SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

3.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 39/08), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Pod crikvun« u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) i članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 14. siječnja 2010. godine uz pribavljeni Nalaz i mišljenje Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za Županiju od 29. prosinca 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti tvrtki »Pesja nautika« d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži
»Pod crikvun« u Njivicama, Općina Omišalj

Članak 1.

Daje se suglasnost tvrtki »Pesja nautika« d.o.o. iz Omišlja, Put mora 1, da kao Ovlaštenik koncesije na plaži »Pod crikvun« u Njivicama, a temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Pod crikvun« u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 26/09), sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dodijeli na obavljanje sljedećim osobama:

1) turističkom obrtu »Sunce« iz Njivica, Draga 31, vlasnika Željka Žnidaršića za djelatnost gospodarskog korištenja lako uklonjivog ugostiteljskog objekta s pripadajućom terasom te iznajmljivanja suncobrana i ležaljki, sandolina, pedalina i zabavnih sadržaja,

2) ugostiteljskom obrtu »Insul« iz Njivica, Jadranska 4, vlasnika Zvonimira Maslaća za djelatnost gospodarskog korištenja lako uklonjivog ugostiteljskog objekta s pripadajućom terasom te iznajmljivanja suncobrana i ležaljki, sandolina, pedalina i zabavnih sadržaja.

Članak 2.

Obrtima iz članka 1. ove Odluke dopušta se iznajmljivanje sredstava sukladno Odluci iz članka 1. ove Odluke i Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/08-01/17 i UR. BROJ: 2170/1-11/6-09-11 od 1. kolovoza 2009. godine), do isteka koncesije odnosno do 1. kolovoza 2019. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/1

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-8

Rijeka, 14. siječnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr