SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

4.

Na temelju članaka 46. stavak 1., 47. stavak 2. i 49. stavak 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/ 08 i 124/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na svojoj sjednici održanoj dana 27. siječnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o obavljanju auto taksi prijevoza na području
Grada Raba

I. Opće odredbe

Članak 1.

Odlukom o obavljanju auto taksi prijevoza na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) definiraju se:

- uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza,

- auto taksi stajališta i način njihova korištenja,

- organizacija obavljanja auto taksi prijevoza,

- posebne odredbe za auto taksi vozila i vozače.

II. Uvjeti za dobivanje dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza

Članak 2.

Auto taksi prijevoz na području Grada Raba obavlja se na temelju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola), a odluku o dodjeli iste donosi gradonačelnik Grada Raba.

Dozvola se dodjeljuje neposredno na pismeni zahtjev fizičke ili pravne osobe registrirane za obavljanje auto taksi djelatnosti (u daljnjem tekstu: prijevoznik) koje imaju prebivalište odnosno sjedište isključivo na području Grada Raba.

Članak 3.

Dozvola se dodjeljuje na rok od pet (5) godina i nije prenosiva na drugog prijevoznika već je pravovaljana isključivo za prijevoznika kojem je dodijeljena.

Dozvola se može izdati prijevozniku koji ispunjava uvjete iz ove Odluke i važeće odredbe iz članka 46. stavak 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 4.

Dozvola prestaje vrijediti u sljedećim slučajevima:

- nakon isteka roka na koji je izdana,

- u slučaju da prijevoznik otkaže obavljanje svoje djelatnosti,

- ako Grad Rab donese odluku o povlačenju dodijeljene dozvole.

III. Auto taksi stajališta i način njihova korištenja

Članak 5.

Auto taksi stajališta su javne površine obilježene horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom na kojima se lociraju auto taksi vozila te prijevoznici na istima u pravilu primaju putnike. Auto taksi stajališta se ne smiju koristiti kao parkirališta već su isključivo namijenjena za obavljanje auto taksi djelatnosti.

Auto taksi stajališta moraju imati istaknutu oznaku (prometni znak) uz koji mora biti istaknuto radno vrijeme stajališta i izvod iz važećeg cjenika, a koje obavijesti postavlja Udruženje obrtnika Rab (u daljnjem tekstu: Udruženje).

Auto taksi stajališta mogu koristiti prijevoznici kojima je Grad Rab dodijelio dozvolu.

Na auto taksi stajalištu može biti telefon kojeg postavlja i za kojeg brine Udruženje.

Članak 6.

Na području Grada Raba utvrđuju se tri lokacije na javnim površinama koje će služiti za potrebe auto taksi stajališta:

- lokacija ispred trgovine »Diona« i hotela »Istra« u starom gradu - 4 mjesta,

- lokacija u blizini školske sportske dvorane i autobusnog kolodvora - 3 mjesta,

- lokacija pored hotela »Eva« u naselju Kampor (Suha Punta) - 3 mjesta.

IV. Organizacija obavljanja auto taksi prijevoza

Članak 7.

Na određenoj lokaciji auto taksi stajališta iz prethodnog članka može biti maksimalno onoliki broj vozila koliko je predviđeno mjesta.

Auto taksi vozač preuzima putnike za prijevoz na auto taksi stajalištu prema redoslijedu pristiglih vozila te je dužan vožnju izvršiti najkraćim putem do traženog mjesta ili putem koji odredi kupac usluge.

Prijevoznik koji izvrši vožnju može se vratiti na polazno auto taksi stajalište ukoliko na istome ima slobodnih mjesta u suprotnom ide na neko od preostalih auto taksi stajališta te čeka svoj red za novu vožnju.

Prijevoznici samo u iznimnim slučajevima i na zahtjev putnika mogu iste primati i izvan auto taksi stajališta u skladu sa prometnim propisima i prema dogovoru sa kupcima usluga prijevoza.

Članak 8.

Putnik na auto taksi stajalištu može na izričit zahtjev odabrati određeno auto taksi vozilo bez obzira na raspored polaska istih.

Auto taksi vozač dužan je primiti za prijevoz i putnikovu osobnu prtljagu koja se može smjestiti u vozilo ili na vozilo te je dužan voditi brigu o istoj.

Ukoliko je na auto taksi stajalištu instaliran telefon za potrebe svih prijevoznika na primljeni telefonski poziv uslugu prijevoza je dužan izvršiti onaj vozač koji je prvi po redoslijedu za vožnju ukoliko vozilo odgovara zahtjevu naručitelja.

Članak 9.

Putnik preuzet za prijevoz može odobriti vozaču da uz njega primi za prijevoz i druge putnike. Ako više putnika istovremeno koristi isto vozilo iznos za prijevoz utvrđen taksimetrom dijeli se na sve putnike podjednako.

Vozač auto taksi vozila dužan je za pruženu uslugu prijevoza obvezno izdati račun.

V. Posebne odredbe za auto taksi vozila i vozače

Članak 10.

Vozilo koje obavlja auto taksi prijevoz na području Grada Raba obvezno mora posjedovati:

- najmanju snagu pogonskog motora od 65 kW,

- najmanje četvora vrata,

- najviše do devet mjesta za sjedenje,

- oznaku »TAXI« postavljenu na krovu vozila koja noću mora biti osvijetljena,

- ispravan taksimetar,

- klimatizaciju (klima uređaj),

- ovjereni izvadak važećeg cjenika postavljenog na vidnom mjestu u vozilu i

- plan Grada Raba.

Članak 11.

Za obavljanje auto taksi prijevoza vozač, prije izdavanja dozvole, mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Raba.

Članak 12.

Izrada programa ispita iz prethodnog članka povjerava se Pučkom otvorenom učilištu Rab s time da se provjera znanja vrši pismenom i dodatnom usmenom provjerom znanja.

Usmeni dio ispita polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje Pučko otvoreno učilište Rab, a čine ju predsjednik i dva člana. Predsjednik povjerenstva mora biti djelatnik Pučkog otvorenog učilišta dok ostali članovi mogu biti njegovi vanjski suradnici.

O položenom ispitu povjerenstvo izdaje uvjerenje, a o izdanim uvjerenjima Pučko otvoreno učilište Rab dužno je voditi evidenciju.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

Sve ranije dodijeljene i važeće auto taksi koncesije odnosno potpisani ugovori o koncesiji za obavljanje auto taksi prijevoza osoba nakon njihova isteka, u slučaju da prijevoznici žele nastaviti obavljati auto taksi djelatnost, zamijeniti će se dozvolama.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti - Odluka o obavljanju auto taksi prijevoza na području Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 8/05 i 9/08).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-03

Rab, 27. siječnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=655&mjesto=51280&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr