SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
29

29.

Na temelju članka 80. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji donosi sljedeću

ODLUKU
o obustavi od primjene Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba

1. Obustavlja se od primjene opći akt Gradskog vijeća Grada Raba - Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba, Klasa: 011-03/04-01/2-01, Ur. broj: 2169-01- 2-04-06, od 8. travnja 2004. godine.

2. Ova Odluka dostavit će se bez odgađanja gradonačelniku Grada Raba, sukladno članku 80. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

3. Ova Odluka, s preslikom obustavljene Odluke, bez odgađanja proslijedit će se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, tj. Središnjem državnom uredu za upravu, sukladno članku 81. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se danom dostave gradonačelniku Grada Raba.

5. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Gradsko vijeće Grada Raba, na 25. sjednici održanoj dana 30. ožujka i 8. travnja 2004. godine, donijelo je Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba, Klasa: 011-03/04-01/2-01, Ur. broj: 2169-01-2-04-06, od 8. travnja 2004. godine koju je Gradonačelnik Grada Raba dostavio predstojnici Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji dana 15. travnja 2004. godine.

U postupku nadzora nad zakonitošću citirane odluke ocijenjeno je da je ista suprotna članku 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi glasi:

»Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela.«

Gradonačelnik Grada Raba, postupajući sukladno odredbi članka 79. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dostavio je na nadzor Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba koju je gradsko vijieće donijelo na 25. sjednici održanoj dana 30. ožujka i 8. travnja 2004. godine. Prilikom dostave predmetne Odluke, Gradonačelnik Grada Raba upozorio je da je ista donesena sa 7 glasova »za«, 7 »suzdržanih«, a da protiv odluke nije glasovao nitko.

Zbog toga je zatražen zapisnik sa 25. sjednice gradskog vijeća Grada Raba na temelju kojeg je utvrđeno da je na sjednici bilo prisutno 14 vijećnika, od čega je za donošenje Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Raba glasovalo 7 vijećnika, a 7 vijećnika bilo je suzdržano.

Iz Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) proizlazi da Gradsko vijeće Grada Raba ima 15 članova, pa je obzirom na prisutnost 14 vijećnika udovoljeno zakonskom uvjetu iz članka 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u pogledu mogućnosti donošenja pravovaljane odluke, budući je na sjednici bila nazočna većina članova predstavničkog tijela. Međutim kako iz citirane zakonske odredbe proizlazi da predstavničko tijelo odluke donosi većinom glasova nazočnih vijećnika, to je za donošenje obustavljene Odluke bilo potrebno najmanje 8 glasova »za«.

Slijedom iznesenog proizlazi da obustavljena Odluka nije niti mogla biti donesena, budući je za nju glasovalo 7 vijećnika, odnosno ista je donesena suprotno odredbi članka 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Podredno se napominje da u nadzoru nad obustavljenom Odlukom nisu uočene nesuglasnosti sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) niti podzakonskim aktima propisanim postupkom donošenja, odnosno Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« 101/98) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98 i 39/04).

Stoga je, obzirom na to da je u postupku donošenja Odluke o donošenju Prostorng plana uređenja Grada Raba povrijeđena naprijed navedena odredba Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odlučeno kao u izreci ove Odluke.

Klasa: 003-05/04-01/16

Ur. broj: 2170-74-00-04-6/ŽB

Rijeka, 23. travnja 2004.

Predstojnica
Vera Pajalić, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr