SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

1.

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj Republike Hrvatske broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine« broj 96/01) i članka 32. Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar je na sjednici održanoj dana 14. siječnja 2010. godine donijelo

ODLUKU
o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se ustanova u kulturi pod nazivom CENTAR ZA KULTURU LOPAR.

Sjedište ustanove - Centar za kulturu Lopar je u Loparu, Lopar bb.

Članak 2.

Osnivač ustanove - Centar za kulturu Lopar (u daljnjem tekstu: Ustanova) je Općina Lopar, sa sjedištem u Loparu, Lopar bb.

Članak 3.

Djelatnost Ustanove je:

1. koordinacija ustanova i udruga te manifestacija koje djeluju na području općine Lopar,

2. osnivanje zbirki i radionica,

3. prikupljanje, proučavanje, zaštita i izlaganje muzejske i arhivske grane,

4. integralna prezentacija i zaštita kulturne baštine Lopara, suradnja s nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske baštine u Općini,

5. organizacija predavanja, promocija, izložbi, koncerata, gostovanja, glazbeno-scenskih predstava i drugih kulturnih manifestacija,

6. izdavačka djelatnost,

7. organizacija škole stranih jezika.

Pored djelatnosti iz prethodnog stavka, Centar može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz članka 3. ove Odluke.

Za obavljanje djelatnosti Ustanova se koristi prostorom Turističke zajednice Općine Lopar, na temelju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Članak 4.

Ustanovom upravlja ravnatelj.

Ravnatelj kao organ upravljanja Centrom uz prethodnu suglasnost Vijeća Općine Lopar:

- donosi Statut i druge opće akte Centra,

- donosi Godišnji program rada Centra,

- odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra,

- donosi odluku o izboru djelatnika Centra,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Odlukom o osnivanju Centra, Statutom i drugim općim aktima Centra.

Ravnatelj kao poslovodni organ i organ upravljanja samostalno:

- organizira i vodi rad i poslovanje Centra,

- predstavlja i zastupa Centar,

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,

- zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra,

- odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra,

- izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Vijeću Općine Lopar o poslovanju Ustanove i realizaciji programa,

- odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o osnutku Centra.

Ravnatelj je odgovoran za provođenje poslovne politike Centra u okviru zakona, ove Odluke o osnivanja Centra i Statuta.

Članak 5.

Osoba imenovana za ravnatelja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom, treba zadovoljiti posebne uvjete propisane Statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava Općinsko vijeće na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Mandat ravnatelja traje četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članak 6.

Za privremenog ravnatelja Ustanove imenuje se Sandra Paparić iz Općine Lopar, Lopar 457.

Privremeni ravnatelj je dužan obaviti sve pripreme za početak rada Ustanove, prikupljanjem potrebnih dozvola, podnošenjem prijave za upis u sudski registar ustanova.

Članak 7.

Za osnivanje i početak rada Ustanove osnivač osigurava 50.000,00 kn.

Članak 8.

Za potrebe obavljanja djelatnosti Ustanove sredstva se osiguravaju na temelju godišnjeg programa rada i iz sljedećih izvora:

- dobit od vlastitih djelatnosti

- proračun Općine Lopar, Primorsko-goranske županije, Državni proračun sukladno dostavljenim projektima te drugih tijela u skladu s njihovim odlukama

- zaklade, sponzorstva, dotacije i drugi vidovi pomoći.

Članak 9.

Ostvarenu dobit Ustanova koristi isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, a u skladu s odgovarajućim odlukama osnivača.

Članak 10.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti, ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu.

U pravnom prometu Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom, a njene gubitke pokriva osnivač neograničeno i solidarno.

Članak 11.

Ustanova će započeti obavljati djelatnost po upisu osnivanja u sudski registar ustanova.

Statut Ustanove donosi privremeni ravnatelj, uz suglasnost Općinskog vijeća, u roku od 90 dana od dana registracije Ustanove u sudski registar ustanova.

Drugi opći akti Ustanove donose se na način propisan Statutom Ustanove.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-01

Lopar, 14. siječnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof. v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=655&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr