SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

2.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 39/08), članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08), članka 5. stavak 1. Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području uvale Čikat, otok Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 10/06), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 14. siječnja 2010. godine, uz pribavljen Nalaz i mišljenje Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za Županiju od 29. prosinca 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra na
području uvale Čikat, otok Lošinj

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra na području uvale Čikat, otok Lošinj s dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije »Diver sport centar« d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Šetalište XIII. divizije 28, na novog Ovlaštenika koncesije tvrtku »Diver Lošinj« d.o.o. sa sjedištem u Malom Lošinju, Šetalište Čikat bb.

Novi Ovlaštenik koncesije »Diver Lošinj« d.o.o. stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra na pomorskom dobru iz članka 1. i 2. Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području uvale Čikat, otok Lošinj (»Službene novine« broj 10/ 06) te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom, Ugovorom o koncesiji od 1. travnja 2006. godine (KLASA: 342-01/06-01/32 i UR. BROJ: 2170/1-09/8-06-12) danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Ovlaštenikom koncesije i novim Ovlaštenikom koncesije ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog Ovlaštenika.

Ukoliko novi Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše predmetni ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/1

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-6

Rijeka, 14. siječnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr