SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2010.
GRAD RAB

1.

Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07, 125/07 i 79/09) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Gradonačelnik Grada Raba, dana 8. siječnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača javnih usluga na području Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Savjet potrošača) kao stalno savjetodavno tijelo Gradonačelnika Grada Raba.

Članak 2.

Savjet potrošača ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Predsjednik Savjeta potrošača je zamjenik Gradonačelnika, zamjenik predsjednika Savjeta potrošača je stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća u Odsjeku za poslove ureda grada, Gradskog vijeća i opće poslove, a članovi Savjeta potrošača su predstavnik TD »Vrelo« d.o.o., predstavnik TD »Dundovo« d.o.o. i predstavnik Udruge »Potrošač«.

Mandat članova Savjeta potrošača vezan je uz mandat Gradonačelnika.

Članak 3.

U Savjet potrošača imenuju se:

1. Rosanda Krstinić-Gušćić, zamjenica Gradonačelnika, za predsjednicu,

2. Damir Kaštelan, stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća u Odsjeku za poslove Ureda Grada, Gradskog vijeća i opće poslove, za zamjenika predsjednice,

3. Marija Perkić, predstavnica TD »Vrelo« d.o.o., za članicu,

4. Gordana Tomulić, predstavnica TD »Dundovo« d.o.o., za članicu,

5. Krunoslav Nikšić, predstavnik Udruge »Potrošač«, za člana.

Članak 4.

Savjet potrošača:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Raba,

- predlaže Gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Raba,

- razmatra i daje mišljenje Gradonačelniku na prijedlog cijena javnih usluga na području Grada Raba,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća koji imaju izravan ili posredan utjecaj na prava i obveze potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove u vezi sa zaštitom potrošača javnih usluga.

Članak 5.

Savjet potrošača radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta potrošača saziva imenovani predsjednik.

Sjednice saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicama te potpisuje zaključke koje donosi Savjet potrošača.

Ako je predsjednik spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika.

Savjet potrošača može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta potrošača.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta potrošača.

Predsjednik Savjeta potrošača može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta potrošača, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od tri dana nakon što to zatraži većina članova Savjeta potrošača.

Članak 6.

Kada Savjet potrošača podnosi izvješće ili prijedlog Gradonačelniku stajalište ili prijedlog Savjeta potrošača obrazložit će predsjednik.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti već samo putem Gradonačelnika.

Članak 8.

Stručni i administrativni poslovi za Savjet potrošača obavljaju se u Odsjeku za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/04) i Rješenje o imenovanju Savjeta potrošača javnih usluga na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/07 i 8/09).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-01-10-01-1

Rab, 8. siječnja 2010.

GRAD RAB

Gradonačelnik
Zdenko Antešić, dipl. ing. el., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=654&mjesto=51280&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr