SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

1.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 82. i 83. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09) i članka 60 Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), donosi

IZMJENU PRAVILNIKA
o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
službenika i namještenika

Članak 1.

U nazivu »Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/07), riječi; »i namještenika«, brišu se.

Članak 2.

U članku 5., riječi: »Gradsko poglavarstvo«, mijenjaju se i glase: »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 8. stavcima 1., 5. i 7. riječi: »Gradsko poglavarstvo«, mijenjaju se i glase: »Gradonačelnik«, u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. riječi: »Gradsko poglavarstvo«, mijenjaju se i glase: »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. riječi: »Stručna služba gradonačelnika, Gradskog vijeća i Poglavarstva«, mijenjaju se i glase: »Služba za obavljanje poslova gradonačelnika, samouprave i uprave«.

U članku 11. stavku 1. alineji 5. riječi: »Gradsko poglavarstvo«, mijenjaju se i glase: »Gradonačelnik«.

Članak 6.

Izmjene ovog Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 130-01/07-01/01

Ur. broj: 2112-01-10-02

Delnice, 22. siječnja 2010.

Gradonačelnik
Grada Delnica
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr