SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA LOPAR
73

35.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i čl. 32. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Lopar u 2010. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

Programa iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- čišćenje slivnika,

- čišćenje i održavanje oborinskih kanala.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- čišćenje staza, šetališta, trgova i ostalih javno-prometnih površina,

- čišćenje plaža.

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- održavanje zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

- uređenje javnih površina,

- nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

- održavanje javnog WC-a.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- asfaltiranje i krpanje udarnih rupa,

- radovi na betonskom kolniku,

- radovi na neuređenom kolniku,

- vertikalna i horizontalna signalizacija,

- održavanje bankina,

- košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste,

- održavanje potpornih i obložnih zidova,

- zimsko održavanje.

V. JAVNA RASVJETA

- utrošak električne energije,

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

- košnja i čišćenje groblja dva puta godišnje,

- po potrebi intezivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda,

- održavanje zidane i metalne građe,

- ručno čišćenje staza,

- nabavka komunalne opreme.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO: =10.000,00 kn

1. Čišćenje i održavanje vodotoka i

oborinskih kanala =10.000,00 kn

(program »Lopar Vrutak« d.o.o.)

- redovito održavanje, košenje trave po pokosima i koritu,

sječa raslinja,

- strojno čišćenje korita od nanosa zemlje i mulja,

- ručno čišćenje korita vodotoka i oborinskih kanala od

nanosa zemlje i drugog materijala, te utvrđivanje pokosa.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: =300.000,00 kn

1. Redovito čišćenje staza, šetališta i

ostalih javno-prometnih površina =80.000,00 kn

Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište. Javno- prometna površina koja obuhvaća ukupno cca 1000 m2 ručno se čisti svaki dan u razdoblju lipanj-rujan.

2. Čišćenje plaža =220.000,00 kn

Čišćenje plaža podrazumijeva čišćenje morskog nanosa, čišćenje neposrednog okoliša plaža, postavljanje i redovito pražnjenje vreća za otpad, odvoz otpada na odlagalište. Plaže na području općine Lopar čistit će se u razdoblju od travnja do rujna. Od ožujka do kraja rujna čišćenje plaža obavlja i EKO BROD koji pokriva i otoke Goli otok i Grgur.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: =325.000,00 kn

1. Održavanje zelenih površina, zelenih

otoka i vaza =125.000,00 kn

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (obrezivanje stabala, redovitu

kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih

stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog

cvijeća i travnjaka,

- nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i

nabavu prirodnog i umjetnog gnojiva, održavanje

cvjetnih gredica i korita,

- zalijevanje zelenih površina i cvijeća.

2. Popravak i nabava komunalne opreme =200.000,00 kn

- popravak i farbanje klupa,

- nabavka komunalne opreme (klupe, koševi, kante),

- uređenje novih površina i pojačano održavanje.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: =500.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, seoski i poljski putovi, te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl.

Program »Lopar Vrutak« d.o.o.:

1. asfaltiranje i krpanje rupa, =50.000,00 kn

2. radovi na betonskom kolniku, =20.000,00 kn

3. radovi na neuređenom kolniku, =100.000,00 kn

4. prometna signalizacija (horizontalna,

vertikalna, oprema) =30.000,00 kn

5. održavanje bankina, =10.000,00 kn

6. košenje trave i orezivanje grana u

zakonskom profilu ceste, =70.000,00 kn

7. održavanje potpornih i obložnih zidova, =100.000,00 kn

8. održavanje ceste u zimskom uvjetima, =10.000,00 kn

9. uređenja prilaza plažama. =110.000,00 kn

V. JAVNA RASVJETA

UKUPNO: =170.000,00 kn

1. utrošak električne energije =120.000,00 kn

2. upravljanje i održavanje objekata i

uređenje javne rasvjete =50.000,00 kn

Pod redovitim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu, te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (program »Lopar Vrutak« d.o.o.).

VI. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GROBLJA
I SPOMENIKA

UKUPNO: =15.000,00 kn

1. održavanje groblja i spomenika =15.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od

=1,320.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- komunalna naknada =850.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi =470.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/08

Ur. broj: 2169/02-01/09-11

Lopar, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51281&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr