SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

85.

Temeljem članka 34. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o obveznom korištenju
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Članak 1.

U Odluci o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/04) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Oblik i zapremninu kontejnera, kao i lokacije postavljanja istih, određuje komunalno društvo u dogovoru s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Baška.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela iste (stambeni ili poslovni prostor) koja proizvodi komunalni otpad ako ne obavijesti komunalno društvo o svojem vlasništvu nad građevinom ili posebnim dijelom iste, na način i u rokovima opisanima u članku 6.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - građanin.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Nadzor pridržavanja odredbi ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, koji, u slučaju nepridržavanja istih, izdaje obavezni prekršajni nalog ili pokreće prekršajni postupak protiv prekršitelja, sve u skladu s kaznenim odredbama ove Odluke.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-33

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr