SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD CRES
73

58.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu. (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom, opseg zaduživanja i jamstva, prava i obveze proračunskih korisnika te druga pitanja u svezi izvršavanja proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži detaljan rapored rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe, razvrstane po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U Općem dijelu proračuna iskazani su prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama. U Računu financiranja iskazuju se izdaci za otplatu zajma. Sastavni dio posebnog dijela Proračuna su razvojni programi za razdoblje 2010.-2012. godine. Razvojni programi obuhvaćaju nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći te investicije. Razvojne programe je potrebno uskladiti svake godine prilikom donošenja proračuna.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika osiguravaju se u Upravnom odjelu Grada Cresa. Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu, osim plaćanja kamata i glavnice po zaduženju, smatraju se maksimalnim svotama za isplatu.

Uplaćene, a manje planirane ili neplanirane pomoći mogu se izvršavati po aktivnostima i /ili po projektima za koje su namijenjene iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel Grada Cresa dužan je izvjestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima. Krajnji korisnici, za koje su sredstva planirana u Posebnom dijelu Proračuna dužni su uskladiti svoje financijske planove s odobrenim sredstvima.

Vlastiti prihodi i ostali prihodi proračunskih korisnika, proračunski korisnici nisu dužni uplaćivati na žiro račun proračuna već ih proračunski korisnici koriste prema financijskim planovima koje je odobrilo Gradsko vijeće.

Članak 5.

Slobodna novčana sredstva Proračuna, mogu se oročavati ili plasirati putem pozajmica, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Grad Cres može se zadužiti u toku proračunske godine i dati jamstva u skladu s Odlukom Gradskog vijeća te zakonskim odredbama koje se odnose na zaduživanje jedinica lokalne samouprave.

Članak 6.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Proračunski korisnici i tijela jedinice lokalne samouprave odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka, za njihovu uplatu u proračun i iza izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Naredbodavatelj za izvršavanje proračuna je gradonačelnik.

Članak 7.

U 2010. godini, na snazi je jamstvo dano Vodovodu i čistoći Cres-Mali Lošinj Odlukom o davanju jamstva Vodovodu i čistoći Cres-Mali Lošinj d.o.o. za kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 512.348,17 eura u protuvrijednosti u kunama, (»Službene novine PGŽ« br. 7/98) koju je Gradsko vijeće donijelo na sjednici održanoj dana 30. ožujka 1998. godine. Odlukom je dozvoljen upis hipoteke na zgrade u vlasništvu Grada Cresa u periodu korištenja kredita. Upis hipoteke odnosi se na sljedeće zgrade:

- č.zgrade 191/2 zgrada upisana u z.k.ul.br. 673 k.o. Cres.

- č.zgrade 682/8 zgrada upisana u z.k.ul.br. 134 k.o. Cres.

Članak 8.

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel.

Članak 9.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i odgovarajuće opreme u 2010. godini.

Članak 10.

Ako tijekom godine dođe do znatnijih neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, riješit će izmjenama i dopunama proračuna koje će se predložiti Gradskom vijeću.

Članak 11.

Za neplanirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe Proračuna.

Korištenje sredstava iz stavka 1. ovog članka odobrava gradonačelnik, s tim da je dužan izvjestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunskih zaliha iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-01/09-01/36

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-7

Cres, 16. prosinca 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr