SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

2.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 8. sjednici održanoj 28. siječnja 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavke komunalne opreme na području Grada Kastva za 2010. godinu za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblja

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- prijevoz putnika

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta, gradnju, dodatna ulaganja i uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te iskaz sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2010. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 6.000.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2010. 2.682.900,00 kn

- prihod iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata

(komunalna društva) 2.655.200,00 kn


ukupno 11.348.100,00 kn

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.956.000,00 kn

.Nabava komunalne opreme u iznosu od 60.000,00 kn
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Autobusne čekaone u iznosu od 110.000,00 kuna
Financira se iz naknade za koncesije 10.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada 100.000,00 kuna.

.Tekuće i investicijsko održavanje igrališta u iznosu 100.000,00 kuna
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine u površini od 620,00 m2, u iznosu od 1.400.000,00 kuna.
Financira se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 850.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 550.000,00 kuna

.Pješačke staze, trgovi i nogostupi na raznim lokacijama u iznosu od 86.000,00 kn
Uređenje trga Belveder u Kastvu u površini 1.000,00 m
2
Financira se iz komunalnog doprinosa.

.Izgradnja nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn.
Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn
Financira se iz Proračuna Grada.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.096.000,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 1.850.000,00 kuna,.

2. Nerazvrstane ceste . . . . . . . . . . . . . . . 3.095.000,00 kn

.Idejni projekti za ceste i nogostupe u iznosu od 85.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Cesta Jurjenići - Belići - ulaz u sportsku zonu u iznosu od 1.500.000,00 kuna.
Izgradnja I. faze dionice ceste Jurjenići - ulaz u sportsku zonu sa infrastrukturom.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 300.000,00 kn
Rešetari - raskrižje ulica 111. i 128. brigade ZNG-a u površini 800,00 m
2.
Brnčići - od k.br. 14 do 23 u dužini 110,00 m
Rubeši - od k.br. 35 do 42 u dužini 120,00 m
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 3.095.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. Javna rasvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.000,00 kn

.Izrada rješenja i ishodovanje potrebnih elektroenergetskih suglasnosti u iznosu od 15.000,00 kn
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Proširenje javne rasvjete u iznosu od 200.000,00 kn
Jardasi - 1 rasvjetno tijelo
Klanci - 4 rasvjetna tijela
Njivi - 5 rasvjetnih tijela
Rubeši - 2 rasvjetna tijela

Šporeri - 3 rasvjetna tijela
Tijanovo - 2 rasvjetna tijela
Tuhtani - 1 rasvjetno tijelo
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Javna rasvjeta financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 15.000,00 kuna.

4. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.031.900,00 kn

.Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - polje C I. faza u iznosu od 2.031.900,00 kn.
Financira se iz iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.609.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 422.900,00 kuna.

5. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.254.021,00 kn

.Vodovodni ogranci u ukupnom iznosu od 718.600,00 kuna
Izrada projekta za vodovodni ogranak Jardasi 22-22a u dužini od 180,00 m.
Izrada projekta za vodovodni ogranak Orbani (Rubeši 128-179) u dužini 260,00 m.
Izgradnja vodovodnog ogranka Put Rešetaron od k.br. 11-17 u dužini 160,00 m
Vodovodni ogranak Kastav - Klanci (projektiranje i izvođenje) u dužini 150,00 m.
Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz sredstava za razvoj u iznosu od 468.600,00 kuna te ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 250.000,00 kn.

.Razvoj vodoopskrbe prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 535.421,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.
Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financira se iz cijene komunalne usluge povrata zajmova i kamata u iznosu od 1.004.021,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 250.000,00 kuna.

6. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705.179,00 kn

.Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju u iznosu od 100.000,00 kuna.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Razvoj odvodnje prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 307.579,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.
Izgradnja kanalizacije Grobnik - Klana u iznosu od 297.600,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.
Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata u iznosu od 605.179,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 100.000,00 kuna.

7. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537.000,00 kn

.Nabava komunalne opreme za održavanje čistoće u iznosu od 168.000,00 kuna
Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

.Sanacija odlagališta u iznosu od 369.000,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.
Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i iz kamata na oročena sredstva u ukupnom iznosu od 537.000,00 kuna.

8. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554.000,00 kn

.Obveza za nabavljena 32 autobusa, sufinanciranje u iznosu od 509.000,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Autotrolej, financira se iz cijene usluge i povrata zajmova.

.Obveza za nabavljenih 11 autobusa, sufinanciranje u iznosu od 45.000,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Autotrolej, financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financira se iz cijene usluge i povrata zajmova u iznosu od 509.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 45.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-7

Kastav, 28. siječnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr