SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

1.

KATALOG INFORMACIJA OPĆINE PUNAT

1. OPĆI AKTI od 1993. godine i nadalje

a. Općinsko vijeće Općine Punat

b. Općinsko Poglavarstvo Općine Punat

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije ili se nalaze u Državnom arhivu u Rijeci (1993.-2004.) i u pismohrani Općine Punat (2005.- )

2. POJEDINAČNI AKTI od 1993. godine i nadalje

a. Općinsko vijeće Općine Punat

b. Općinsko poglavarstvo Općine Punat

c. Upravnog odjela odnosno Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

d. Načelnika odnosno predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje nalaze se u Državnom arhivu u Rijeci (1993.-2004.) te u pismohrani Općine Punat (2005.- )

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA od 1993. godine nadalje

a. Općinskog vijeća Općine Punat

b. Općinskog poglavarstva Općine Punat

c. Radnih tijela

d. Ostalih tijela koje je imenovalo Općinsko poglavarstvo i Općinsko vijeće

1.Napomena: dokumentacija se nalazi u Državnom arhivu u Rijeci (1993.-2004.) te u pismohrani Općine Punat (2005.- ) a sadrži materijale za sjednicu, zapisnike, izvornike akata.

2.Napomena: od 2007. godine pozivi za sjednice i zapisnici objavljuju se i na web stranici Općine Punat http://www.opcina.punat.hr

4. POPIS NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Punat

5. SKLOPLJENI SPORAZUMI S GRADOVIMA PRIJATELJIMA

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci

6. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE PUNAT S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA OD 1993. GODINE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci (1993.-2004.) i u pismohrani Općine Punat (2005.-)

7. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci (do 2005.) i u pismohrani Općine Punat (od 2005.)

8. OSTALA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci (do 2005.) te u pismohrani Općine Punat (od 2005.)

9. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE PUNAT

Napomena: podaci se nalaze se u pismohrani Općine Punat i kod samostalne suradnice za predškolski odgoj, osnovno obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvo u JUO Općine Punat

10. DOKUMENTACIJA O RADU MZ PUNAT I NJENIH TIJELA (od 1972. do osnutka Općine)

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci.

11. DOKUMENTACIJA MIROVNOG VIJEĆA MZ PUNAT

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci.

12. DOKUMENTACIJA MO SK, SSRNH, SKOJ i sl.

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci.

13. DOKUMENTACIJA OO CRVENOG KRIŽA PUNAT (od 1991. do 2000. godine)

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Punat.

14. KADROVSKE EVIDENCIJE MZ PUNAT I OPĆINE PUNAT

1.Napomena: dokumentacija sadrži sačuvane platne liste, matičnu knjigu, personalne dosjee i sl.

2.Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Punat

15. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA MZ PUNAT I OPĆINE PUNAT

1.Napomena: dokumentacija sadrži plansku dokumentaciju, nacrte, karte, idejna rješenja i projekte građevina i sl.

2.Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci (do 2005.) i u pismohrani Općine Punat (od 2005.)

Katalog informacija je ažuriran 19. siječnja 2010. god. temeljem čl. 22. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03).

Klasa: 008-02/10-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-2-03-10-1

Punat, 19. siječnja 2010.

Službenik za informiranje Općinski načelnik
Elfrida Mahulja, v.r. Mladen Juranić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr