SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

4.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) na prijedlog rukovoditelja upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Župan Primorsko-goranske županije, donio je dana 18. siječnja 2010. godine, sljedeći

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije
za 2010. godinu

I.

Ovaj Plan donosi se za upravna tijela Primorsko-goranske županije ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine PGŽ« broj 5/08 - pročišćeni tekst).

Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma u službu) je kratkoročni plan.

Plan prijma u službu utvrđen je na temelju pisanih prijedloga rukovoditelja upravnih tijela Primorsko-goranske županije za slobodna radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Klasa: 022-04/07-03/31, Ur. broj: 2170/1-04-01- 07-8 od 29. studenoga 2007. godine i njegovih Izmjena i dopuna, Klasa: 022-04/08-03/21, Ur. broj: 2170/1-05-01/6- 08-12 od 3. srpnja 2008. godine, izmjena KLASA: 023-01/ 09-01/4, URBROJ: 2170/1-10-03/1-09-2 od 16. travnja 2009. godine, Izmjena i dopuna KLASA: 023-01/09-01/4, URBROJ: 2170/1-10-03/1-09-4 od 30. rujna 2009. godine, Izmjena i dopunama KLASA: 023-01/09-01/4, URBROJ: 2170/1-10-03/1-09-8 od 1. siječnja 2010. i planiranih sredstava za prijam službenika i namještenika utvrđenih Proračunom Primorsko-goranske županije za 2010. godinu.

II.

Na temelju Plana prijma u službu, slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, premještajem, sporazumom o prijmu u službu ili zadržavanjem u službi vježbenika koji je položio državni stručni ispit.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavat će se putem oglasa koji se obvezno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, potreban broj vježbenika na određeno vrijeme kao i potreban broj vježbenika-volontera za upravna tijela Primorsko-goranske županije, utvrđuje se u Tabeli koja je sastavni dio ovog Plana.

IV.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela Primorsko-goranske županije dužna su postupati sukladno odredbama Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodna novine« broj 155/02).

Radna mjesta koja će biti popunjena pripadnicima nacionalnih manjina uključena su u ukupni broj planiranih potreba za popunjavanjem radnih mjesta.

V.

Upravna tijela Primorsko-goranske županije dužna su voditi računa o zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima i to:

. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05, 2/07,107/07, 65/09 i 137/09)

. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 143/02 i 33/05),

ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo, imaju prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

VI.

Župan će revidirati, u suradnji s rukovoditeljima upravnih tijela Primorsko-goranske županije, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta radi utvrđivanja potrebe izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu.

Revizija Plana prijma u službu vršiti će se u pravilu jednom godišnje ili ukoliko se utvrdi da upravna tijela Primorsko-goranske županije ne provode planirane postupke popunjavanja radnih mjesta.

Župan može, po reviziji ovog Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove točke, izmijeniti ili dopuniti Plan prijma u službu i na obrazloženi zahtjev rukovoditelja upravnog tijela.

VII.

Plan prijma u službu primjenjuje od dana donošenja.

Plan prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/09-01/8

Ur. broj: 2170/1-10-03/1-10-13

Rijeka, 18. siječnja 2010.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Plan prijma u službu u upravna tijela   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr