U Odluci o plaćama službenika i namještenika br: 43/05. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 05)

- u članku 2. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

3. stručni suradnik za komunalne djelatnosti i javnu

nabavu 1,5

- iza točke 3. dodaju se nove točke 4., 5., 6. i 7. koje glase:

4. stručni suradnik za društvene djelatnosti, zdravstvo

i socijalnu skrb 1,5

5. stručni suradnik za gospodarstvo, praćenje i

pripremu sudjelovanja na domaćim i 1,5

međunarodnim natječajima

6. stručni suradnik za održavanje komunalne

infrastrukture i objekata u vlasništvu općine 1,5

7. prometni redar 1,4

Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 9., 10., 11. i 12.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Osnovica za obračun plaća usklađuje se sa do sada donesenim aktima pa se za obračun plaća od 1. siječnja 2010. godine primjenjuje osnovica iz Zaključka broj: 1934/09. od 20. siječnja 2009. godine u iznosu od 8.344,00 kn.

Članak 3.

Članak 5. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o plaćama službenika i namještenika br: 43/05 stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/09-01/151

Ur. broj: 2170-09-09-01-8

Viškovo, 24. prosinca 2009.

Općinski načelnik
Goran Petrc, prof. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr