SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD CRES
73

73.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju
iz Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu (dalje: Program za kulturu) utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Cres, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva;

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi;

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Grada Cresa.

Članak 2.

Sredstvima Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati odnosno poticati sljedeći subjekti:

- Grad Cres

- Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića

- Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj - Muzej Cres

- udruge u kulturi koje djeluju na području Grada Cresa.

Članak 3.

Grad Cres financirat će tijekom 2010. godine sljedeće poslove:

. postav Muzeja Cres

. sanaciju Komunalne palače (zgrada Grada Cresa)

Grad Cres iz Proračuna za 2010. godinu sufinancirat će sljedeće kulturne manifestacije:

- »Lubeničke glazbene večeri«

- »Dani Tramuntane«

- »Dani Frane Petrića«

- »Teatar na Pjaceti«

- Ostale manifestacije na području Grada Cresa u okviru pozicije »Proslave i sponzorstva«.

Članak 4.

U Proračunu Grada Cresa za 2010. godinu predviđaju se sredstva za ostvarivanje godišnjeg programa rada Gradske knjižnice u Cresu kao samostalne ustanove, zatim Muzeja Cres i Glazbene škole koje djeluju u sklopu Pučkog učilišta Mali Lošinj. Sredstva se osiguravaju za plaće i materijalne troškove zaposlenih te za nabavu knjiga za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića.

Članak 5.

U Proračunu Grada Cresa za 2010. godinu predviđaju se sredstva za potporu udruga u kulturi i to Klape Teha, Klape Burin, Zavičajno društvo Bratohna, Čakavski sabor te udruge Vežgani i Tramuntana.

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovoga Programa vrši gradonačelnik kao izvršavatelj Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu, a Upravni odjel Grada Cresa podnijet će izvješće Gradonačelniku o ostvarivanju ovoga Programa.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-01/09-01/36

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-9

Cres, 16. prosinca 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr