SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
8

6.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98,35/99 i 61/00), Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/02), Izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Klasa 011-01/03-01/1, Ur.br. 2142/05-03-18, Malinska 28. prosinca 2003.), te odredbe članka 19. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/94) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 2. travnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja
središnjeg dijela zone Haludovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Detaljni plan uređenja središnjeg dijela zone Haludovo (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan se temelji na Dvogodišnjem programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 02), Izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Klasa 011-01/03-01/1, Ur.br. 2142/05-03-18, Malinska 28. prosinca 2003.), te smjernicama utvrđenim važećom dokumentacijom prostornog uređenja (Prostorni plan bivše Općine Krk »Službene novine« broj 31/78, 6/83, 19/84, 35/85, 42/85, 42/86, 16/88,4/93 i 12/97).

Plan obuhvaća središnji dio turističke zone »Haludovo« u površini od 8,036 ha.

Granica obuhvata plana ucrtana je u kartografskim prikazima.

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. NAČIN I OPREMANJE ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Pristupne ulice

3.1.2. Parkirališta

3.1.3. Garaže

3.1.4. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

4. UVJETI UREĐENJA I OPREMANJA ZELENIH POVRŠINA

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

7. MJERE PROVEDBE PLANA

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

B. GRAFIČKI DIO

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2. PROMETNA, TELEKOM. I KOMUNALNA INFRAST. MREŽA - PROMET

3. PROMETNA, TELEKOM. I KOMUNALNA INFRAST. MREŽA - ELEKTROENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIJE

4. PROMETNA, TELEKOM. I KOMUNALNA INFRAST. MREŽA -VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

5. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

6. UVJETI GRADNJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 3.

Namjena površina određuje se na način prikazan u kartografskom prikazu 1:

. zona 1 - komunalno-servisna namjena;

. zone 2, 3, 4, 6, 7, - ugostiteljsko-turistička namjena;

. zona 5 - sportsko-rekreativna namjena;

. zona 8 - infrastrukturna namjena - prometne površine;

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 4.

Izgradnja unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja središnjeg dijela zone Haludovo je na uređenom građevnom zemljištu koje obuhvaća pripremu zemljišta i osnovnu infrastrukturnu opremu:

. pristupni put,

. elektroopskrba,

. vodoopskrba,

. odvodnja otpadnih voda,

. telekomunikacijsku opremljenost.

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica prikazani su na kartografskim prikazima koji su sastavni dio ovog Plana

2.1. VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA (IZGRAĐENOST, ISKORIŠTENOST I GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI)

Članak 6.

Građevne čestice i njihov oblik definirani su zonalnom podjelom i prikazane na kartografskom prikazu 3 i 4.

Članak 7.

Veličina građevnih čestica definirana je njihovom površinom, te koeficijentom izgrađenosti i koeficijentom iskorištenja građevne čestice na sljedeći način:

broj
građevne
čestice

površina
građevne
čestice m2

koeficijent izgrađenosti kig

koeficijent iskorištenja kis

1

697,0

postojeći

postojeći

2

17350,6

0,2

0,2

3

6786,5

0,15

0,15

4

29029,9

0,45

0,80

5

8135,0

-

-

6

7418,6

postojeći

postojeći

7

2953,1

postojeći

postojeći

8

7986,6

-

-

2.2. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA

Članak 8.

Veličina i površina građevina na građevnoj parceli definirana je postojećom veličinom i površinom građevina, postojećom visinom i brojem etaža građevina.

Članak 9.

Iznimno od članka 8 u zonama 2, 3, 4 dozvoljava se izgradnja uz sljedeće uvjete:

broj
građevne čestice

max.
površina pod građevinama m2

max. visina građ.

max. broj
etaža

vrsta
izgradnje

2a

850

sukladno postojećoj gradnji

prizemlje

vraćanje u prvobitno stanje - izgradnja porušenih građevina

3

850

sukladno postojećoj gradnji

prizemlje

vraćanje u prvobitno stanje - izgradnja porušenih građevina

4b

800

sukladno postojećoj gradnji

2

dogradnja uz postojeću
građevinu

2.3. NAMJENA GRAĐEVINA

Članak 10.

Građevina zone 1 namijenjena je komunalnim, servisno- ekonomskim sadržajima tipa skladišnog prostora te trafostanice za potrebe obuhvata Plana.

Članak 11.

Građevine zona 2, 3, 6 su smještajne građevine - vile isključivo turističke namjene.

Članak 12.

Građevine zone 4 su ugostiteljsko-turističke namjene i pripadaju kompleksu hotela Palace. Prema namjeni dijele se na:

zona 4

namjena građevina

4a
- centralna građevina

smještajna (apartmani, sobe),

ugostiteljska (restoran, barovi, noćni klub, casino),

servisno-ekonomska (kuhinje, skladišta, trafostanica, radionica i sl.),

Trgovačko-uslužna (trgovine, uslužni saloni i sl.)

sportsko-rekreativna (saloni za masažu i ljepotu, saune, bazen, fitness sala)

kulturna ( kino dvorana, kongresna sala)

upravno-administrativna (kancelarije uprave hotela, sala za sastanke i sl.)

4b

smještajna

4c

servisno-ekonomska - pristupna površina, garažni prostor

Članak 13.

Građevina zone 7 je ugostiteljske namjene i smatra se plažnom građevinom.

2.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Članak 14.

Građevine se smještaju na građevnu česticu sukladno kartografskom prikazu 4. Građevni pravac nije određen već je smještaj građevina uvjetovan postojećom ili prvobitnom izgradnjom (zone 2a, 3).

2.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Članak 15.

Oblikovanje građevina uvjetuje se postojećom izgradnjom i poštivanjem arhitektonskog izraza autora prof. dr. Borisa Magaša.

Članak 16.

Iznimno od točke 14 omogućava se zatvaranje atrijskog dijela građevina smještajnog tipa vila (zona 2, 3, 6).

2.6. UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 17.

Vanjski prostor građevne čestice mora biti uređen zelenim površinama, pješačkim komunikacijama, odmorištima, terasama, sportsko-rekreativnim terenima, javnom rasvjetom, te ostalom urbanom opremom.

Članak 18.

Vanjske površine tipa terasa i sportsko-rekreativnih terena ne ulaze u obračun koeficijenta izgrađenosti građevne čestice (kig) ako je njihova visina maksimalno 60 cm od najniže točke nivoa terena na kojem se površina smješta.

Članak 19.

Parking površine predviđene su ovim Planom na točno određenim lokacijama, te se ovim Planom ne smatraju sastavnim dijelom uređenja građevnih čestica.

Članak 20.

Sastavni dio dokumentacije za ishođenje građevne dozvole je elaborat uređenja vanjskih površina s naglaskom na hortikulturno uređenje s valorizacijom postojećeg stanja zelenila i mjerama zaštite te daljnjeg uređenja i održavanja površina.

3. Način i opremanje zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE CESTOVNE I ULIČNE MREŽE

Članak 21.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže uvjetovani su kartografskim prikazima 2a, 3, 4.

3.1.1. Pristupne ulice

Članak 22.

Osnovni kolni promet definiran je postojećom izgradnjom. Pristupna prometnica obuhvatu Plana je nerazvrstana prometnica k.č. 414/1 sa svoja dva odvojka:

. prema centralnoj građevini k.č. 420/5,

. uz sjeverni dio obuhvata.

3.1.2. Parkirališta

Članak 23.

Parking površine predviđene su uz postojeću nerazvrstanu prometnicu k.č. 414/1, odnosno uz pristupnu prometnicu uz zapadni rub zone obuhvata (kartografska oznaka 8) za smještaj dijela vozila korisnika turističkog naselja - vila.

Članak 24.

Parkirališni prostor se dimenzionira na način jedno parking mjesto po smještajnoj jedinici.

Članak 25.

Predviđeni broj parking mjesta je minimalno 145 od čega minimalno 6% za smještaj vozila invalida.

3.1.3. Garaže

Članak 26.

Izgradnja garažnog prostora dozvoljava se unutar zone 4 na lokaciji 4c isključivo kao podzemna garaža koja ni jednim svojim dijelom ne prelazi visinu zaravnatog dijela terena ispred ulaznog dijela centralne građevine. Njena površina definirana je na kartografskim prikazima 3 i 4.

Članak 27.

Izgrađenost predviđene površine iz točke 24 može biti 100%, a visina građevine nije uvjetovana i ovisna je o mogućnostima terena i potrebama namjene.

Članak 28.

Unutar garažnog prostora potrebno je predvidjeti broj vozila prema slijedećim uvjetima:

. za smještajne sadržaje zone 4 - 1PM / 20mještajnih jedinica;

. za ugostiteljske sadržaje - 1PM / 3-6 sjedećih mjesta;

. za sportsko-rekreativne i kulturne sadržaje - 1PM / 20 m2 korisne ili vodne površine;

. za trgovačko-uslužne i administrativno-upravne sadržaje - 1PM / 30 m2 korisne površine.

3.1.4. Pješačke površine

Članak 29.

Dozvoljava se rekonstrukcija postojećih pješačkih komunikacija u smislu omogućavanja nesmetanog korištenja osoba sa smanjenom pokretljivošću i tehničkog osoblja sukladno zakonskoj regulativi.

Članak 30.

Paralelno s obalnom šetnicom u središnjem dijelu obuhvata potrebno je predvidjeti pješačku komunikaciju minimalne širine kolne trake 4 m za potrebe interventnog puta.

Članak 31.

Osnovne pješačke komunikacije prikazane su u kartografskom prikazu 2a i 4.

Sve pješačke komunikacije iz stavka 1 ove točke tretiraju se kao javne prometnice. Na tim prometnicama ne dozvoljava se uvođenje posebnih režima korištenja.

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 32.

Postojeća mreža zadovoljava potrebe namjene. Za sva moguća proširenja potrebno je ishodovati suglasnost nadležne institucije.

3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE I VODOVA UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA

Elektroopskrba

Članak 33.

Postojeća niskonaponska mreža bilo u vlasništvu distribucije ili u vlasništvu korisnika zadovoljava današnje potrebe. Sva moguća potrebna povećanja kapaciteta rješavaju se uz suglasnost nadležne institucije.

Članak 34.

Postojeću vanjsku rasvjetu moguće je rekonstruirati.

Vodoopskrba

Članak 35.

U zoni obuhvata Plana predviđa se:

. rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže na način uspostave prstenastog sustava cjevovoda;

. ugradnja nadzemnih hidranata za protupožarnu zaštitu;

. interne vodovodne priključke do pojedinih objekata ovisno o namjeni i potrebnoj količini.

Odvodnja

Članak 36.

Sanitarne otpadne vode potrebno je riješiti na način:

. priključiti hotel Palace i vile turističkog naselja na interni glavni kolektor i rekonstruiranu crpnu stanicu CSH1 s tlačnim vodom (kartografski prikaz 2c);

Članak 37.

Odvodnju oborinskih voda riješiti na način:

. oborinsku kanalizaciju potencijalno zauljenih voda na novim parkirnim površinama s obradom najzagađenijeg dijela protoke na separatoru i ispuštanjem u oborinsku kanalizaciju, more ili putem upojnih bunara u podzemlje;

. oborinsku kanalizaciju čistih krovnih voda pojedinih objekata riješiti ili upojnim bunarima na samoj parceli ili kontrolirano odvođenje do oborinske kanalizacije s upojnim bunarom ili najkraćim putem u more ovisno o pojedinačnim mogućnostima građevina obuhvata.

4. Uvjeti uređenja i opremanja zelenih površina

Članak 38.

Uvjeti uređenja i opremanja zelenih površina na građevnim česticama propisani su poglavljem 2.6 ovih Odredbi.

Članak 39.

U zoni 5 sportsko-rekreativne namjene predviđeno je smještanje otvorenih rekreativnih terena uklopljenih u postojeći okoliš.

Članak 40.

Uređenjem zone iz članka 39 kao parkovne površine potrebno je zadržati značaj centralnog prostora unutar obuhvata. Za intervenciju unutar ove zone potrebna je izrada projektne dokumentacije uređenja.

5. Uvjeti uređenja posebno osjetljivih cjelina i građevina

Članak 41.

Osjetljivom cjelinom i građevinama smatra se sveukupan prostor obuhvata u smislu kategorije autorske arhitekture. Za daljnje intervencije potrebno je poštovati autorski izraz i koncept postojeće gradnje.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 42.

Uvjeti i način gradnje definirani su Odredbama ovog Plana i grafički prikazani na kartografskom prikazu 4.

7. Mjere provedbe plana

Članak 43.

Rekonstrukcija pojedinih građevnih čestica može se izvoditi fazno, nakon rekonstrukcije infrastrukturnih i komunalnih sustava.

Članak 44.

Izradu projektne dokumentacije potrebno je realizirati uz suglasnost nadležnih institucija iz oblasti elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, zaštite od požara i dr.

Članak 45.

Sastavni dio projektne dokumentacije čini elaborat uređenja vanjskih površina s valorizacijom postojećeg zelenila i mjerama uređenja i načina održavanja.

Članak 46.

Gradnja građevina, infrastrukturnih elemenata, te uređenje vanjskih površina mora zadovoljavati uvjete gradnje propisane zakonskom regulativom o sprečavanju arhitektonsko-urbanističkih barijera.

8. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 47.

Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš provode se sukladno zakonskoj regulativi definiranih za pojedini segment zaštite:

. zaštita zraka;

. zaštita voda;

. zaštite od buke.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 48.

Područje obuhvata plana spada u 7. potresnu zonu.

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti provode se u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85 i 41/86).

Članak 49

Za omogućavanje nesmetanog kretanja invalida potrebno je pješačke komunikacije izvesti u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 51.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Općine Malinska- Dubašnica, Odjelu za graditeljstvo Općine Malinska-Dubašnica i Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Krk u Krku.

Članak 52.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 2 ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, ne objavljuju se.

Članak 53.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/04-01/2

Ur. broj: 2142/05-04-13

Malinska, 2. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=84&mjesto=51511&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr