SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

4.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištvu (»Narodne novine« broj 152/08) i Odluke o raspisivanju trećeg javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja za k.o. Belej, Ćunski, Mali Lošinj, Punta Križa i Veli Lošinj, Klasa: 320-01/09-01/39, Ur. broj: 2213/01-01- 09-18 od dana 8. prosinca 2009. godine, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2009. godine, objavljuje

TREĆI JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Malog Lošinja za k.o. Belej,
Ćunski, Mali Lošinj, Punta Križa i Veli Lošinj

I.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja u katastarskim općinama: Belej, Ćunski, Mali Lošinj, Punta Križa i Veli Lošinj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja predviđeno za zakup:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

II.

Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točci 1. ovog javnog natječaja sadrži:

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, JMBG ili OIB za fizičke osobe odnosno MB za pravne osobe,

- preslika osobne iskaznice,

- katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi te površinu čestice,

- visinu ponuđene zakupnine,

- ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke VI. ovog natječaja,

- gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta.

III.

Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet zakupa.

IV.

Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovog članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,

c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu, a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

d) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,

e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Grada Malog Lošinja,

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,

c) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

V.

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

VI.

Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

- gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),

- potvrda transakcija »117« ili »131« koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

- dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje Grad Mali Lošinj),

- dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda Grada Malog Lošinja da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),

- gospodarski objekt - građevna ili uporabna dozvola,

- odnos grlo-hektar - potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,

- dokaz o stočnom fondu - potvrda Hrvatskog stočarskog centra,

- odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

- uvjerenje o prebivalištu,

- ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,

- razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu - potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutranjih poslova).

VII.

Nevažećim ponudama smatraju se:

- ponude koje prelaze dvostruki iznos cijene zakupnine,

- zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača.

VIII.

Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

IX.

Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: »Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj« na adresu Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj, ili se predaju osobno u pisarnici Grada Malog Lošinja u roku od 15 dana od objave ovog natječaja.

X.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XI.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, gradonačelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.

Klasa: 320-01/09-01/39

Ur. broj: 2213/01-01-24

Mali Lošinj, 8. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Treći javni natječaj za zakup   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr